WWW.WIKI.PDFM.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Собрание ресурсов
 

Pages:   || 2 |

«Летапіс друку Беларусі Chronicle of Books Кніжны летапіс The State Дзяржаўны Bibliography бібліяграфічны паказальнік Published from 1924 Выдаецца з 1924 года Issued ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь

Нацыянальная кніжная палата Беларусі

Летапіс друку Беларусі

Chronicle of Books Кніжны летапіс

The State Дзяржаўны

Bibliography бібліяграфічны паказальнік

Published from 1924 Выдаецца з 1924 года

Issued monthly Выходзіць штомесячна

№6

(4127–4876)

Мінск

Складальнiкі бібліяграфічных запісаў:

Н. А. Брашко, Л. М. Малашонак, К. А. Сурунтовіч

Рэдактары бібліяграфічных запісаў:

В. Я. Крук, А. У. Ніжнікава Адказны рэдактар С. М. Цяльнова © Установа "Нацыянальная кніжная палата Беларусі", 2012 ПРАДМОВА "Кніжны летапiс" – штомесячны дзяржаўны бiблiяграфiчны паказальнiк, прызначаны для iнфармавання грамадскасці аб тэкставых кніжных выданнях, якiя выходзяць на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь, а таксама аб кнігах і брашурах, што друкуюцца за мяжой па заказах айчынных выдаўцоў i паступаюць у Нацыянальную кнiжную палату Беларусi ў якасцi абавязковага бясплатнага экзэмпляра згодна з пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь "Аб зацвярджэнні Палажэння аб абавязковым бясплатным экзэмпляры дакументаў і прызнанні страціўшымі сілу некаторых пастаноў Урада Рэспублікі Беларусь" ад 3 верасня 2008 г .

№ 1284 .

Пасля апрацоўкі абавязковыя бясплатныя экзэмпляры выданняў падлягаюць вечнаму захоўванню ў архіве друку Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі .

Пачатак выдання "Летапiсу друку Беларусi" і "Кніжнага летапiсу" – 1924 год. Па 2006 год уключна "Кніжны летапіс" разам з іншымі тыпамі летапісаў выходзіў у складзе аб’яднанага выпуску "Летапiсу друку Беларусi". З 2007 года з’яўляецца самастойным выданнем .Бягучыя выпускі "Кніжнага летапісу" штогод кумуліруюцца ў асобным бібліяграфічным выданні "Кнігі Беларусі" .

Адбор выданняў для "Кніжнага летапiсу" ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з інструкцыяй "Отбор и государственная регистрация изданий" (Мінск : НКП Беларусі, 2006). Выданні, якія паступілі ў Нацыянальную кніжную палату Беларусі са спазненнем на два гады і больш, у бягучым годзе ўлічваюцца на агульнай падставе .

Бiблiяграфiчныя запісы складаюцца ў адпаведнасцi з міждзяржаўнымі стандартамі "ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления", "ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления" .

У бiблiяграфiчных запiсах прымяняюцца скарачэннi слоў i словазлучэнняў у адпаведнасцi са "Спісам скарачэнняў слоў у бібліяграфічных запісах для выданняў Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі", які складзены з улікам патрабаванняў дзяржаўнага стандарта Рэспублікі Беларусь "СТБ 7.12-2001. Бiблiяграфiчны запiс. Скарачэнне слоў i словазлучэнняў на беларускай мове. Агульныя патрабаванні і правілы", міждзяржаўнага стандарта "ГОСТ 7.12-93 .

Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила" і стандарта "ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994). Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках" .

Мова бібліяграфічных запісаў адпавядае мове выхадных звестак выдання, калi ў iм выкарыстана кiрылiчная цi лацiнская графiка. Бiблiяграфiчныя запiсы на замежных мовах суправаджаюцца перакладам асноўных бiблiяграфiчных звестак (загаловак, назва) на беларускую мову. Выданнi на iдыш альбо з выкарыстаннем арабскай вязі і т. п. апiсваюцца ў перакладзе на беларускую мову з пазначэннем у вобласцi заўваг мовы выдання .

Бiблiяграфiчныя запiсы групуюцца згодна схеме "Размяшчэнне бiблiяграфiчных запiсаў у "Летапісе друку Беларусі" на аснове Універсальнай дзесятковай класіфікацыі" (Мінск, 2010). Схема друкуецца ў канцы першага нумара "Кніжнага летапiсу" .

Пры размяшчэннi бiблiяграфiчных запiсаў унутры раздзелаў і рубрык у дапаможных паказальнiках вытрымлiваецца прынцып размяшчэння па двух змешаных моўных радах: спачатку – на беларускай і рускай мовах, потым – на замежных мовах .

Нумарацыя ў "Кніжным летапісе" суцэльная на працягу года .

Бібліяграфічныя запісы на кнігі і брашуры ўключаюць:

парадкавы нумар запісу;

загаловак бібліяграфічнага запісу;

бібліяграфічнае апісанне;

нумар дзяржаўнай рэгістрацыі, пад якім выданне зарэгістравана ў кніжнай палаце (складаецца з апошніх лічбаў года і парадкавага нумара, напрыклад: [11-100]);

індэкс Універсальнай дзесятковай класіфікацыі .

Кожны нумар "Кніжнага летапісу" забяспечаны наступнымі дапаможнымі паказальнікамі:

імянным;

прадметным;

загалоўкаў;

геаграфічным;

серый;

моў (акрамя беларускай і рускай), на якіх надрукаваны кнігі;

памылковых ISBN;

нумароў бібліяграфічных запісаў на замежныя выданні, выпушчаныя з удзелам беларускіх выдаўцоў;

нумароў бібліяграфічных запісаў на выданні, што паступілі са спазненнем .

Імянны паказальнік уключае імёны аўтараў, складальнікаў, рэдактараў, перакладчыкаў, аўтараў апрацовак, прадмоў і пасляслоўяў, мастакоў, каментатараў, іншых асоб, якія ўдзельнічалі ў стварэнні выданняў, і парадкавыя нумары адпаведных бібліяграфічных запісаў. Нумары, якія адносяцца да імён асоб, паказаных па адзнацы персаналіі, бяруцца ў круглыя дужкі. Аўтары з аднолькавымі прозвішчамі і ініцыяламі аб’ядноўваюцца ў адной рубрыцы .

Прадметны паказальнік раскрывае змест выданняў. Складаецца з алфавітнага пераліку прадметных рубрык і нумароў адпаведных бібліяграфічных запісаў. Паказальнік не адлюстроўвае змест шматтэмных выданняў, падручнікаў для агульнаадукацыйнай школы, твораў мастацкай літаратуры, выданняў на замежных мовах і некаторых іншых выданняў .

Паказальнік загалоўкаў з’яўляецца алфавітным пералікам назваў выданняў за выключэннем выданняў, што апісаны пад загалоўкам, які змяшчае імя асобы .

Геаграфічны паказальнік змяшчае назвы фізіка-геаграфічных аб’ектаў, палітыка-адміністрацыйных і адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак і іншых геаграфічных аб’ектаў, якія ўпамінаюцца ў бібліяграфічных запісах. Тэматычныя падрубрыкі фармулююцца на аснове рубрык Універсальнай дзесятковай класіфікацыі і прыводзяцца ў алфавітным парадку .

Паказальнік серый уключае назвы серый і парадкавыя нумары бібліяграфічных запісаў на выданні, якія выйшлі ў серыі .

Паказальнік моў (акрамя беларускай і рускай), на якіх надрукаваны кнігі, складаецца з алфавітнага пераліку назваў моў і нумароў адпаведных бібліяграфічных запісаў .

Паказальнік памылковых ISBN – нумарацыйны пералік памылковых ISBN.

Памылкай лічыцца:

– парушэнне структуры нумара;

– ранейшае выкарыстанне нумара ў іншым выданні;

– прыналежнасць нумара іншаму выдаўцу .

У бібліяграфічных запісах такія нумары пазначаюцца словам "памылковы" альбо "ошибочный" у круглых дужках .

Нумарацыйны паказальнік бібліяграфічных запісаў на замежныя выданні, выпушчаныя з удзелам беларускіх выдаўцоў – пералік нумароў бібліяграфічных запісаў на выданні, што надрукаваны на паліграфічных прадпрыемствах Беларусі і маюць ISBN беларускіх выдаўцоў .

Нумарацыйны паказальнік бібліяграфічных запісаў на выданні, якія паступілі ў Нацыянальную кніжную палату Беларусі са спазненнем – пералік нумароў бібліяграфічных запісаў на выданні, што паступілі ў кніжную палату на працягу ўліковага года са спазненнем на два гады і больш .

Структура і выдавецкае афармленне "Кніжнага летапісу" адпавядае міждзяржаўнаму стандарту "ГОСТ 7.61-96. Издания. Государственные (национальные) библиографические указатели. Общие требования", а таксама міжнародным рэкамендацыям у галіне крыніц нацыянальнай бібліяграфіі з улікам беларускіх асаблівасцей і гістарычных традыцый .

Дзяржаўная бібліяграфія Беларусі ў інтэрнэце:

http://natbook.org.by

PREFACE

The "Chronicle of Books" is the monthly state bibliography designed for informing of all kinds of printed texts editions in a book form which are published in the territory of the Republic of Belarus as well as of the editions which are published abroad by request of home publishers and go into the National Book Chamber as a compulsory free copy in accordance with the Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus "On Approval of Regulations on Legal Deposit Copy of Documents and the Cancellation of Some Resolutions of Government of the Republic of Belarus" on September 3, 2008 No. 1284 .

After registration and processing the compulsory free copies of editions are to be deposited perpetually at the Press Archival Depository for the National Book Chamber of Belarus .

The beginning of the "Chronicle of the Press of Belarus" and "Chronicle of Books" publication –

1924. For 2006 inclusive the "Chronicle of Books" together with other types of chronicles left in structure of the "Chronicle of the Press of Belarus". From 2007 is independent edition .

The monthly issues of the "Chronicle of Books" are cumulated every year in a single bibliographic edition "Books of Belarus" .

Selection of editions for the "Chronicle of Books" is carried out in accordance with the methodic directions and instructions on selection (Minsk : NKP of Belarus, 2006). The editions which went to the National Book Chamber of Belarus with delay of two or more years are accounted in a current year on general grounds .

The bibliographic records are composed according to the intergovernmental standards "GOST 7.1-2003. Bibliographic Record. Bibliographic Description. General Requirements and Rules of Composition", "GOST 7.80-2000. Bibliographic Record. Heading. General Requirements and Rules of Composition" .

In the bibliographic records the abbreviated words and word combinations are used according to the "List of Abbreviations of Words in Bibliographic Records for Editions of the National Book Chamber of Belarus" and with the requirements of the government standard of the Republic of Belarus "STB 7.12-2001. Bibliographic Record. Abbreviation of Words and Word-Combinations in the Byelorussian Language. General Requirements and Rules", the intergovernmental standard "GOST 7.12-93. Bibliographic Record. Abbreviation of Words in the Russian Language. General Requirements and Rules", the standard "GOST 7.11-2004 (ISO 832:1994). Bibliographic Record .

Abbreviation of Words and Word-Combinations in Foreign European Languages" .

The language of bibliographic records corresponds to the language of the edition imprints if Cyrillic or Latin graphic is used in it. The bibliographic records in foreign languages are accompanied with translation into the Byelorussian language of the basic bibliographic data (heading of a record, title). The editions in Yiddish or those utilizing Arabic characters etc. are described in translation into the Byelorussian language with indication of the language of the text in the field of comments .

The bibliographic records are grouped according to the scheme "Placement of Bibliographic Records in the "Chronicle of the Press of Belarus" on the Basis of the Universal Decimal Classification" (Minsk, 2010). The scheme is published at the end of the first issue of the "Chronicle of Books" .

At placing bibliographic records inside sections and in auxiliary bibliography the alphabetic principle of placement "by rows": in the Byelorussian, Russian and foreign languages .

The numeration of bibliographic records in the "Chronicle of Books" is solid during a year .

The bibliographic records for books and brochures include:

number of bibliographic record;

heading of bibliographic record;

bibliographic description;

number of government registration under which the edition is registered at the National

Book Chamber of Belarus (consists of last digits of a year and stock number, for example:

[11-100]);

index of the Universal Decimal Classification .

Each issue of the "Chronicle of Books" is furnished with auxiliary indexes:

name index;

subject index;

titles index;

geographic index;

series index;

index of the languages (except Belarusian and Russian) in which the books are published;

index of erroneous ISBN;

numerical index of bibliographic records for the books entered the National Book Chamber of Belarus being late two years or more .

Name Index involves names of authors, compilers, editors, translators, authors of handling, prefaces and postfaces, painters, commentators and other persons participated in creation of works, and numbers of corresponding bibliographic record. The authors having similar surnames and initials are combined in one rubric. The numbers related to names of the persons included in the bibliography by feature of a personnel, are to be taken in round brackets .

Subject Index reveals the edition contents. It consists of alphabetic list of subject rubrics and numbers of corresponding bibliographic records. Such index does not reflect the contents of editions in many themes, textbooks for schools of general education, works of literature, editions in foreign languages and other editions .

Titles Index involves the alphabetic list of titles of editions (except the editions described under the heading) .

Geographic Index involves the names of physical-geographic objects, political-administrative and administrative and territorial areas and other geographical objects, which are mentioned in bibliographic records. The thematic sub-rubrics are formulated on the basis of the rubrics of the Universal Decimal Classification. All rubrics are given in alphabetic order .

Series Index involves the names of series and numbers of bibliographic records for the editions issued in a series .

Index of the Languages (except Belarusian and Russian) in which the Books are Published, consists of alphabetic list of language names and numbers of corresponding bibliographic records .

Index of Erroneous ISBN – the numerical list of erroneous ISBN. The following is consi-dered

as erroneous:

– breach of a number structure;

– prior use of a number in another edition;

– belonging of a number to another publisher .

In bibliographic records such numbers are indicated by the word "erroneous" .

Numerical Index of Bibliographic Records for the Books Entered the National Book Chamber of Belarus Two Years or More Late – the list of numbers of bibliographic records for corresponding editions .

The structure and design of the "Chronicle of Books" meets all requirements of the intergovernmental standard "GOST 7.61-96. Editions. Governmental (National) Bibliography. General Requirements", as well as the international recommendations in the field of the national bibliography sources taking into account the historical traditions and specific features of Belarus .

National Bibliography of Belarus in Internet:

http://natbook.org.by 0 АГУЛЬНЫ РАЗДЗЕЛ. НАВУКА І ВЕДЫ. ІНФАРМАЦЫЯ. ДАКУМЕНТАЦЫЯ .

БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА. АРГАНІЗАЦЫІ. ПУБЛІКАЦЫІ Ў ЦЭЛЫМ 00 Агульныя пытанні навукі і культуры. Прапедэўтыка 001 Навука і веды ў цэлым. Арганізацыя разумовай працы

4127. Лойко, А. И. Основы научных исследований : методическое пособие для студентов, магистрантов, аспирантов всех специальностей / А. И. Лойко, И. И.Терлюкевич, В. И. Канарская ; под общей редакцией А. И. Лойко ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра философских учений. — Минск : БНТУ, 2012. — 81, [1] с. ; 21 см. — Библиография: с. 79–81 (36 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-525-749-4. — [12-3188] .

УДК 001.89(075.8) 002 Дакументацыя. Навукова-тэхнiчная iнфармацыя (НТІ) .

Друк у цэлым. Аўтарства Гл. № 4133 004 Інфармацыйныя тэхналогіі. Вылічальная тэхніка. Апрацоўка даных

4128. Гузенко, Е. Н. Лучшие программы для ПК / Е. Н. Гузенко, А. С. Сурядный. — Москва : Астрель, 2012. — 381 с. : ил. ; 22 см. — (Серия "Новейший самоучитель"). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 2000 экз. — ISBN 978-5-271-40225-8 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0803-4 (Харвест) (в пер.). — [12-2685] .

УДК 004(075.4)

4129. Крылов, А. Б. Особенности создания компьютерных презентаций в программе MS Power Point 2007 : учебно-методическое пособие : [для аспирантов, соискателей, магистрантов] / А. Б. Крылов ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра медицинской и биологической физики. — Минск : БГМУ, 2012. — 58, [2] с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 59 (5 назв.). — 60 экз. — ISBN 978-985-528-528-2. — [12-2905] .

УДК 004.9(075.8)

4130. Машинная графика. КОМПАС-3D : учебно-методический комплекс для студентов машиностроительных специальностей / [В. В. Малаховская и др.] ; под общей редакцией В. В. Малаховской ; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк : ПГУ, 2012. — 219 с. : ил. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Гавриленко А. А., Киселева М. В., Селицкий А. Н .

— Библиография: с. 219 (7 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985-531-292-6. — [12-3351] .

УДК 004.92:[744:621](075.8)

4131. Михютин, А. И. Элементы алгебраических структур теории кодирования : методическое пособие по курсам "Теория кодирования" и "Специальные математические методы и функции" для студентов специальностей "Промышленная электроника", "Программное обеспечение информационных технологий", "Радиосвязь, радиовещание и телевидение" вечерней и заочной форм обучения / А. И. Митюхин, В. И. Пачинин ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Институт информационных технологий, Кафедра информационных систем и технологий. — Минск : БГУИР, 2012. — 63 с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 63 (15 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985-488-702-9. — [12-2824] .

УДК [004.056.55:519.725+621.391.82.037.372](075.8)

4132. Пилецкий, И. И. Методы трансляции : методическое пособие для студентов специальности 1-31 03 04 "Информатика" всех форм обучения / И. И. Пилецкий, В. В. Шиманский ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Кафедра информатики. — Минск : БГУИР, 2012. — 87, [1] с. : ил., схемы ; 20 см. — Библиография: с. 88 (8 назв.). — 120 экз. — ISBN 978-985УДК 004.415.3(075.8)

4133. Развитие информационного общества в Беларуси / [В. В. Анищенко и др.] ; Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси. — Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2012. — 289 с. : ил. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Венгеров В. Н., Григянец Р. Б., Науменко Г. Н. — Библиография: с. 220–224 (54 назв.). — 120 экз. — ISBN 978-985-6744-72-6. — [12-2895] .

УДК [004+002](476)

4134. Солоневич, А. В. Компьютерные сети : учебное пособие для учащихся учреждений, реализующих образовательные программы профессионально-технического образования по специальности "Эксплуатация электронно-вычислительных машин" / А. В. Солоневич. — Минск : РИПО, 2012. — 158 с. : ил., схемы ; 20 см. — Библиография: с. 156 (5 назв.). — 700 экз .

— ISBN 978-985-503-188-9. — [12-3067] .

УДК 004.7(075.32)

4135. Спиридонов, А. В. Информатика и компьютерная графика : учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-48 01 03 "Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов" : в 2 ч. / А. В. Спиридонов ; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк : ПГУ, 2011–2012. — 21 см. — ISBN 978-985-531-228-5 .

Ч. 2. — 2012. — 207 с. : ил. — Библиография: с. 207 (9 назв.). — 30 экз. — ISBN 978УДК 004.92(075.8)

4136. Шестопалова, О. Е. Системотехника : учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-40 02 01 "Вычислительные машины, системы и сети" / О. Е. Шестопалова ; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк : ПГУ, 2012. — 295 с. : ил., схемы ; 20 см. — Библиография: с. 293–295 (42 назв.). — 30 экз. — ISBN 978-985-531-281-0. — [12-3330] .

УДК 004(075.8) Гл. таксама № 4448 005 Кіраванне. Менеджмент

4137. Альбом форм арганізацыйна-распарадчых дакументаў з каментарыямі : (на аснове ўніфікаваных форм дакументаў Уніфікаванай сістэмы арганізацыйна-распарадчай дакументацыі) / Дэпартамент па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь,

Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы ; [складальнікі:

А. Я. Рыбакоў, А. М. Сукач, А. В. Шумская]. — Мінск : БелНДІДАС, 2012. — 193 с. ; 29 см .

— 100 экз. — ISBN 978-985-6733-62-1. — [12-2789] .

УДК 005.92

4138. Решение Европейского парламента и Совета № 768/2008/ЕС от 9 июля 2008 г .

по общей структуре размещения продукции в торговой сети, отменяющее Решение Совета 93/465/ЕЕС : совместное решение, принятое Европейским парламентом и Советом. — Минск : БелГИСС, 2012. — 65 с. ; 29 см. — В надзаголовке: Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (Госстандарт), Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС). — 20 экз. — [12-3228] .

УДК [005.933:005.936.43]:339.3(4)(083.7)

4139. Эффективный менеджмент: опыт и перспективы бизнеса и образования :

сборник научных статей / Гродненский государственный университет им. Янки Купалы ;

[редколлегия: Е. А. Ровба (главный редактор) и др.]. — Гродно : ГрГУ, 2012. — 163 с. : ил., схемы ; 29 см. — Библиография в конце научных статей. — 100 экз. — ISBN 978-985-515УДК 005.1(082) 006 Стандартызацыя прадукцыі, працэсаў, мер, вагаў і часу. Стандарты .

Тэхнічныя патрабаванні. Нормы і правілы. Рэкамендацыі Гл. № 4659 008 Цывiлiзацыя. Культура. Прагрэс

4140. Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (10–11 лістапада 2011 г., г. Мінск) / [рэдкалегія: А. І. Лакотка (галоўны рэдактар) і інш.]. — Мінск : Права і эканоміка, 2011. — 397с. : іл. ; 21 см. — У надзагалоўку: Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. Кандрата Крапівы. — Частка тэксту на рускай і ўкраінскай мовах. — Бібліяграфія ў канцы дакладаў. — 100 экз. — ISBN 978-985-552-008-6. — [12-3110] .

УДК [008+7](082)

4141. Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnoci : матэрыялы XVII Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гродна, 18–19 лістапада 2010 г.) / [рэдкалегія: Г. Хацкевіч (галоўны рэдактар) і інш.]. — Гродна : ГрДУ, 2011. — 383 с. ; 24 см. — Частка тэксту паралельна на беларускай і польскай мовах. — Частка тэксту на польскай і рускай мовах. — У надзагалоўку: Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Гродзенскі абласны выканаўчы камітэт, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. Янкі Купалы, Грамадскае аб'яднанне "Саюз палякаў на Беларусі", Беларускае грамадскакультурнае таварыства ў Польшчы, Кафедра беларускай філалогіі ўніверсітэта ў Беластоку .

— Бібліяграфія ў канцы дакладаў. — 130 экз. — ISBN 978-985-515-494-6. — [12-3256] .

УДК 008(476:438)(082)

4142. pARTisan : альманах сучаснай беларускай культуры / [галоўны рэдактар: Артур Клінаў]. — Мінск : І. П. Логвінаў, 2002–. — 33 см. — Заснаваны ў 2002 г .

Вып. 16 : Культура Любліну = Sztuka wspczesna Lublina / [рэдактар: Павел Лаўфэр ;

пераклад на беларускую мову: Святлана Курс]. — 2011. — 86, [1] с. : іл. — Частка тэксту паралельна на беларускай і польскай мовах. — Частка тэксту на англійскай мове. — 250 экз. — [12-3300] .

УДК 008(438.14)(059) 01 Бібліяграфія і бібліяграфіі. Каталогі

4143. Археалогія Беларусі : каталог архіўных навуковых матэрыялаў : у 3 ч. / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі ; [складальнік В. У. Мядзведзева]. — Мінск : Беларуская навука, 2009–. — 20 см. — ISBN 978-985-08-1011-3 .

Ч. 2 : (1936–2009). Жалезны век і ранняе сярэднявечча / [аўтар анатацый В. У. Мядзведзева]. — 2012. — 185, [2] с. : іл. — Выданне падрыхтавана ў рамках выканання падпраграмы № 1 "Гісторыя, духоўная і матэрыяльная культура беларускага народа" дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2011–2015 гг. "Гуманітарныя навукі як фактар развіцця беларускага грамадства і дзяржаўнай ідэалогіі" ("Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава") .

— Частка тэксту на рускай мове. — 150 экз. — ISBN 978-985-08-1375-6. — [12-2682] .

УДК 017:902/904(476)"1936/2009"

4144. Каталог технических условий, 2012 : нумерационный указатель : (по состоянию на 01 января 2012 г.) / Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (Госстандарт), Научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации" (БелГИСС). — Изд .

официальное. — Минск : БелГИСС, 2012. — 573 с. ; 29 см. — 45 экз. — ISBN 978-985-6973УДК 016:62(083.744)"2012"(085.2)

4145. Технические условия, 2012 : каталог : (по состоянию на 1 января 2012 г.) : [в 4 т.] / Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (Госстандарт). — Изд .

официальное. — Минск : Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации, 2012. — 29 см. — Заглавие обложки: Каталог 2012 технических условий. — 30 экз .

— ISBN 978-985-6973-03-4 .

Т. 1. — XX, 522 с. — ISBN 978-985-6973-04-1. — [12-3232] .

УДК 016:62(083.744)"2012"(085.2)

4146. Т. 2. — C. XII, 523–1042. — ISBN 978-985-6973-05-8. — [12-3233] .

УДК 016:62(083.744)"2012"(085.2)

4147. Т. 3. — С. XIV, 1043–1401. — ISBN 978-985-6973-06-5. — [12-3235] .

УДК 016:62(083.744)"2012"(085.2)

4148. Т. 4. — VII, 321 с. — ISBN 978-985-6973-07-2. — [12-3236] .

УДК 016:62(083.744)"2012"(085.2)

4149. Техническое нормирование и стандартизация : нумерационный указатель технических нормативных правовых актов : (по состоянию на 1 января 2012 г.) / Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (Госстандарт). — Изд. официальное .

— Минск : Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации, 2012 .

— IX, 573 с. ; 29 см. — Заглавие обложки: Каталог ТНПА. — 80 экз. — ISBN 978-985-6973УДК 016:006.354(476)(085.2) <

–  –  –

06 Арганізацыі наогул. Асацыяцыі. Музеі 069 Музеі. Пастаянныя выстаўкі

4151. Музеи мира / [ответственный редактор О. Елисеева ; фотографы: Д. Воздвиженский и др.]. — Москва : Мир энциклопедий Аванта + : Астрель, 2011. — 183 с. : ил., фот. ; 30 см .

— (Самые красивые и знаменитые). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — Фотографы также: Иванов В., Любцов Ю., Мироненко О., Тягны-Рядно А., Чистобаев С. — Указатель имен: с. 182. — Содержит авторов: Альбедиль М., Бокова В., Галина М., Лещенко В., Станкович В., Эрлихман В. — 3000 экз. — ISBN 978-5-98986-011-1 (Мир энциклопедий Аванта +). — ISBN 978-5-271-20740-2 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0820-1 (Харвест) (в пер.) .

— [12-3206] .

УДК 069(100)(082)

4152. Музей старажытнабеларускай культуры = Muzeum of ancient belarusian culture :

мастацкія, этнаграфічныя і археалагічныя калекцыі / [складальнікі: Б. А. Лазука і інш. ; навуковы рэдактар: В. І. Жук ; фота: М. П. Мельнікаў]. — Мінск : Беларуская навука, 2012. — [10] с., уключаючы вокладку : іл. ; 22 см. — Паралельна на беларускай і англійскай мовах. — Складальнікі таксама: Богдан П. А., Бяляева С. С., Віннікава М. М. — 300 экз. — [12-2676] .

УДК 069:008(=161.3)(476-25)

4153. Музей старажытнабеларускай культуры = Muzeum of ancient belarusian culture :

народны касцюм і абрадавы ручнік / [складальнікі: М. М. Віннікава, П. А. Богдан ; навуковы рэдактар: В. І. Жук ; фота: М. М. Віннікава, М. П. Мельнікаў]. — Мінск : Беларуская навука, 2012. — [6] с., уключаючы вокладку : іл. ; 22 см. — Паралельна на беларускай і англійскай мовах. — 300 экз. — [12-2677] .

УДК [069:008(=161.3)(476-25)]:391(=161.3)

4154. Музейная адукацыя і музейная справа ў Рэспубліцы Беларусь: стан, тэндэнцыі, перспектывы : матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, 24 лістапада 2011 г. / [рэдкалегія: М. А. Бяспалая (старшыня) і інш.]. — Мінск : БДУ культуры і мастацтваў, 2012. — 143 с. ; 20 см. — Частка тэксту на рускай мове. — У надзагалоўку:

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. — Бібліяграфія ў канцы дакладаў. — 80 экз. — ISBN 978-985-6798-83-5. — [12-3357] .

УДК [069+378.016:069](476)(082) 08 Выданнi змешанага зместу. Зборнiкi

4155. Молодежь в науке-2011 : приложение к журналу "Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі" : [в 5 ч.] / Национальная академия наук Беларуси, Совет молодых ученых НАН Беларуси ; [редколлегия: С. А. Усанов (главный редактор) и др.]. — Минск : Белорусская наука, 2012–. — 29 см. — ISBN 978-985-08-1381-7 .

Ч. 1 : Серия химических наук. — 2012. — 94, [2] с. : ил. — Резюме параллельно на английском и русском языках. — Библиография в конце докладов. — 44 экз. — ISBN 978-985УДК 082

4156. Молодежь и наука: проблемы, поиски, решения : материалы международной научно-практической конференции, г. Минск, 3 декабря 2010 г. / [редколлегия: Курьянович А. В. (гл. ред.), Личко Г. П., Черкас Н. Л.]. — Минск : МИТСО, 2012. — 83 с. : схемы ;

29 см. — В надзаголовке: Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Международный университет "МИТСО". — Библиография в конце докладов. — 70 экз. — ISBN 978-985-497-166-7. — [12-3292] .

УДК 082

4157. Наука-2011 : сборник научных статей / Гродненский государственный университет им. Янки Купалы ; [редколлегия: О. В. Янчуревич (гл. ред.) и др.]. — Гродно : ГрГУ, 2011. — 495 с. : ил., схемы ; 29 см. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на белорусском языке. — Библиография в конце научных статей. — 35 экз. — ISBN 978-985-515-508-0. — [12-2774] .

УДК 082 4158. "Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси", международная молодежная научно-практическая конференция (6 ; 2012 ; Пинск). Материалы VI Международной молодежной научно-практической конференции "Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси" : г. Пинск, Республика Беларусь, 6 апреля 2012 г. / [редколлегия: Шебеко К. К. (гл. редактор) и др.]. — Пинск : ПолесГУ, 2012–. — 29 см.

— В надзаголовке:

Национальный банк Республики Беларусь, Полесский государственный университет, Совет молодых ученых, Студенческое научное общество .

Ч. 1. — 2012. — 256 с. : ил. — Часть текста на английском, белорусском и немецком языках. — Библиография в конце докладов. — 100 экз. — ISBN 978-985-516-181-4. — [12-3266] .

УДК 082

4159. Ч. 2. — 2012. — 363 с. : ил. — Часть текста на английском, белорусском, немецком и французском языках. — Библиография в конце докладов. — 130 экз. — ISBN 978-985-516УДК 082

4160. Новая формула науки-2011 : материалы I Международной научно-практической конференции молодых исследователей, 22 декабря 2011 г., г. Барановичи, Республика Беларусь / [редколлегия: Ю. В. Башкирова (отв. ред.) и др.]. — Барановичи : БарГУ, 2012. — 250, [1] с. : схемы ; 29 см. — Часть текста на белорусском и украинском языках. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет, Педагогический факультет. — Библиография в конце докладов. — 125 экз. — ISBN 978-985-498-501-5. — ISBN 978-875-498-501-5 (ошибоч.). — [12-3294] .

УДК 082

4161. Романовские чтения-8 : сборник статей международной научной конференции, 24 ноября 2011 г., г. Могилев / [редколлегия: Риер Яков Григорьевич (председатель) и др.] .

— Могилев : МгГУ, 2012. — 234, [1] с. : ил. ; 29 см. — Часть текста на белорусском языке .

— В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова. — Библиография в конце статей. — 149 экз. — ISBN 978-985-480-770-6. — [12-3287] .

УДК 082

4162. Сборник научных работ студентов Республики Беларусь "НИРС 2010" / [редколлегия: Жук Александр Иванович (председатель) и др.]. — Минск : Издательский центр БГУ, 2011. — 596 с. : ил., схемы ; 29 см. — Часть текста на английском и белорусском языках. — На обложке: 8. — Библиография в конце научных работ. — Авторский указатель: с .

575–580. — 100 экз. — ISBN 978-985-476-963-9. — [12-3246] .

УДК 082

–  –  –

3 ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ. СТАТЫСТЫКА. ПАЛІТЫКА. ЭКАНОМІКА. ГАНДАЛЬ .

ПРАВА. ДЗЯРЖАВА. ВАЕННАЯ СПРАВА. САЦЫЯЛЬНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ .

СТРАХАВАННЕ. АДУКАЦЫЯ. ФАЛЬКЛОР

4202. Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ : 2012 : обществознание / Федеральный институт педагогических измерений ; [авторы-составители: О. А. Котова, Т. Е. Лискова]. — Москва : АСТ : Астрель, 2012. — 254, [1] с. : ил. ; 20 см. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 10100 экз. — ISBN 978-5-17-075453-3 (АСТ). — ISBN 978-5-271-37163-9 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0505-7 (Харвест). — [12-2953] .

УДК 3(075.3) 31 Дэмаграфiя. Сацыялогiя. Статыстыка

4203. Макаревич, Е. Е. Статистика торговли : практикум : учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальностям "Статистика", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Е. Е. Макаревич. — Минск : БГЭУ, 2012. — 246, [1] с. ; 20 см. — Библиография: с. 244–247. — 500 экз. — ISBN 978-985-484-764-1. — [12-2989] .

УДК 31:339(076.58)

4204. Подхватилина, С. С. Статистика сельского хозяйства : учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальностям "Статистика", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / С. С. Подхватилина. — Минск : Вышэйшая школа, 2012. — 239 с. ; 20 см .

— Библиография: с. 236 (11 назв.). — 900 экз. — ISBN 978-985-06-2026-2. — [12-3200] .

УДК 31:631(075.8)

4205. Тумасян, А. А. Статистика промышленности : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Статистика", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / А. А. Тумасян, Л. И. Василевская. — Минск : Новое знание ; Москва : Инфра-М, 2012. — 429 с. ; 22 см. — (Высшее образование). — Библиография: с. 426–429. — 800 экз. — ISBN 978-985-475-467-3 (Новое знание). — ISBN 978-5-16-005339-4 (Инфра-М) (в пер.). — [12-2837] .

УДК 31:338.45(075.8) 311 Тэорыя статыстыкi. Статыстычныя метады

4206. Мазаник, Л. А. Статистика. Сборник задач : пособие для учащихся учреждений, реализующих образовательные программы среднего специального образования по экономическим специальностям и профессионально-технического образования по специальности "Бухгалтерское дело" / Мазаник Л. А. — Минск : РИПО, 2012. — 89, [1] с. ; 20 см. — Библиография: с. 89. — 500 экз. — ISBN 978-985-503-197-1. — [12-3071] .

УДК 311(076.1)(075.32)

4207. Морозова, С. В. Статистика предприятий отрасли : учебно-методическое пособие по проведению практических занятий для студентов экономических специальностей : в 2 ч. / С. В. Морозова, Г. В. Ходанович ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Экономика и организация машиностроительного производства". — Минск : БНТУ, 2012–. — 21 см. — ISBN 978-985Ч. 1. — 2012. — 128, [1] с. — Библиография: с. 129 (13 назв.). — 150 экз. — ISBN 978УДК 311.42(075.8)

4208. Статистика предприятия : сборник задач для студентов экономических специальностей БГУИР дневной формы обучения / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Кафедра экономики ; [составитель Е. А. Олехнович]. — Минск : БГУИР, 2012. — 38 с. ; 20 см. — 100 экз. — ISBN 978-985-488-800-2. — [12-2823] .

УДК 311.42(076.1)(075.8)

–  –  –

321 Формы палiтычнай арганiзацыi. Дзяржава як палiтычная ўлада

4219. Аргучинцев, Г. К. История государства и права Республики Беларусь : в вопросах и ответах / Г. К. Аргучинцев. — Минск : Амалфея, 2012. — 215 с. ; 20 см. — Библиография:

с. 210 (15 назв.). — 1010 экз. — ISBN 978-985-441-976-3. — [12-2942] .

УДК [321.01+340](476)(091)(075.8)

–  –  –

327(476) Знешняя палiтыка Рэспублiкi Беларусь

4222. Юрчак, Д. В. Беларусь – Украина: 20 лет межгосударственных отношений : монография / Д. В. Юрчак ; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова. — Витебск : ВГУ, 2012. — 279 с. ; 21 см. — Библиография: с. 255–262 (145 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 100 экз. — ISBN 978-985-517-330-5. — [12-2722] .

УДК 327(476:477)"1991/2011" <

–  –  –

332 Рэгiянальная (тэрытарыяльная) эканомiка .

Зямельнае (аграрнае) пытанне. Жыллёвая гаспадарка

4233. Го Шухун. Свободные экономические зоны в Китае: итоги и перспективы развития : теория и практика / Го Шухун, Б. Н. Паньшин, А. Е. Зубарев. — Минск : Издательский центр БГУ, 2012. — 158, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 154–159 (100 назв.) .

— 100 экз. — ISBN 978-985-476-908-0 (в пер.). — [12-3365] .

УДК 332.122(510)

4234. Квартирный вопрос : все, что вы хотели знать о жилищных кредитах, постановке на учет нуждающихся, ипотеке и стройсбережениях / [Р. В. Ананьев и др.]. — Минск : Народная газета, 2012. — 31 с. : ил. ; 28 см. — (Библиотечка "Народной газеты"). — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Кононович Е. В., Лапина Н. В., Осипов М. В .

— 10000 экз. — ISBN 978-985-6126-04-1. — [12-2772] .

УДК 332.82/.85:336.77(476)

4235. Материалы итоговой коллегии 27 января 2012 года : [об итогах работы организаций отрасли] / Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь. — Минск : Институт "Белжилпроект", 2012. — 88 с. ; 21 см. — Перед выпускными данными заглавие: Материалы итоговой коллегии 2012 года. — 50 экз. — [12-2992] .

УДК 332.8(476)"2012"

4236. Перспективы развития риэлтерского бизнеса : сборник научных статей / Государственный институт управления и социальных технологий БГУ, Кафедра управления недвижимостью ; под общей редакцией Т. В. Борздовой. — Минск : ГИУСТ БГУ, 2012. — 69, [1] с. : ил. ; 30 см. — Библиография в конце научных статей. — 50 экз. — ISBN 978-985УДК [332.85:334.012.32]:658.64(476)(082)

4237. Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран : сборник научных статей Второй международной научно-практической конференции, 27–29 марта 2012 г. : в 2 ч. / [под редакцией И. Н. Шарухо, И. И. Пирожника, И. И. Бариновой]. — Могилев : МгГУ, 2012. — 20 см. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова, Факультет етествознания, Общественное объединение "Белорусское географическое общество", Международный проект TEMPUS. — Часть текста параллельно на белорусском и английском языках. — Библиография в конце научных статей. — 172 экз. — ISBN 978Ч. 1. — 523 с. : ил., схемы. — Часть текста на белорусском языке. — ISBN 978-985-480УДК 332.1(476+1-87)(082)

4238. Ч. 2. — 527 с. : ил., схемы. — Часть текста на белорусском и румынском языках .

— ISBN 978-985-480-774-4. — [12-3000] .

УДК 332.1(476+1-87)(082)

4239. Чиж, Д. А. Землеустройство : учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-31 02 01 "География (по направлениям)" (1-31 02 01-03 "География (геоинформационные системы)") / Д. А. Чиж, Н. В. Клебанович ; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк : ПГУ, 2012. — 227 с. : ил., схемы ; 20 см. — Библиография: с. 212–216 (61 назв.). — 30 экз. — ISBN 978УДК 332.3(075.8) 336 Фінансы. Дзяржаўныя фінансы. Фінансы дзяржаўнага сектара .

Банкаўская справа. Грошы

4240. Каталог купонаў і банкнотаў Рэспублікі Беларусь 1991–2011 / Беларускае грамадскае аб'яднанне калекцыянераў ; складальнікі: Суднік Іосіф Уладзіміравіч, Калясінскі Валерый Францавіч, Варанецкі Аляксей Баляслававіч. — Мінск : Місанта, 2012. — 99 с. : іл. ;

21 см. — Частка тэксту паралельна на беларускай, рускай і англійскай мовах. — 400 экз. — ISBN 978-985-6989-39-4. — [12-3353] .

УДК 336.747(476)"1991/2011"(085.2)

4241. Корпоративные финансы : пособие для подготовки к тестированию для студентов специальности 1-25 01 04 "Финансы и кредит" / Белкоопсоюз, Белорусский торговоэкономический университет потребительской кооперации, Кафедра финансов и кредита ;

[автор-составитель И. Н. Новикова]. — Гомель : БТЭУПК, 2012. — 67 с. ; 20 см. — Библиография: с. 64–66 (20 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-461-926-2. — [12-3386] .

УДК 336:005(075.8)

4242. Рабыко, И. Н. Учет операций с ценными бумагами : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности "Финансы и кредит" / И. Н. Рабыко, Г. В. Писаренко ; под редакцией И. Н. Рабыко. — Минск : БГЭУ, 2011. — 202, [1] с. : схемы ;

20 см. — Библиография: с. 45–46 (15 назв.), 197–203. — 1000 экз. — ISBN 978-985-484-790-0 .

— [12-2975] .

УДК 336.763(075.8) Гл. таксама № 4646–47 338 Эканамiчнае становiшча. Эканамiчная палiтыка .

Кiраванне i планаванне ў эканомiцы. Вытворчасць. Паслугi. Цэны

4243. Воробьев, И. П. Кооперация и конкуренция / И. П. Воробьев, Е. И. Сидорова, Т. И. Ленская ; Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси". — Минск : Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2012. — 267 с. : схемы ; 20 см. — Библиография:

с. 262–265 (64 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-6925-94-1. — [12-2981] .

УДК [338.436.33+630.79]:[334.73+339.137]

4244. Методология развития инновационных производств на основе технологического прогнозирования и оценки использования природных ресурсов / [И. В. Войтов и др.] ; под научной редакцией И. В. Войтова ; Национальная академия наук Беларуси, Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы. — Минск :

Беларуская навука, 2012. — 438, [1] с. : ил., схемы ; 24 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Гатих М. А., Рыбак В. А., Топольцев А. Л. — Библиография:

с. 432–436 (103 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-985-08-1384-8. — [12-3252] .

УДК [338.23:620.97]:001.895 338(476) Эканамiчнае становiшча Рэспублiкi Беларусь

4245. Богдан, Н. И. Инновационная динамика: глобальные тенденции и перспективы Беларуси / Богдан Н. И. — Минск : Энциклопедикс, 2012. — 195 с. : ил., схемы ; 20 см. — Библиография в конце глав. — 300 экз. — ISBN 978-985-6958-41-3. — [12-3056] .

УДК 338.2:001.895(476)

4246. Импортозамещение – важнейший государственный приоритет : материалы постоянно действующего семинара руководящих работников республиканских и местных государственных органов, Минск, 15–16 декабря 2011 г. / Администрация Президента Республики Беларусь ; [редакционный совет: А. Н. Тур (председатель) и др.]. — Минск : Беларусь, 2012. — 406, [1] с. : ил., схемы ; 30 см. — 1021 экз. — ISBN 978-985-01-0960-6 (в пер.). — [12-2796] .

УДК 338.2(476)(082)

4247. Лемешевский, И. М. Национальная экономика Беларуси : пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" / И. М. Лемешевский, И. П. Деревяго ; Белорусский государственный технологический университет .

— Минск : БГТУ, 2012. — 187 с. : схемы ; 20 см. — Библиография: с. 181–183 (43 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-985-530-131-9. — [12-2866] .

УДК 338(476)(075.8)

4248. Решетников, Д. Г. География туризма Беларуси : пособие для студентов факультета международных отношений, обучающихся по специальности 1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)", направление специальности 1-26 02 02-06 "Менеджмент (в сфере международного туризма)" / Д. Г. Решетников. — Минск : БГУ, 2012. — 302, [1] с. : схема ; 21 см .

— Библиография: с. 240–245 (73 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-518-541-4 (в пер.). — [12-3368] .

УДК 338.483(476)(075.8) Гл. таксама № 4289 338(1-87) Эканамiчнае становiшча зарубежных краiн

4249. Базанов, А. В. Китайская цивилизация / А. В. Базанов, Л. Е. Криштапович ; Информационно-аналитический центр при Администрации Президента Республики Беларусь .

— Минск : Право и экономика, 2012. — 54 с. ; 21 см. — Библиография: с. 53–54 (18 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 500 экз. — ISBN 978-985-552УДК 338.1/.2(510)

4250. Хомич, С. А. География международного туризма. Модуль "Америка" : курс лекций : [для студентов] / С. А. Хомич, О. С. Мозговая. — Минск : БГУ, 2012. — 271, [1] с. : ил. ;

20 см. — Библиография в конце тем. — 200 экз. — ISBN 978-985-518-609-1. — [12-3387] .

УДК 338.483(7/8)(075.8) Гл. таксама № 4220 339 Гандаль. Мiжнародныя эканамiчныя адносiны. Сусветная гаспадарка

339.1 Агульныя пытаннi гандлю. Рынак

4251. Львова, Н. Ю. Международный маркетинг : практикум : учебное пособие для учащихся учреждений, реализующих образовательные программы среднего специального образования по специальности "Маркетинг" / Н. Ю. Львова. — Минск : РИПО, 2012. — 63 с. ;

20 см. — Библиография: с. 62 (12 назв.). — 400 экз. — ISBN 978-985-503-193-3. — [12-3073] .

УДК 339.138(100)(076.532)

4252. Миклушова, В. А. Товарные запасы в торговле: анализ состояния и пути их оптимизации : текст лекции для студентов экономических специальностей / В. А. Миклушова, М. М. Сагайдак ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. — Гомель : БТЭУПК, 2012. — 43 с. ; 21 см. — Библиография: с. 43 (10 назв.). — 160 экз. — ISBN 978-985-461-941-5. — [12-3384] .

УДК 339.144(075.8)

4253. Оконкво, У. Брендинг в моде класса "люкс" = Luxury fashion branding : мастерство создания и управления / Уче Оконкво ; перевод с английского [С. С. Гуриновича ; научный редактор А. В. Лебсак-Клейманс]. — 2-е изд. — Минск : Гревцов Букс, 2012. — 407 с. : ил., схемы ; 25 см. — Библиография в примечаниях: с. 393–398. — Алфавитный указатель:

с. 401–407. — 600 экз. — ISBN 978-985-6926-08-5 (в пер.). — [12-3259] .

УДК 339.138:659.126

4254. Протасеня, В. С. Теоретические основы маркетинга : учебно-методическое пособие : для слушателей системы повышения квалификации / В. С. Протасеня ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. — Минск : БГЭУ, 2012. — 134, [1] с. : схемы ; 21 см. — Библиография: с. 132–135 (49 назв.). — 160 экз. — ISBN 978-985-484-829-7. — [12-2964] .

УДК 339.138(075.9)

–  –  –

339.9 Знешнеэканамічныя сувязі. Знешнеэканамiчная палiтыка .

Міжнародныя эканамічныя адносіны. Сусветная гаспадарка

4257. Данильченко, А. В. Международный менеджмент : учебно-методический комплекс для студентов международных отношений, обучающихся по специальности 1-25 01 03 "Мировая экономика" / А. В. Данильченко, О. Ф. Малашенкова, К. В. Якушенко. — Минск :

БГУ, 2012. — 153, [2] с. : схемы ; 20 см. — Библиография: с. 152–154. — 150 экз. — ISBN 978-985-518-553-7. — [12-3316] .

УДК 339.9:005(075.8)

4258. Республика Беларусь на пути в ВТО: экономико-правовые аспекты присоединения : [сборник материалов международного "круглого стола"] / Совместный проект Программы развития ООН в Республике Беларусь и Министерства иностранных дел Республики Беларусь "Содействие Правительству Республики Беларусь при вступлении в ВТО через усиление экспертного и институционального потенциала" ; [научный редактор – Бабкина

Елена Васильевна]. — Минск : Белсэнс, 2012. — 161 с. : ил. ; 21 см. — Cодержит авторов:

Анищенко А. И., Архипенко Д. В., Братанов Д., Вергано П. Р., Гурьянов А. Е., Дорошевич Д. Г., Кобута И. В., Кушниренко Е. А., Ландо Д. Д., Мещанова М. В., Самосюк О. В., Сиротина М. Н., Скородулина А. М., Слэй Б., Томкович Р. Р., Шпенглер В. ван. — Библиография в конце статей, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 505 экз. — ISBN 978-985УДК 339.92:061.1ВТО(476)(082) 34 Права. Юрыдычныя навукi

4259. Бочков, А. А. Что нужно знать будущему юристу : справочник для абитуриентов по подготовке к профессионально-психологическому собеседованию / А. А. Бочков, Т. В. Сафонова ; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова. — Витебск : ВГУ, 2012. — 213 с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 197–201 (58 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях .

— 150 экз. — ISBN 978-985-517-343-5. — [12-3319] .

УДК 34(476)(035)(075.4)

4260. Право и экономика : научно-практический сборник законодательства с комментариями / [редколлегия: В. Г. Гавриленко (главный редактор) и др.]. — Минск : Право и экономика, 2012–. — 29 см. — ISSN 2224-2074 .

Вып. 1. — 2012. — 331, [1] с. — Библиография: с. 283 (14 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — Алфавитно-предметный указатель к Гражданскому кодексу Республики Беларусь: с. 216–245. — 90 экз. — [12-3299] .

УДК [34+33](476)(082) 340 Права ў цэлым. Метады і дапаможныя прававыя навукі

4261. Липень, С. В. Теоретические проблемы правоприменительной деятельности в истории политических и правовых учений / С. В. Липень ; под общей редакцией В. В. Лазарева ;

Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2012. — 161, [2] с. ;

20 см. — Библиография: с. 147–162 (348 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-427-718-9. — [12-2982] .

УДК 340(091)

4262. Мицкевич, В. В. Психологическая сущность оперативного контакта сотрудников силовых структур : практическое пособие / В. В. Мицкевич ; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. —

Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2012. — 95 с. : ил. ; 20 см. — Библиография:

с. 93–94 (28 назв.). — Краткий словарь специальных терминов: с. 79–92. — 50 экз. — ISBN 978-985-427-733-2. — [12-2921] .

УДК 340:159.9

4263. Общая теория права : методические рекомендации : [для иностранных студентов] / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра истории и теории права ; [авторы-составители: А. А. Бочков, В. В. Янч]. — Витебск : ВГУ, 2012. — 47 с. ; 21 см. — Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 100 экз. — [12-2717] .

УДК 340.1(083.132)(075.8)-054.6

4264. Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : международная научно-практическая конференция (Минск, 5 апреля 2012 г.) : тезисы докладов / [редколлегия: В. Б. Шабанов (ответственный редактор) и др.]. — Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2012. — 259 с. ; 30 см. — Часть текста на белорусском языке. — В надзаголовке: Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — 150 экз. — ISSN 2226-292Х. — [12-3249] .

УДК 340(043.2)

4265. Степаненко, Д. М. Право и инновационное развитие Республики Беларусь / Д. М. Степаненко. — Минск : Право и экономика, 2012. — 322, [1] с. ; 20 см. — Библиография: с. 306–323 (284 назв.). — 250 экз. — ISBN 978-985-552-073-4. — [12-3095] .

УДК [340:001.895]:304.4(476) Гл. таксама № 4219 341 Мiжнароднае права

4266. ААН у Беларусі: партнёрства дзеля развіцця. — [Мінск : б. в.], 2011. — 33 с., уключаючы вокладку : іл., фат. ; 30 см. — Змяшчае фатографаў: Аляксеева Т., Грынь В., Канатопа А., Bryson J., Herrero de Furtos A., Jacobson J., Juanmonino, Kacso A., Locke S., Veja C .

— 310 экз. — [12-2786] .

УДК [341.123+341.232](476)

4267. Голованов, С. В. Международно-правовое сотрудничество государств в противодействии международному терроризму / С. В. Голованов. — Минск : Право и экономика, 2012. — 81, [1] с. ; 21 см. — (Серия "Юридическое обозрение"). — Библиография: с. 78–82 (52 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 100 экз. — ISBN 978УДК 341.232:323.285

4268. Зыбайло, А. И. Право прав человека : учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-24 01 01 "Международное право" / А. И. Зыбайло. — Минск : БГУ, 2012. — 87, [1] с. ; 21 см. — Библиография:

с. 81–86, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 150 экз. — ISBN 978УДК [341.231.14+342.7(476)](075.8)

4269. Иванов, Г. И. Право прав человека : основы теории прав человека, история развития взглядов на проблему, современность и практика : учебно-методическое пособие : [для студентов] / Г. И. Иванов, А. Г. Иванов ; Частный институт управления и предпринимательства. — Минск : Частный институт управления и предпринимательства, 2012. — 62, [1] с. :

схемы ; 21 см. — Библиография: с. 58–60. — 115 экз. — ISBN 978-985-6971-59-7. — [12-2998] .

УДК [341.231.14+342.7(476)](075.8) 342 Дзяржаўнае права. Канстытуцыйнае права. Адмiнiстрацыйнае права

4270. Василевич, Г. А. Конституционное правосудие / Г. А. Василевич. — Минск : Право и экономика, 2012. — 325 с. ; 21 см. — (Серия "Юридическое обозрение"). — Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 150 экз. — ISBN 978-985-552-046-8. — [12-3106] .

УДК 342.565.2(476)

4271. Василевич, С. Г. Административная ответственность за нарушения права собственности (посягательство на природные ресурсы, мелкое хищение, иные нарушения права собственности) / С. Г. Василевич. — Минск : Право и экономика, 2012. — 79, [1] с. ; 20 см .

— (Серия "Юридическое обозрение"). — Библиография: с. 80 (9 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-552-064-2. — [12-3107] .

УДК 342.951:347.23(476)

4272. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях : [20 декабря 2006 г. № 194-З : принят Палатой представителей 9 ноября 2006 г. : одобрен Советом Республики 1 декабря 2006 г. : текст Кодекса по состоянию на 10 апреля 2012 г.]. — Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2012. — 143 с. ;

20 см. — В надзаголовке: Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — 1000 экз. (1-й з-д 500). — ISBN 978УДК 342.9(476)(094.4)

4273. Сборник законов о женщине и семье в Исламской Республике Иран / [сбор и составление: Хасан Зодех Седиге (Хосейни) ; перевод на русский язык: Ольга Кулевская, Форуги Дехнави Фаршад ; перевод на английский язык: С. А. Кушнерова, Рахмани Сепехр, Вероника Козловская ; редактор: Хашеми Форухар ; предисловие: Н. А. Ермакова]. — Минск : Право и экономика, 2012. — 255, [136] с. встречной пагинации ; 21 см. — (Серия "Философская и политико-правовая культура современных цивилизаций" / Институт философии Национальной академии наук Беларуси). — Текст параллельно на русском, английском и иранском языках. — 60 экз. — ISBN 978-985-552-050-5. — [12-3167] .

УДК [342.72/.73-055.2+347.61/.64](55)(094.4) Гл. таксама № 4268–69

–  –  –

346 Гаспадарчае права. Прававыя пытаннi дзяржаўнага рэгулявання эканомiкi

4277. Посредничество (медиация) в хозяйственных судах Республики Беларусь / [Адамова Т. В. и др.] ; под редакцией В. С. Каменкова. — 2-е изд. — Минск : Дикта, 2012. — 211 с. ; 20 см. — Авторы указаны на 3-й с. Авторы также: Бельская И. А., Валдайцев Д. С., Жданович И. Н., Закревский А. А., Каменков В. С., Козловский О. И., Костюкевич В. Е., Красногирь Н. С., Крывчик Л. Р., Кулак С. М., Лепешко М. Б., Миселюк В. М., Сушко О. В., Черемисин П. Г. — Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 500 экз. — ISBN 978-985-494-646-7. — [12-2880] .

УДК 346.91(476)

–  –  –

35 Дзяржаўнае адміністрацыйнае кіраванне .

Ваеннае майстэрства. Ваенныя навукі 351/354 Аб'екты і задачы дзяржаўнага адмiнiстрацыйнага кiравання .

Мясцовая, рэгіянальная, цэнтральная адміністрацыя

4288. В борьбе за сохранение достояния региона : 75-летию подразделений БХСС-БЭП посвящается / [В. В. Шинкоревич и др. ; автор идеи и составитель: М. А. Паришкура] ; Управление внутренних дел Минского облисполкома. — Минск : БОНЕМ, 2012. — 99 с. : ил., фот. ;

20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Мехов Д. Н., Паришкура М. А., Шарый А. В., Ярыгина О. В. — 100 экз. — ISBN 978-985-6630-60-9. — [12-2914] .

УДК 351.82(476.1)(091)

4289. Государственно-частное партнерство и современные методы управления государственной собственностью : материалы научно-практического семинара, 23–24 марта 2012 г. / [редколлегия: В. В. Апанасович]. — Минск : Мисанта, 2012. — 98, [1] с. : ил. ; 21 см. — В надзаголовке: ГУО "Институт бизнеса и менеджмента технологий" Белорусского государственного университета, Кафедра экономики и финансов, Программа переподготовки "Европейский менеджер". — Библиография в конце докладов. — 65 экз. — ISBN 978-985-6989-40-0 .

— [12-2952] .

УДК [351.711+338.242](476)(082)

4290. Инструкция по делопроизводству в государственных органах, иных организациях : [утверждено Министерством юстиции Республики Беларусь 19.01.09]. — Минск :

БелНИИДАД, 2012. — 101 с. ; 20 см. — В надзаголовке: Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, Белорусский научноисследовательский институт документоведения и архивного дела. — 200 экз. — ISBN 978УДК 351.077.1(476)(083.133)

4291. Минский городской Совет депутатов, 1917–2012 : документы и материалы / Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, Национальный архив Республики Беларусь, Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов, Государственный архив Минской области, Минский городской Совет депутатов ; [составители: В. И. Адамушко и др.]. — Минск : Белорусский Дом печати, 2012. — 727 с., [16] л. ил. ; 30 см. — Часть текста на белорусском языке. — Составители также: Блажей Я. Н., Гриневич Е. М., Денисова Н. А., Жигалов Д. Н., Калесник Н. Е., Кравчук П. Н., Матох В. М., Нагорная И. А., Неведомская Е. Е., Полещук Е. К., Ромашко Ю. С., Селеменев В. Д., Тумаш М. Е. — Библиография: с. 711–729 (396 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — Именной указатель: с. 690–705. — 1000 экз. — ISBN 978в пер.). — [12-2792] .

УДК 352.075.1(476-25)"1917/2012"(093.2)

4292. Об органах внутренних дел Республики Беларусь : Закон Республики Беларусь :

[17 июля 2007 г. № 263-З : принят Палатой представителей 27 июня 2007 г. : одобрен Советом Республики 29 июня 2007 г.]. — Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2012. — 35 с. ; 20 см. — В надзаголовке: Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутрених дел Республики Беларусь. — 400 экз. — ISBN 978-985-427УДК 351.74(476)(094.5)

4293. Положение о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь : [утверждено Указом Президента Республики Беларусь 15 марта 2012 № 133]. — Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2012. — 63 с. ; 21 см. — В надзаголовке: Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — 1500 экз. — ISBN 978-985-427-737-0. — [12-2917] .

УДК 351.741(476)(094.1) 355/359 Ваенная справа. Ваеннае майстэрства .

Ваенныя навукі. Узброеныя сілы

4294. Варламов, В. Б. Допризывная подготовка : учебник для 10–11-х классов учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования с русским языком обучения / В. Б. Варламов. — 3-е изд., пересмотренное и дополненное. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2012. — 327 с. : ил., схемы ; 22 см. — 30500 экз. — ISBN 978-985-471-477-6 (в пер.). — [12-2996] .

УДК 355.233.11(075.3=161.1)

4295. Гальдер, Ф. Военный дневник (июнь 1941 – сентябрь 1942) : [перевод] / Франц

Гальдер ; [составление, комментарии, вступительная статья: К. А. Залесский]. — Москва :

Астрель, 2012. — 702, [2] с., [16] л. ил. ; 22 см. — (Классика военного искусства). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 2500 экз. — ISBN 978-5-271-28411-3 (Астрель). — ISBN 978-985-18-1022-8 (Харвест) (в пер.). — [12-3369] .

УДК 355.48"1941/1942"(093.3)

4296. Дмитрук, А. В. Методика подготовки и проведения занятий с использованием учебных тренировочных и тренажерных средств : учебно-методическое пособие по военному образованию для проведения занятий с офицерами, прапорщиками, военнослужащими срочной службы, курсантами военно-учебных заведений, студентами, обучающимися на военных кафедрах и факультетах гражданских вузов, обеспечивающих получение высшего образования / А. В. Дмитрук. — Гродно : ГрГУ, 2012. — 95 с. : ил. ; 20 см. — Библиография:

с. 94 (10 назв.). — 70 экз. — ISBN 978-985-515-524-0. — [12-2700] .

УДК 355.23:37.091.64(075)

4297. Дымарь, Ю. Л. Воинские автомобильные перевозки : учебное пособие для курсантов учреждения образования "Белорусский национальный технический университет" / Ю. Л. Дымарь, В. Н. Цыганков, И. А. Немов ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Военно-технический факультет .

— Минск : БНТУ, 2012. — 215, [1] с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 182 (5 назв.). — 100 экз .

— ISBN 978-985-525-729-6. — [12-2652] .

УДК 355.69(075.8)

4298. Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях (основы гражданской обороны) : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования химико-технологических специальностей / [В. В. Перетрухин и др.] ; Белорусский государственный технологический университет. — Минск : БГТУ, 2012. — 117 с. : ил. ; 20 см .

— Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Босак В. Н., Гармаза А. К., Терешко В. В., Чернушевич Г. А., Чутков А. И. — Библиография: с. 114 (12 назв.). — 150 экз .

— ISBN 978-985-530-134-0. — [12-2745] .

УДК [355.58+614.8.084](075.8)

4299. От штаба округа к Генеральному штабу Вооруженных Сил Республики Беларусь (1918–2011 гг.) / [О. К. Кривонос и др. ; под общей редакцией П. Н. Тихоновского] ;

Министерство обороны Республики Беларусь. — Минск : Принткорп, 2011. — 255 с., [16] л .

фот. : ил., схемы ; 30 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Воротынцев В. Н., Колотков В. Е., Кузикевич С. Н., Самсонов С. Л., Чирвинский В. С. — Библиография: с. 175–180 (108 назв.), библиография в примечаниях в конце глав. — 500 экз. — В переплете. — [12-3234] .

УДК 355.35(476)"1918/2011" 36 Забеспячэнне духоўных i матэрыяльных жыццёвых патрэбнасцей .

Сацыяльнае забеспячэнне. Сацыяльная дапамога .

Забеспячэнне жыллём. Страхаванне

4300. Васильева, Л. П. Профессиональная реабилитация: профориентация и отбор на профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями / Л. П. Васильева, К. Э. Зборовский ; Государственный институт управления и социальных технологий БГУ, Кафедра реабилитологии. — Минск : ГИУСТ БГУ, 2012. — 122, [1] с. : ил. ; 20 см. — Библиография:

с. 95–102 (84 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-491-078-9. — [12-2832] .

УДК [364.65+331.582.2:331.548]-056.24

4301. О защите прав потребителей : Закон Республики Беларусь от 9 января 2002 г .

№ 90-З, в редакции от 8 июля 2008 г. № 366-З : в Закон с 8 июля 2008 г. изменения и дополнения не вносились. — Минск : Амалфея, 2012. — 59 с. ; 20 см. — 1000 экз. — ISBN 978УДК 366.5(476)(094.5) 37 Выхаванне. Навучанне. Адукацыя

4302. Кодекс Республики Беларусь об образовании : [принят Палатой представителей 2 декабря 2010 г. : одобрен Советом Республики 22 декабря 2010 г.] : с изменениями и дополнениями по состоянию на 12 марта 2012 г. — Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2012. — 398, [1] с. ; 21 см. — Алфавитно-предметный указатель: с. 361–385. — 4150 экз. — ISBN 978-985-6928-53-9 (в пер.). — [12-2941] .

УДК 37(476)(094.4)

4303. Хмелевский, В. М. Информация о состоянии образования в регионах, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС : (по состоянию на начало 2011/2012 учебного года) : информационный бюллетень / [Хмелевский В. М., Шишакова С. Ю., Жигало Г. П. ; под общей редакцией Хмелевского В. М.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Главный информационно-аналитический центр. — Минск : ГИАЦ Министерства образования Республики Беларусь, 2012. — 105 с., включая обложку : ил. ; 30 см. — Авторы указаны на 2-й с. обложки. — 30 экз. — [12-2752] .

УДК 37(476)"2011/2012"(083.41)(055)

37.0 Асноўныя тыпы і прынцыпы навучання

4304. Авсиевич, М. Т. Семья и социум: воспитываем вместе / М. Т. Авсиевич. — Минск :

Бестпринт, 2012. — 58, [1] с. ; 20 см. — Библиография: с. 58 (5 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 350 экз. — ISBN 978-985-6873-44-0. — [12-2939] .

УДК [37.018.1+37.013.42](082)

4305. Гульнёвы карагод : зборнік сцэнарыяў гульнёвых праграм, прысвечаных святам каляндарна-абрадавага цыкла / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў ; [складальнікі: П. А. Гуд, Д. П. Сергейчук]. — Мінск : БДУ культуры і мастацтваў, 2012. — 95 с. ; 20 см. — (Серыя "Народнае выхаванне") .

— Бібліяграфія: с. 94–95 (35 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-6798-86-6. — [12-3356] .

УДК 37.091.33-027.22:398.332(=161.3)

4306. Дзіцячыя дамы, школы-інтэрнаты для дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, сацыяльна-педагагічныя цэнтры і дзіцячыя вёскі (гарадкі) Рэспублікі Беларусь : па стану на пачатак 2011/2012 навучальнага года : (статыстычны даведнік) / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Галоўны інфармацыйна-аналітычны цэнтр. — Мінск : ГІАЦ Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 2011. — 126 с., уключаючы вокладку ; 30 см. — 50 экз. — [12-2758] .

УДК 37.018.52(476)"2011/2012"(083.41)

4307. Любовь: счастье есть! : (гендерные аспекты любви между полами) / [составители:

Бурова С. Н., Иванюшкина Ю. В. ; под общей редакцией Буровой С. Н. и Иванюшкиной Ю. В.] .

— Минск : Право и экономика, 2012. — 139, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. — 250 экз. — ISBN 978-985-552-066-6. — [12-3096] .

УДК 37.015.31:177.022.1:[177.6+316.811]

4308. Никончук, А. С. Методические основы социально-педагогической работы : учебное пособие : [для социальных педагогов] / А. С. Никончук ; Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования "Академия последипломного образования". — Минск : АПО, 2012. — 320 с. : ил., схемы ; 20 см. — Библиография в конце тем. — 150 экз. — ISBN 978-985-495-299-4. — [12-2983] .

УДК 37.013.42(075)

4309. Окулич, Н. А. Эффективное родительство / Н. А. Окулич ; под общей редакцией

М. П. Осиповой ; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест :

БрГУ, 2012. — 119 с. ; 21 см. — На обложке: Научно-методический центр "Школа – Семья" .

— Библиография: с. 117–118. — 250 экз. — ISBN 978-985-473-834-5. — [12-3124] .

УДК 37.064.1+37.018.1

4310. Осипова, Е. А. Психологическое сопровождение материнства: программа и методические материалы : учебно-методическое пособие / Е. А. Осипова ; Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования "Академия последипломного образования". — Минск : АПО, 2012. — 113 с. ; 20 см. — Библиография: с. 112 (11 назв.) .

— 120 экз. — ISBN 978-985-495-298-7. — [12-2984] .

УДК 37.015.31+37.018.15

4311. Приказ "О повышении квалификации и переподготовке кадров в 2012 году" :

[утверждено Министерством образования Республики Беларусь 23.12.11]. — Минск : Академия последипломного образования, 2012. — 176, [1] с. ; 20 см. — На обложке в надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь. — В книге также: Планы повышения квалификации и переподготовки кадров образования в 2011 году. — 350 экз. — [12-2988] .

УДК 37.091.12:005.963(476)(094.1)

4312. Республиканский координационный план мероприятий дополнительного образования педагогических работников на 2012 год / Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования "Академия последипломного образования". — Минск : АПО, 2012. — 72 с. ; 20 см. — 330 экз. — [12-2991] .

УДК 37.018.46(476)"2012"(083.92)

4313. Сборник лучших практик профилактической работы по проблеме ВИЧ/СПИДа среди учащейся и студенческой молодежи / [авторы-составители: Никонович Виталий Николаевич и др.]. — Минск : Ковчег, 2011. — 71 с. ; 20 см. — Издано в рамках проекта "Расширение прав и возможностей молодых людей, узявимых к ВИЧ, и предотвращение стигматизации и дискриминации людей, затронутых эпидемией". — На обложке: Республиканское общественное объединение "Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО". — Авторы-составители также: Дашкевич О. С., Свидерская О. И., Смирнова Е. С., Субцельный Д. Ю. — 500 экз .

— ISBN 978-985-7006-73-1. — [12-2657] .

УДК 37.015.31:[616.98:578.828HIV]-084

4314. Спіс дзіцячых інтэрнатных устаноў Рэспублікі Беларусь : па стану на 5 верасня 2011 г. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Галоўны інфармацыйна-аналітычны цэнтр. — Мінск : ГІАЦ Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 2011. — 59 с., уключаючы вокладку ; 30 см. — 90 экз. — [12-2753] .

УДК 37.018.3(476)"2011"(083.41) 373 Агульная школьная адукацыя. Агульнаадукацыйная школа

4315. Параўнальны аналіз развіцця адукацыі ў рэгіёнах Рэспублікі Беларусь : (па стану на пачатак 2011/2012 навучальнага года) : (статыстычны даведнік) / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, "Галоўны інфармацыйна-аналітычны цэнтр Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь" (ГІАЦ Мінадукацыі). — Мінск : ГІАЦ Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 2011. — 110 с. : іл., схема ; 30 см. — Частка тэксту на рускай мове. — 260 экз .

— [12-2767] .

УДК 373/378"2011/2012"(476)(083.41)

4316. Проектируем и реализуем образовательный маршрут повышения квалификации : образовательные программы дополнительного профессионального образования педагогических кадров : [в 2 ч.] / Государственное учреждение образования "Минский областной институт развития образования". — Минск : МОИРО, 2012. — 20 см. — Библиография в конце глав. — 11 экз .

Ч. 1 / [разработчики: Ротмирова Е. А. и др.]. — 64 с. — Разработчики также: Антихович Т. В., Байтаз И. Р., Бойко Т. И., Вязгина В. И., Зенько Е. И., Прокопчик Е. Г., Пылинская Н. А., Филлипович Е. В., Фираго И. Н. — ISBN 978-985-6907-95-4. — [12-3099] .

УДК [373.091.12:005.963].091.214

4317. Ч. 2 / [разработчики: Ротмирова Е. А. и др.]. — 157 с. — Разработчики также: Антихович Т. В., Глинская О. А., Демидова Н. А., Калистратова Е. И., Шершнева З. А. — ISBN 978-985-6907-96-1. — [12-3100] .

УДК [373.091.12:005.963].091.214

–  –  –

374 Пазашкольная агульная адукацыя. Самаадукацыя

4393. Установы дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь : па стану на 1 снежня 2011 г. : (статыстычны даведнік) / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Галоўны інфармацыйна-аналітычны цэнтр. — Мінск : ГІАЦ Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 2012. — 56 с., уключаючы вокладку ; 30 см. — 36 экз. — [12-2763] .

УДК 374(476)"2011"(083.41) 376 Выхаванне, адукацыя i навучанне спецыяльных груп асоб .

Спецыяльныя школы

4394. Гаврилко, Т. И. Слабовидящие дети: диагностика и развитие понимания эмоций других людей : монография / Т. И. Гаврилко ; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова. — Витебск : ВГУ, 2011 .

— 143 с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 104–119 (237 назв.). — 50 экз. — ISBN 978УДК 376-056.262:[373.3.015.31:159.942.33]

4395. Галанов, А. С. Логопедические игры : учим звуки [р], [р'], [л], [л'] : описание игр, игровое поле, кубик, карточки, жетоны, загадки, считалки, скороговорки в одной книге / [Александр Сергеевич Галанов ; художники: Е. А. Афоничева, Г. В. Соколов]. — Ярославль :

Академия развития ; Москва : Астрель, 2011. — [17] с., включая обложку, [2] л. наклеек + цв .

ил. ; 28 см. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 5000 экз. — ISBN 978-5Академия развития). — ISBN 978-985-18-0861-4 (Харвест). — [12-3269] .

УДК 376-056.264:373.2.016:811.161.1'355

4396. Медведская, Е. И. Одаренные дети: особенности взаимодействия в школе и семье / Е. И. Медведская, Н. В. Былинская ; под редакцией М. П. Осиповой ; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест : БрГУ, 2012. — 114 с. : ил. ; 21 см. — На обложке: Научно-методический центр "Школа–Семья". — Библиография: с. 85–86. — 250 экз .

— ISBN 978-985-473-827-7. — [12-2709] .

УДК 376-056.45

4397. Методические аспекты работы с одаренными учащимися : сборник материалов научно-методического семинара физического факультета, 2 марта 2012 г. / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина ; [под общей редакцией В. С. Секержицкого] .

— Брест : БрГУ, 2012. — 19 с. ; 20 см. — 30 экз. — [12-2732] .

УДК 376-056.45(082)

4398. Работа с учащимися, имеющими признаки одаренности : методические рекомендации / Управление образования Гродненского облисполкома, Государственное учреждение образования "Гродненский областной институт развития образования" ; [составители:

В. И. Панасюк, О. А. Авраменко, Г. Л. Белобокая]. — Гродно : ГрОИРО, 2012. — 94 с. : ил. ;

21 см. — Библиография: с. 44–47 (47 назв.). — 350 экз. — [12-3306] .

УДК 376-056.45(083.132) Гл. таксама № 4375 377 Прафесійная адукацыя. Тэхнічныя школы .

Прафесійныя каледжы. Палітэхнікумы

4399. Актуальные направления воспитания личности в системе профессиональнотехнического и среднего специального образования : методические рекомендации / [О. С. Попова и др. ; под редакцией О. С. Поповой, Т. А. Сезень] ; Министерство образования Республики Беларусь, Республиканский институт профессионального образования. — 2-е изд., стереотипное. — Минск : РИПО, 2012. — 159 с. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Алексеева М. А., Бернович Е. В., Бутрим С. Р., Дорогун О. И., Змитрачкова Л. И., Мякшева Л. А., Родионова И. П., Саранцева Л. И., Соловьева О. А., Юрьян Г. П., Янковская О. А., Янковская У. А. — Библиография: с. 157–158. — 200 экз. — ISBN 978-985УДК 377.3.01(083.132)

4400. Жабинский, Р. А. Брестский музыкальный колледж: история и современность / Р. А. Жабинский. — Брест : Альтернатива, 2011. — 227, [20] с. : ил. ; 25 см. — 150 экз. — ISBN 978-985-521-259-2 (в пер.). — [12-2687] .

УДК 377:78(476.7-25)

4401. Планирование и организация изучения качества воспитательного процесса в учреждениях профессионального образования : методические рекомендации / [авторы-составители: Т. А. Сезень и др. ; под редакцией О. С. Поповой, С. Р. Бутрим]. — 2-е изд., стереотипное. — Минск : РИПО, 2012. — 257 с. : ил. ; 20 см. — Авторы-составители также:

Алексеева М. А., Бернович Е. В., Бутрим С. Р., Дорогун О. И., Змитрачкова Л. И., Мякшева Л. А., Родионова И. П., Саранцева Л. И., Соловьева О. А., Юрьян Г. П., Янковская О. А., Янковская У. А. — Библиография: с. 257 (15 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-985-503-199-5 .

— [12-3062] .

УДК 377.011.33.012(083.132)

4402. Сборник учебно-программной документации для профессионально-технических колледжей : специальность 2-36 01 01 Технология машиностроения (по направлениям), направление специальности: 2-36 01 01-01 Технология машиностроения (производственная деятельность), специализация: 2-36 01 01-01 31 Технология обработки материалов на станках и автоматических линиях / Министерство образования Республики Беларусь, Республиканский институт профессионального образования. — Минск : РИПО, 2012. — 66 с., [1] л. ; 20 см. — 37 экз. — [12-3342] .

УДК 377.3.091.214:621.9.06

4403. Справочник абитуриента 2012. Средние специальные учебные заведения Республики Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2012. — 316, [1] с. ; 20 см. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). — 7100 экз. — ISBN 978-985-19-0052-3. — [12-2924] .

УДК 377(476)(035)

4404. Установы адукацыі Міністэрства адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацыі : па стану на пачатак 2011/2012 навучальнага года : (статыстычны даведнік) / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Галоўны інфармацыйна-аналітычны цэнтр. — Мінск : ГІАЦ Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 2011. — 155 с., уключаючы вокладку : іл. ; 30 см. — 60 экз. — [12-2754] .

УДК 377.36(476)"2011/2012"(083.41)

4405. Установы адукацыі Рэспублікі Беларусь, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацыі : па стану на пачатак 2011/2012 навучальнага года :

(статыстычны даведнік) / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Галоўны інфармацыйнааналітычны цэнтр. — Мінск : ГІАЦ Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 2011. — 145 с., уключаючы вокладку : іл. ; 30 см. — 60 экз. — [12-2755] .

УДК 377.36(476)"2011/2012"(083.41)

4406. Шкляр, А. Х. Доступность профессионального образования : монография / А. Х. Шкляр,

Ю. И. Кричевский. — Минск : РИПО, 2012. — 87 с. : ил., схемы ; 20 см. — Библиография:

с. 85–87. — 100 экз. — ISBN 978-985-503-194-0. — [12-3065] .

УДК 377.014.12(476) Гл. таксама № 4315, 4694 378 Вышэйшая адукацыя. Універсітэты. Акадэмічнае навучанне

4407. Абитуриент 2012 : справочное пособие для поступающих / Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины ; [составители: И. В. Семченко и др.]. — Гомель : ГГУ, 2012. — 139 с. : ил. ; 20 см. — Составители также: Крук А. В., Полуян Е. Н., Селькин В. М., Хахомов С. А. — 50 экз. — ISBN 978-985-439-619-4. — [12-2932] .

УДК 378.4(476.2-25)(035)

4408. Агроэнергетическому факультету [Белорусского государственного аграрного технического университета] 55 лет. Люди, факты, события / Белорусский государственный аграрный технический университет. — Минск : БГАТУ, 2012. — 58 с., включая обложку : ил. ; 29 см. — 100 экз. — [12-3243] .

УДК 378.663(476-25).096:631.172(091)

4409. Ахраменко, Г. В. Принятие решений при проектировании железных дорог : учебно-методическое пособие по курсовому и дипломному проектированию / Г. В. Ахраменко, Н. В. Довгелюк, Т. А. Руденко ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра "Изыскания и проектирование дорог". — Гомель : БГУТ, 2012. — 47, [1] с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 45–46 (6 назв.) .

— 300 экз. — ISBN 978-985-468-996-8. — [12-2733] .

УДК 378.147.091.313:[625.11:005.53](075.8)

4410. Белорусский государственный университет в юбилейный год : 90 лет / [С. В. Абламейко и др. ; под общей редакцией С. В. Абламейко]. — Минск : БГУ, 2012. — 198, [2] с. :

ил. ; 25 см. — Часть текста на белорусском языке. — Авторы указаны на обороте титульного л .

Авторы также: Герасимович Н. Н., Журавков М. А., Ивашкевич О. А., Непевная Н. Т., Самохвал В. В., Сиверцев Ю. Г., Ходин С. Н. — 1000 экз. — ISBN 978-985-518-618-3 (в пер.). — [12-3241] .

УДК 378.4(476-25)(091)

4411. Березовский, Н. И. Технология добычи и переработки торфа : учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы для студентов специальности 1-36 13 01 "Технология и оборудование торфяного производства" / Н. И. Березовский, И. Е. Рухля, С. Н. Березовский ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Горные машины". — Минск : БНТУ, 2012. — 23, [1] с. : ил. ; 21 см. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-783-8. — [12-3037] .

УДК 378.147.091.313:622.331(075.8)

4412. Вырко, Н. П. Проектирование автомобильных лесных дорог : учебно-методическое пособие по курсовому проекту для студентов специальности 1-46 01 01 "Лесоинженерное дело" / Н. П. Вырко ; Белорусский государственный технологический университет .

— Минск : БГТУ, 2012. — 128, [1] с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 127 (9 назв.). — 100 экз .

— ISBN 978-985-530-128-9. — [12-2741] .

УДК 378.147.091.313:[630.383:625.72](075.8)

4413. Гончарова, З. В. Полиграфика : курсовое проектирование : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 1-47 01 01 "Издательское дело" / З. В. Гончарова, Н. Б. Каледина ; Белорусский государственный технологический университет. — Минск : БГТУ, 2012. — 87 с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 85 –86 (24 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-530-151-7. — [12-2743] .

УДК 378.147.091.313:655:[004.915+004.925](075.8)

4414. Григоренко, Д. Н. Аварийно-спасательная подготовка. Применение альпинистских технологий при производстве высотных и верхолазных работ : пособие по курсовому проектированию для курсантов и слушателей специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" инженерного факультета и факультета заочного обучения / Д. Н. Григоренко, С. Н. Ведерко ; Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, "Гомельский инженерный институт" МЧС Республики Беларусь, Кафедра "Пожарная аварийно-спасательная и физическая подготовка". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 92 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 88 (6 назв.). — 30 экз. — ISBN 978-985-535-108-6. — [12-3175] .

УДК 378.147.091.313:[[614.8+69]:331.438:796.525]:331.45(075.8/.9)

4415. Громыко, Н. А. Основы таможенного дела : учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы для студентов специальности "Таможенное дело" / Н. А. Громыко ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра "Таможенное дело". — Гомель : БГУТ, 2012. — 42, [2] с. ; 20 см. — Библиография: с. 36–38 (30 назв.), 42–43. — 150 экз. — ISBN 978-985-468-997-5. — [12-3035] .

УДК 378.147.091.313:339.543(075.8)

4416. Информационные технологии : разработка Web-сайта на основе HTML с использованием JavaScript : методические указания к выполнению курсовых работ по дисциплине "Информационные технологии" для студентов специальности 1-40 01 02-03 "Информационные системы и технологии (издательско-полиграфический комплекс)" заочной и очной форм обучения / Белорусский государственный технологический университет, Кафедра информационных систем и технологий ; [составитель Н. А. Жиляк]. — Минск : БГТУ, 2012. — 59, [1] с. :

ил., схема ; 20 см. — Библиография: с. 43 (7 назв.). — 100 экз. — [12-3318] .

УДК 378.147.091.313:[004.738.52:004.434.045](075.8)

4417. Исаев, В. В. Безопасность технологических процессов : пособие по выполнению курсовой работы для курсантов и слушателей специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" инженерного факультета и факультета заочного обучения / В. В. Исаев, О. Л. Бобович ; Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, "Гомельский инженерный институт" МЧС Республики Беларусь, Кафедра "Пожарная профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций". — Гомель : ГГТУ, 2012 .

— 36 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 35–36 (23 назв.). — 30 экз. — ISBN 978-985-535УДК 378.147.091.313:614.841.34(075.8/.9)

4418. Казаровец, Н. В. Деловые игры в процессе подготовки специалистов АПК : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-74 06 02 "Техническое обеспечение процессов хранения и переработки сельскохозяйственной продукции", 1-26 02 02 "Менеджмент" / Н. В. Казаровец, Е. С. Пашкова, Л. А. Расолько ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет. — Минск : БГАТУ, 2012. — 231 с. : ил., схемы ; 20 см. — Библиография: с. 227–229 (35 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-519-507-9. — [12-2871] .

УДК 378.663.091.33:005.311.7(075.8)

4419. Кишкевич, П. Н. Статический и динамический расчет гидро- и пневмораспределителей : учебно-методическое пособие для студентов специальности 1-36 01 07 "Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин" : [для выполнения курсовых и дипломных проектов] / П. Н. Кишкевич, М. И. Жилевич, П. Р. Бартош ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Гидропневматика и гидропневмопривод". — Минск : БНТУ, 2012. — 78, [1] с. : ил. ; 21 см .

— Библиография: с. 78 (7 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-525-719-7. — [12-2686] .

УДК 378.147.091.313:[62-82+62-85](075.8)

4420. Межкультурная коммуникация и современные технологии иноязычного образования : материалы международного он-лайн "круглого стола", 7 апреля 2011 г. / [редколлегия: Т. И. Васильева и др.]. — Минск : БНТУ, 2012. — 229, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. — Часть текста на испанском, немецком и французском языках. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет. — Библиография в конце докладов. — 70 экз. — ISBN 978-985-525-857-6. — [12-3150] .

УДК 378.016:81'243(082)

4421. Михалевич, В. А. Особенности занятий физической культурой с курсантамидевушками : учебно-методическое пособие по одноименной дисциплине для курсантов и слушателей специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" инженерного факультета и факультета заочного обучения / В. А. Михалевич, С. С. Хурбатов, А. И. Грищенков ; Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, "Гомельский инженерный институт" МЧС Республики Беларусь, Кафедра "Пожарная аварийно-спасательная и физическая подготовка". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 55 с. : ил. ; 21 см .

— Библиография: с. 54 (23 назв.). — 30 экз. — ISBN 978-985-535-020-1. — [12-3165] .

УДК 378.015.31:796(075.8/.9)

4422. Модульно-рейтинговая система мониторинга учебного процесса на факультете :

методические рекомендации : [для организаторов учебного процесса / Ю. И. Бохан и др.] ;

Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова. — Витебск : ВГУ, 2012. — 43 с. : ил., схема ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Галузо И. В., Чирвоная Ю. М., Чирвоный Н. М. — Библиография: с. 31 (10 назв.). — 92 экз. — [12-2715] .

УДК 378.4(476.5-25).096:53:[378.146:004](083.132)

4423. Образовательные технологии в преподавании графических дисциплин : V Республиканская научно-практическая конференция, 22–23 марта 2012 г., Брест, Беларусь / [редколлегия: Базенков Тимофей Николаевич и др.]. — Брест : БрГТУ, 2012. — 121 с. : ил. ;

21 см. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет. — Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 30 экз. — ISBN 978-985-493-218-7. — [12-2723] .

УДК 378.016:[744:62](082)

4424. Преемственность и координация в обучении иностранных студентов вузов :

материалы республиканского межвузовского методического семинара, Минск, 31 января 2012 г. / [редколлегия: И. Э. Федотова (председатель) и др.]. — Минск : БГЭУ, 2012. — 106, [1] с. ; 20 см. — Часть текста на испанском языке. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Белорусское общественное объединение преподавателей русского языка как иностранного, Белорусский государственный экономический университет. — 130 экз. — ISBN 978-985-484-832-7. — [12-3147] .

УДК 378.09-054.6(082)

4425. Пути повышения качества профессиональной подготовки педагога : материалы Международной научно-практической конференции, г. Мозырь, 29–30 марта 2012 г. / [редколлегия: Болбас В. С. и др.]. — Мозырь : МзГПУ, 2012. — 296 с. : ил., схемы ; 21 см. — Часть текста на белорусском, болгарском и украинском языках. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина. — Библиография в конце докладов. — 100 экз. (1-й з-д 52) .

— ISBN 978-985-477-480-0. — [12-2916] .

УДК 378.637.014.6(082)

4426. Рубцова, Л. Н. Безопасность объектов, зданий и сооружений : пособие по курсовому проектированию для курсантов и слушателей специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" инженерного факультета и факультета заочного обучения / Л. Н. Рубцова, А. Л. Буякевич, И. А. Лапшин ; Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, "Гомельский инженерный институт" МЧС Республики Беларусь, Кафедра "Пожарная профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 71 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 39–41 (52 назв.). — 30 экз. — ISBN 978-985-535-023-2. — [12-3169] .

УДК 378.147.091.313:614.84(075.8/.9)

4427. Справочник для поступающих в Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина в 2012 году / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина ; [авторы-составители: М. Э. Чесновский, А. Н. Сендер, С. Н. Ткач]. — Брест : БрГУ, 2012. — 107 с. ; 20 см. — 150 экз. — ISBN 978-985-473-829-1. — [12-2925] .

УДК 378.4(476.7-25)"2012"(035)

4428. Тарасенко, П. Н. Руководство по дипломному проектированию : методическое пособие для курсантов специальности 1-37 01 06 "Техническая эксплуатация автомобилей" (направление 1-37 01 06-02 "Техническая эксплуатация автомобилей (военная автомобильная техника)") / П. Н. Тарасенко, В. К. Ярошевич ; Министерство образования Республики

Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Военно-технический факультет, Кафедра "Военная автомобильная техника". — Минск : БНТУ, 2012. — 123, [1] с. :

ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 68–75, 100–102. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-605-3 .

— [12-3323] .

УДК 378.147.091.313:623.437.4(075.8)

4429. Установы вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь : па стану на пачатак 2011/2012 навучальнага года : (статыстычны даведнік) / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Галоўны інфармацыйна-аналітычны цэнтр. — Мінск : ГІАЦ Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 2011. — 221 с., уключаючы вокладку : іл. ; 30 см. — 80 экз. — [12-2756] .

УДК 378.4/.6(476)"2011/2012"(083.41)

4430. Ярошевич, В. К. Выпускная квалификационная работа: организация подготовки и защиты дипломного проекта : учебно-методическое пособие для студентов специальностей 1-37 01 06 "Техническая эксплуатация автомобилей", 1-37 01 07 "Автосервис" / В. К. Ярошевич ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Техническая эксплуатация автомобилей". — Минск : БНТУ, 2012. — 78, [1] с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 50–56. — 100 экз. — ISBN 978-985-525УДК 378.147.091.313:629.331(075.8) Гл. таксама № 4154, 4315, 4694, 4857

–  –  –

39 Этнаграфія. Звычаі. Норавы. Традыцыі. Лад жыцця. Фальклор 391/395 Этнаграфiя. Норавы і звычаі. Мода. Грамадскае жыццё. Цырыманіял

4435. Котович, О. В. Белорусская свадьба: тайные ключи семейного счастья / Оксана Котович, Янка Крук. — 2-е изд. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2012. — 71 с. : ил., схемы ;

21 см. — (Серия "Духовное наследие белорусов"). — Перед выпускными данными 2-й автор:

Крук Иван Иванович. — Библиография: с. 69 (11 назв.). — 5000 экз. — ISBN 978-985-471УДК 392.5(=161.3)

4436. Лозка, А. Ю. Беларуская фалькларыстыка: народныя гульні : вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў, якія навучаюцца па спецыяльнасцях: 1-02 02 03 Сусветная і айчынная культура. Рытміка. Харэаграфія; 1-02 02 04 Сусветная і айчынная культура. Фальклор / А. Ю. Лозка, А. В. Дрыгін ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт ім. Максіма Танка. — Мінск :

БДПУ, 2012. — 175 с. : іл., нотныя іл. ; 20 см. — Бібліяграфія: с. 150–152 (58 назв.). — 320 экз. — ISBN 978-985-541-053-0. — [12-3014] .

УДК 394.3(=161.3)(075.8) Гл. таксама № 4681

–  –  –

5 МАТЭМАТЫКА I ПРЫРОДАЗНАЎЧЫЯ НАВУКI

4438. Основы современного естествознания : методическое пособие : [для студентов / А. И. Лойко и др.] ; под общей редакцией А. И. Лойко ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Философские учения". — Минск : БНТУ, 2012. — 117, [1] с. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Канарская В. И., Старжинский В. П., Фонотова Э. А. — Библиография: с. 108–109 (21 назв.). — Термины,термины и понятия: с. 110-116. — 300 экз. — ISBN 978-985-525-433-2. — [12-3041] .

УДК 5(075.8)

4439. Цыбовский, В. Л. Основы современного естествознания : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования / В. Л. Цыбовский ; Министерство образования Республики Беларусь, Частное учреждение образования "Институт предпринимательской деятельности". — Минск : БГПУ, 2012. — 470 с. : ил., схема ; 20 см. — Библиография:

с. 467–470 (49 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-985-501-987-0. — [12-3015] .

УДК 5(075.8) 502/504 Прырода. Ахова прыродных рэсурсаў .

Пагрозы навакольнаму асяроддзю і абарона ад іх

4440. Гагина, Н. В. Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит : учебно-методический комплекс для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-33 01 02 "Геоэкология" / Н. В. Гагина ; Белорусский государственный университет. —

Минск : Издательский центр БГУ, 2011. — 173, [1] с. : схемы ; 21 см. — В надзаголовке:

Проект "Совершенствование образования в области экологического менеджмента" № 144746-TEMPUS-2008-RU-JPCR". — Библиография: с. 160–162, библиография в конце тем. — Глоссарий: с. 156–159. — 100 экз. — ISBN 978-985-476-970-7 (в пер.). — [12-3303] .

УДК [502.175+502/504:005](075.8)

4441. Дорожко, С. В. Технические основы охраны окружающей среды : курс лекций для студентов дневной и заочной форм обучения специальности 1-57 01 02 "Экологический менеджмент и аудит в промышленности" : в 4 ч. / С. В. Дорожко, Н. Г. Малькевич, Г. И. Морзак ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Экология". — Минск : БНТУ, 2012–. — 21 см. — ISBN 978Ч. 1 : Контроль качества окружающей природной среды. — 2012. — 286, [1] с. : ил., схемы. — Библиография: с. 286–287 (24 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-525-561-2. — [12-3320] .

УДК 502.175(075.8)

4442. Каталог научных и коммерческих услуг на 2012–2013 годы / Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие "Бел НИЦ "Экология". — Минск : Бел НИЦ "Экология", 2012–. — 20 см .

Вып. 1. — 2012. — 75 с. — 350 экз. — [12-3076] .

УДК [502.17:658.115]:338.46(476-25)"2012/2013"(085.2)

4443. Козорез, А. И. Уникальное природное богатство Республиканского ландшафтного заказника "Налибокский" / [А. И. Козорез, А. И. Чайковский, В. В. Шакун]. — Минск : Рифтур, 2012. — 20, [2] с., включая обложку : ил. ; 22 см. — Авторы указаны на 4-й с. обложки .

— 400 экз. — [12-2680] .

УДК 502.211(476.1-751.2)

4444. Украинско-белорусский природоведческий конкурс "Колосок-2011" : задания, ответы / Львовский институт образования, Белорусская ассоциация "Конкурс" ; [составитель: Д. Д. Бида]. — Минск : Белорусская ассоциация "Конкурс", 2012. — 32 с. : ил. ; 29 см .

— 60500 экз. — ISBN 978-985-557-005-0. — [12-3238] .

УДК 502(075.2/.3) Гл. таксама № 4481, 4571 51 Матэматыка

4445. ЕГЭ за 30 дней. Математика : экспресс-репетитор / А. П. Власова [и др.]. — Москва : АСТ : Астрель, 2012. — 175, [1] с. ; 26 см. — (Единый государственный экзамен). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — Авторы также: Евсеева Н. В., Латанова Н. И., Хромова Г. Н., Шишкина Л. А. — 7000 экз. — ISBN 978-5-17-073145-9 (АСТ). — ISBN 978Астрель). — ISBN 978-985-16-9587-4 (Харвест). — [12-3224] .

УДК 51(075.3/.4)

4446. Кучук, С. А. Математика : сборник тематических тестовых заданий для подготовки к централизованному тестированию / С. А. Кучук, В. В. Ямковенко, О. Б. Борисевич ;

Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. — 2-е изд., исправленное. — Минск : БГЭУ, 2012. — 260 с. : ил. ; 20 см .

— Библиография: с. 260 (8 назв.). — 1000 экз. — ISBN 978-985-484-805-1. — [12-2967] .

УДК 51(075.4)

4447. Математика : практикум для самоподготовки учащихся заочных отделений ССУЗов :

в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный высший радиотехнический колледж ; [составитель С. С. Каянович]. — Минск : МГВРК, 2011–2012 .

— 21 см. — ISBN 978-985-526-102-6 .

Ч. 2. — 2012. — 47 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-526-138-5. — [12-3001] .

УДК 51(076.532)

4448. Математические и физические методы исследований: научный и методический аспекты : сборник тезисов докладов межфакультетской научно-практической конференции, посвященной 75-летию со дня рождения С. Г. Кондратени, Брест, 23 марта 2012 г. / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина ; [под общей редакцией Н. Н. Сендер]. — Брест : БрГУ, 2012. — 56 с. ; 21 см. — Авторский указатель: с. 55–56. — 35 экз. — ISBN 978-985-473-830-7. — [12-2735] .

УДК [[51+53+004]+37.016:[51+53+004]](043.2)

4449. Переходим во 2 класс : тетрадь для повторения : математика, русский язык, беларуская мова, человек и мир / Г. О. Голяш [и др.]. — 2-е изд. — Минск : Аверсэв, 2012. — 76 с. :

ил. ; 26 см. — (Рабочие тетради). — Часть текста на белорусском языке. — Авторы также:

Ковалевская Н. Л., Левкина Л. Ф., Одновол Л. А. — 3100 экз. — ISBN 978-985-19-0085-1. — [12-3271] .

УДК [51+811.161.1+811.161.3](075.2)

4450. Скуратович, Е. А. Тесты для промежуточного контроля знаний по высшей математике : [для студентов] / Е. А. Скуратович, Г. М. Северин ; Академия управления при Президенте Республики Беларусь. — Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2012. — 98, [1] с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 98–99 (22 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-527УДК 51(076.2)(075.8)

4451. Чеботаревская, Т. М. Рабочая тетрадь по математике : 3-й класс : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. — Минск : ЮниПрессМаркет, 2012. — 127, [1] с. :

ил. ; 22 см. — (Серия "Рабочие тетради"). — На обложке авторы не указаны. — 5100 экз. — ISBN 978-985-7038-70-1. — [12-3383] .

УДК 51(075.2=161.1)

–  –  –

517 Аналiз

4453. Макаров, Е. К. Управляемость асимптотических инвариантов нестационарных линейных систем / Е. К. Макаров, С. Н. Попова ; Национальная академия наук Беларуси, Институт математики. — Минск : Беларуская навука, 2012. — 407 с. ; 20 см. — Библиография:

с. 387–403 (250 назв.). — Предметный указатель: с. 404–405. — 150 экз. — ISBN 978-985-08УДК 517.9

4454. Миротин, А. Р. Функциональный анализ: мера и интеграл Лебега : сборник задач для студентов специальности 1-31 03 01 02 – Математика (научно-педагогическая деятельность) / А. Р. Миротин, Ж. Н. Кульбакова, И. В. Парукевич ; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины. — Гомель : ГГУ, 2012. — 35 с. : ил. ; 21 см. — 100 экз. — ISBN 978-985-439-616-3. — [12-2934] .

УДК [517.518.112+517.518.122](076.2)(075.8)

4455. Миротин, А. Р. Функциональный анализ: операторы в нормированных и гильбертовых пространствах : сборник задач для студентов специальности 1-31 03 01 02 – Математика (научно-педагогическая деятельность) / А. Р. Миротин, Ж. Н. Кульбакова, И. В. Парукевич ; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины. — Гомель : ГГУ, 2012. — 47 с. : ил. ; 21 см. — 100 экз. — ISBN 978-985-439-617-0. — [12-2936] .

УДК 517.983.24(076.2)(075.8)

4456. Типовые расчеты по высшей математике : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по специальностям, закрепленным за УМО : в 3 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Кафедра высшей математики ; [составители: Ж. А. Черняк и др.]. — Минск : БГУИР, 2012–. — 20 см .

— Составители также: Василюк Л. И., Дайняк И. В., Пименова М. Д., Примичева З. Н., Романчук Т. А., Шилкин В. Г .

Ч. 1. — 2012. — 91 с. — Библиография: с. 91 (13 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-985-488УДК 517(076.1)(075.8)

4457. Трубников, Ю. В. Оптимальные итерационные процессы : монография / Ю. В. Трубников, О. В. Пышненко, И. А. Орехова ; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова. — Витебск : ВГУ, 2011. — 94 с. ; 21 см. — Библиография: с. 93–94 (20 назв.). — 60 экз. — ISBN 978-985-517-326-8. — [12-2711] .

УДК 517.538.7:517.983.24

519.1 Камбiнаторны аналiз. Тэорыя графаў

4458. Семенюта, Н. Ф. Гармонические пропорции в науке и технике : учебно-методическое пособие : [для студентов] / Н. Ф. Семенюта ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра "Системы передачи информации". — Гомель : БГУТ, 2012. — 171, [1] с. : ил. ; 20 см. — Посвящается 40-летию образования кафедры "Электрическая связь на железнодорожном транспорте" – "Системы передачи информации" электротехнического факультета БелГУТа. — Библиография: с. 158–170 (222 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-468-893-0. — [12-2730] .

УДК 519.111.1:[001+62](075.8) <

–  –  –

52 Астраномiя. Астрафiзiка. Даследаванне касмiчнай прасторы. Геадэзiя 528 Геадэзiя. Тапографа-геадэзiчныя работы. Аэракасмiчная здымка i фотаграмметрыя. Дыстанцыйнае зандзiраванне. Картаграфiя

4460. Курлович, Д. М. ГИС-картографирование земель : учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 1-31 02 01-03 "География (геоинформационные системы)", 1-31 02 01-03 01 "География (геоинформационные системы военного назначения)" / Д. М. Курлович. — Минск : БГУ, 2011. — 243, [1] с. :

ил., схемы ; 20 см. — Библиография: с. 241–242 (31 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-518УДК 528.93:004.9(075.8) 53 Фiзiка

4461. Исаченкова, Л. А. Рабочая тетрадь по физике для 6 класса : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Л. А. Исаченкова, И. Э. Слесарь .

— 3-е изд. — Минск : Аверсэв, 2012. — 103 с. : ил. ; 24 см. — (Рабочие тетради). — 3100 экз .

— ISBN 978-985-19-0087-5. — [12-3267] .

УДК 53(075.3=161.1)

4462. Исаченкова, Л. А. Тетрадь для лабораторных работ по физике для 6 класса : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Л. А. Исаченкова, И. Э. Слесарь. — 5-е изд. — Минск : Аверсэв, 2012. — 43 с. : ил. ; 20 см. — (Рабочие тетради). — На обложке: Физика. 6. — 5100 экз. — ISBN 978-985-19-0088-2. — [12-3098] .

УДК 53(075.3=161.1)

4463. Кужир, П. Г. Сборник задач по общему курсу физики : учебное пособие для студентов высших учебных заведений по техническим специальностям : в 2 ч. / П. Г. Кужир, Н. П. Юркевич, Г. К. Савчук ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет. — 2-е изд., исправленное и дополненное. — Минск : БНТУ, 2012–. — 21 см. — ISBN 978-985-525-639-8 .

Ч. 1 : Механика. Статистическая физика и термодинамика. — 2012. — 206, [1] с. : ил. — Библиография: с. 191–192 (24 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-985-525-638-1. — [12-2678] .

УДК 53(076.1)(075.8)

4464. Макаренко, Г. М. Общая физика : практикум : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по техническим специальностям : в 2 ч. / Г. М. Макаренко, Д. А. Антонович ; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк : ПГУ, 2012–. — 20 см. — ISBN 978-985-531-339-8 .

Ч. 1 : Механика. Молекулярная физика. Термодинамика. — 2012. — 358, [1] с. : ил. — Библиография: с. 357–358 (15 назв.). — 99 экз. — ISBN 978-985-531-337-4. — [12-3336] .

УДК [53+531/534+539.1](076.58) Гл. таксама № 4448 531/534 Механіка Гл. № 4464 531 Агульная механiка. Механiка цвёрдых і вадкіх цел

4465. Шныпарков, А. В. Прикладная механика : задачник по одноименной дисциплине для курсантов и слушателей специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" инженерного факультета и факультета заочного обучения / А. В. Шныпарков, И. И. Суторьма, А. А. Ефимов ; Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, "Гомельский инженерный институт" МЧС Республики Беларусь, Кафедра "Пожарная аварийно-спасательная техника". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 67 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 67 (6 назв.). — 30 экз. — ISBN 978-985-535-019-5. — [12-3166] .

УДК 531.8(076.2)(075.8/.9)

–  –  –

537 Электрычнасць. Магнетызм. Электрамагнетызм

4467. Малишевский, В. Ф. Пособие по решению задач по общей физике (электромагнетизм) : учебно-методический комплекс : [для студентов] / В. Ф. Малишевский ; Министерство образования Республики Беларусь, Международный государственный экологический университет им. А. Д. Сахарова, Факультет мониторинга окружающей среды, Кафедра физики и высшей математики. — Минск : МГЭУ, 2012. — 61, [1] с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 59 (11 назв.). — 80 экз. — ISBN 978-985-551-042-1. — [12-3070] .

УДК 537.8(076.2)(075.8)

538.9 Фізіка кандэнсаванага стану (вадкі і цвёрды стан)

4468. Физика конденсированного состояния : учебно-методическое пособие / Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования "Академия последипломного образования", [Республиканская заочная школа ; составитель В. Н. Кравцова]. — Минск : АПО, 2012. — 93 с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 90–92. — 500 экз. — ISBN 978-985-495-295-6. — [12-2993] .

УДК 538.9(075.4)

–  –  –

543 Аналiтычная хiмiя

4473. Шачек, Т. М. Химико-аналитический контроль промышленных и продовольственных товаров : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 1-54 01 03 "Физико-химические методы и приборы контроля качества продукции" / Т. М. Шачек, Е. В. Дубоделова ; Белорусский государственный технологический университет. — Минск : БГТУ, 2012. — 133 с. : ил., схемы ; 20 см. — Библиография: с. 127–128 (25 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-530-141-8. — [12-2868] .

УДК 543.6:658.62(075.8) 544 Фiзiчная хiмiя

4474. Химическая термодинамика и электрохимия : практическое пособие для студентов специальности 1-31 01 01-02 "Биология (научно-педагогическая деятельность)" / [Ю. А. Пролесковский и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины. — Гомель : ГГУ, 2012. — 46 с. : ил. ;

21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Воробьева Е. В., Макаренко Т. В., Пантелеева С. М. — Библиография: с. 46 (8 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985ISBN 987-985-439-615-6 (ошибоч.). — [12-2938] .

УДК [544.3+544.6](075.8)

–  –  –

55 Навукі аб Зямлі. Геалагічныя навукі 551 Агульная геалогiя. Метэаралогiя. Клiматалогiя .

Гiстарычная геалогiя. Стратыграфiя. Палеагеаграфiя

4476. Логинов, В. Ф. Радиационные факторы и доказательная база современных изменений климата / В. Ф. Логинов ; Национальная академия наук Беларуси, Институт природопользования. — Минск : Беларуская навука, 2012. — 265, [1] с., [2] л. ил. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 245–255 (190 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-985-08-1387-9 (в пер.). — [12-3006] .

УДК 551.583:[551.52+504.7] 57 Бiялагiчныя навукi ў цэлым

4477. Гаврилова, Л. П. Медицинская биология и общая генетика : учебное пособие для студентов 1-го курса, обучающихся по специальностям "Лечебное дело" и "Медикодиагностическое дело", учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по медицинским специальностям / Л. П. Гаврилова, В. В. Потенко, Е. М. Бутенкова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гомельский государственный медицинский университет. — Гомель : ГГМУ, 2012. — 211 с. : схемы ; 20 см. — Библиография: с. 211 (16 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-985-506-386-6. — [12-2922] .

УДК [[57:61]+575](075.8)

4478. Ипатьев, В. А. По заветам Вавилова / Ипатьев В. А. — Гомель : Институт леса НАН Беларуси, 2012. — 64, [1] с. : ил. ; 19 см. — Перед выпускными данными заглавие: По заветам Вавиловых. — 100 экз. — ISBN 978-985-6768-19-7 (ошибоч.). — [12-2908] .

УДК 57(470+571)+929Вавиловы

4479. Литвинов, В. Ф. Таксидермия и трофейное дело с основами товароведения меховой продукции : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 1-75 01 01 "Лесное хозяйство" специализации 1-75 01 01 02 "Лесоохотничье хозяйство и побочное пользование лесом" / В. Ф. Литвинов ; Белорусский государственный технологический университет. — Минск : БГТУ, 2012. — 219 с. : ил., схемы ;

20 см. — Библиография: с. 216–217 (18 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985-530-148-7. — [12-2749] .

УДК [57.082.144+639.18+675.6.02](075.8)

4480. Чайковская, Н. А. Биометрия : курс лекций по одноименной дисциплине для студентов биологических специальностей : в 2 ч. / Н. А. Чайковская ; Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. — Гродно : ГрГУ, 2012–. — 20 см. — ISBN 978Ч. 1. — 2012. — 55, [1] с. : ил. — Библиография в конце тем. — 100 экз. — ISBN 978УДК 57.087.1(075.8) 574 Агульная экалогiя. Біяцэналогія. Гiдрабiялогiя. Бiягеаграфiя

4481. Состояние природной среды Полесья и сопредельных территорий : сборник материалов международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов, Брест, 23–24 марта 2012 г. / [под общей редакцией Л. Н. Усачевой]. — Брест :

БрГУ, 2012. — 223 с. : ил. ; 20 см. — Часть текста на английском языке. — В надзаголовке:

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, Казахский национальный педагогический университет им. Абая. — Библиография в конце докладов. — 75 экз. — ISBN 978-985-473-831-4. — [12-2734] .

УДК [574+502.17](476)(082) 575 Агульная генетыка. Агульная цытагенетыка. Імунагенетыка .

Эвалюцыйнае вучэнне. Відаўтварэнне. Філагенез Гл. № 4477 577 Матэрыяльныя асновы жыцця. Бiяхiмiя. Малекулярная бiялогiя. Бiяфiзiка

4482. Биохимия : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Коневалова Н. Ю. [и др.] ; под редакцией Н. Ю. Коневаловой ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет. — 3-е изд. — Витебск : ВГМУ, 2012. — 689 с. : ил., схемы ; 20 см. — Авторы также: Гребенников И. Н., Козловская С. П., Куликов В. А., Орлова Л. Г., Осочук С. С., Фомченко Г. Н., Яцкевич В. В .

— Библиография: с. 686–689 (69 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-466-532-0. — [12-2861] .

УДК 577.1(075.8)

4483. Биохимия в схемах и таблицах : пособие для студентов биологического факультета / [составители: И. В. Семак и др.]. — Минск : БГУ, 2011. — 90, [1] с. : ил., схемы ; 21 см .

— Составители также: Губич О. И., Кукулянская Т. А., Орел Н. М. — Библиография: с. 90 .

— 100 экз. — ISBN 978-985-518-606-0. — [12-3340] .

УДК 577.1(084.2)(075.8) Гл. таксама № 4490 579 Мiкрабiялогiя

4484. Общая медицинская микробиология : учебно-методическое пособие : [для студентов / Ж. Г. Шабан и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии. — Минск : БГМУ, 2011. — 318, [1] с. : ил., схемы ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Канашкова Т. А., Крылов И. А., Молочко В. А. — Библиография: с. 316 (18 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-985-528-506-0. — [12-2883] .

УДК 579.61(075.8) 59 Заалогiя

4485. Лаенко, Т. М. Фауна водных моллюсков Беларуси / Т. М. Лаенко ; Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический центр по биоресурсам. — Минск : Беларуская навука, 2012. — 127, [1] с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 116–126. — Указатель:

с. 127–128. — 150 экз. — ISBN 978-985-08-1385-5. — [12-3005] .

УДК 591.9:594(476:28)

4486. Седловская, С. М. Эколого-физиологические особенности развития китайского дубового шелкопряда (Antheraea pernyi G.-M.) под воздействием биологически активных соединений : монография / С. М. Седловская ; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова. — Витебск : ВГУ, 2012 .

— 187 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 123–147 (288 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985УДК 595.78.082.22:636.087.7 6 ПРЫКЛАДНЫЯ НАВУКІ. МЕДЫЦЫНА. ТЭХНАЛОГІЯ 61 Медыцынскія навукі

4487. Актуальные проблемы медицины : сборник научных статей республиканской научно-практической конференции и 21-й итоговой сессии Гомельского государственного медицинского университета (Гомель, 16–17 февраля 2012 г.) : в 4 т. / [редколлегия: А. Н. Лызиков и др.]. — Гомель : ГГМУ, 2012–. — 20 см. — В надзаголовке: Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гомельский государственный медицинский университет .

Т. 1. — 2012. — 243 с. : ил. — Библиография в конце научных статей. — 80 экз. — [12-3327] .

УДК 61(082)

4488. Достижения медицинской науки Беларуси = Accomplishments of medical science in Belarus : рецензируемый научно-практический ежегодник / Министерство здравоохранения Республики Беларусь. — Минск : РНМБ, 1996–. — 29 см .

Вып. 16 /... ГУ "Республиканская научная медицинская библиотека" ; [редакционный совет: В. И. Жарко (гл. редактор) и др.]. — 2011. — 182 с. : ил., схемы. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Указатели тематических рубрик, научных руководителей: с. 164–167. — 150 экз. — ISBN 978-985-6846-90-1. — [12-3291] .

УДК 61(476)(058)

4489. Евхута, Д. В. Отдельный медицинский отряд : учебно-методическое пособие :

[для курсантов и слушателей 4–5-х курсов военно-медицинского факультета] / Д. В. Евхута, А. П. Пантюхов, Ю. А. Соколов ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Военно-медицинский факультет,

Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины. — Минск :

БГМУ, 2011. — 172 с. : ил., схемы ; 20 см. — Библиография: с. 159 (5 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985-528-503-9. — [12-2834] .

УДК 61:355(075.8/.9)

4490. Межевич, З. В. Медицинская и биологическая физика : курс лекций : [для студентов медицинского факультета иностранных учащихся] / З. В. Межевич ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра медицинской и биологической физики. — 2-е изд., исправленное. — Минск :

БГМУ, 2012. — 249, [1] с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 158 (7 назв.). — Словари русскоанглийский, русско-арабский, русско-французский, русско-китайский: с. 159–248. — 250 экз .

— ISBN 978-985-528-484-1. — [12-2842] .

УДК [61:53+577.3](075.8)-054.6 611 Анатомiя. Анатомія чалавека. Параўнальная анатомiя

4491. Анатомия нервной системы человека : пособие для студентов гуманитарного факультета, обучающихся по специальностям 1-23 01 04 "Психология", 1-86 01 01-02 "Социальная работа (социо-медико-психологическая деятельность)" / [составители: В. И. Дунай и др.]. — Минск : БГУ, 2012. — 101, [2] с. : ил. ; 20 см. — Составители также: Антоненко А. Н., Аринчина Н. Г., Наавгустова Т. А., Тщентке Б. — Библиография: с. 99–102. — 150 экз. — ISBN 978-985-518-516-2. — [12-3311] .

УДК 611.8(075.8)

4492. Зиматкин, С. М. Гистология, цитология и эмбриология : практикум для студентов педиатрического факультета / С. М. Зиматкин, Я. Р. Мацюк, Л. А. Можейко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии. — 4-е изд. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 143 с. : ил. ; 29 см. — Библиография: с. 142 (17 назв.). — 95 экз. — ISBN 978-985УДК [611.018+611.013](076.58)

4493. Околокулак, Е. С. Анатомия человека : пособие для студентов медико-диагностического факультета / Е. С. Околокулак, М. Н. Щербакова, С. А. Сидорович ; под редакцией Е. С. Околокулака. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 409 с. : ил. ; 21 см. — Библиография:

с. 404 (10 назв.). — 99 экз. — ISBN 978-985-496-806-3. — [12-2958] .

УДК 611(075.8)

4494. Топографическая анатомия и оперативная хирургия : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности "Медико-диагностическое дело" / [Ю. М. Киселевский и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 342 с. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Жук И. Г., Ложко П. М., Стенько А. А. — Библиография: с. 342 (12 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-496-888-9. — [12-2954] .

УДК [611.9+617-089](075.8)

4495. Хоров, О. Г. Клиническая анатомия ЛОР-органов : пособие для студентов лечебного, педиатрического, медико-психологического и медико-диагностического факультетов / О. Г. Хоров ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра оториноларингологии и стоматологии. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 43 с. ; 21 см. — 50 экз. — ISBN 978-985-496-901-5. — [12-2955] .

УДК [611.21/.23+611.85](075.8) 612 Фiзiялогiя. Фiзiялогiя чалавека. Параўнальная фiзiялогiя

4496. Павлович, Н. В. Физиология человека и животных : графические схемы и контролирующие задания : по одноименной дисциплине для студентов специальности 1-31 01 01 – Биология, 1-33 01 01 – Биоэкология : в 2 ч. / Н. В. Павлович, О. М. Кириллова, В. Р. Кириллова ; Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. — Гродно : ГрГУ, 2011–2012. — 29 см. — ISBN 978-985-515-485-4 .

Ч. 2. — 2012. — 51 с. — 270 экз. — ISBN 978-985-515-518-9. — [12-3275] .

УДК 612(084.2)(075.8) 613 Гiгiена ў цэлым. Асабiстая гiгiена і здароўе

4497. Бацукова, Н. Л. Гигиеническая характеристика условий труда в промышленном производстве и сельском хозяйстве: химический фактор на производстве : учебно-методическое пособие / Н. Л. Бацукова, Т. И. Борщенская ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра общей гигиены. — Минск : БГМУ, 2012. — 43 с. ; 20 см. — Библиография: с. 29 (9 назв.). — 75 экз. — ISBN 978-985-528-547-3. — [12-2856] .

УДК [613.632+613.634]:331.43(075.8)

4498. Борисевич, Я. Н. Общая гигиена = General hygiene : учебно-методическое пособие / Я. Н. Борисевич, Н. В. Рябова ; [перевод с русского языка Я. Н. Борисевича, Н. В. Рябовой] ;

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра общей гигиены. — Минск : БГМУ, 2012. — 69, [2] с. : ил. ;

20 см. — Обложка и текст на английском языке. — 20 экз. — ISBN 978-985-528-539-8. — [12-2877] .

УДК 613(075.8)-054.6

4499. Замбржицкий, О. Н. Гигиеническая характеристика условий труда врача-стоматолога и зубного техника : учебно-методическое пособие / О. Н. Замбржицкий, Н. Л. Бацукова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра общей гигиены. — Минск : БГМУ, 2012. — 22, [2] с. ;

20 см. — Библиография: с. 21 (6 назв.). — 75 экз. — ISBN 978-985-528-555-8. — [12-2859] .

УДК 613.6:616.31-057(075.8)

4500. Исаковиц, Р. Анатомия пилатеса : иллюстрированное руководство / Раэль Исаковиц, Карен Клиппингер ; [перевел с английского С. Э. Борич]. — Минск : Попурри, 2011. — 240 с. : ил. ; 24 см. — 3500 экз. — ISBN 978-985-15-1534-5. — [12-2659] .

УДК 613.71:611.1/.8

4501. Светлова, Е. Н. Водица-царица всему свету помощница : кн. в 4 ч. / Елена Светлова. — Минск : Четыре четверти, 2012–. — 20 см .

Ч. 1. — 2012. — 235, [1] с. : ил., схемы. — 1000 экз. — ISBN 978-985-7026-26-5. — [12-2666] .

УДК 613.31 614 Грамадскае здароўе і гiгiена. Санiтарыя .

Засцярога ад няшчасных выпадкаў і іх папярэджванне

4502. Боднарук, В. Б. Пожарное и аварийно-спасательное оборудование. Пожарные насосы : пособие для курсантов и слушателей специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" инженерного факультета и факультета заочного обучения / В. Б. Боднарук, И. М. Вертячих, В. К. Сазонов ; Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, "Гомельский инженерный институт" МЧС Республики Беларусь, Кафедра "Пожарная аварийно-спасательная техника". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 160 с. :

ил., схемы ; 29 см. — Библиография: с. 160 (21 назв.). — 30 экз. — ISBN 978-985-535-026-3 .

— [12-3204] .

УДК 614.846(075.8/.9)

4503. Гигиеническая оценка качества пищевых продуктов. Порядок проведения государственной санитарно-гигиенической экспертизы пищевых продуктов : учебнометодическое пособие / [Н. Л. Бацукова и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра общей гигиены. — Минск : БГМУ, 2012. — 54 с. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л .

Авторы также: Борушко Н. В., Новиков П. Г., Павлов А. В. — 75 экз. — ISBN 978-985-528УДК 614.31:[663/664+637](075.8)

4504. Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях : практикум для студентов высших учебных заведений группы специальностей 74 06 "Агроинженерия" / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет, Кафедра "Безопасность жизнедеятельности" ;

[составители: Л. Д. Белехова и др.]. — Минск : БГАТУ, 2012. — 213, [1] с. : ил., схемы ; 20 см. — Составители также: Мисун Л. В., Пустовит В. Т., Раубо В. М. — Библиография в конце практических работ. — 100 экз. — ISBN 978-985-519-501-7. — [12-2886] .

УДК 614.8.084(076.58)

4505. Камбалов, М. Н. Организация экстренной медицинской помощи при различных видах чрезвычайных ситуаций : пособие для самостоятельной подготовки курсантов и слушателей специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" инженерного факультета и факультета заочного обучения / М. Н. Камбалов, Э. В. Туманов ;

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, "Гомельский инженерный институт" МЧС Республики Беларусь, Кафедра "Тактика проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожаров". — 2-е изд., стереотипное. — Гомель : ГГТУ, 2012. — 18 с. ; 21 см. — Библиография: с. 17 (6 назв.). — 30 экз. — ISBN 978-985-535-018-8. — [12-3172] .

УДК 614.88(075.8)

4506. Кустов, О. Ф. Безопасность систем газоснабжения, отопления и вентиляции : пособие по курсу "Безопасность инженерных систем" для курсантов и слушателей специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" инженерного факультета и факультета заочного обучения / О. Ф. Кустов, Л. Н. Рубцова ; Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, "Гомельский инженерный институт" МЧС Республики Беларусь, Кафедра "Пожарная профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 91 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 90 (19 назв.). — 30 экз. — ISBN 978-985-535-025-6. — [12-3168] .

УДК 614.841:[696.2+697](075.8/.9)

4507. Наумов, И. А. Охрана труда и техника безопасности в здравоохранении : лекции в схемах и таблицах для студентов педиатрического и медико-психологического факультетов /

И. А. Наумов ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра общей гигиены и экологии. — Гродно :

ГрГМУ, 2011. — 116 с. : ил. ; 29 см. — 99 экз. — ISBN 978-985-496-907-7. — [12-3201] .

УДК 614.2:658.345(084.2)(75.8)

4508. Нормы и правила пожарной безопасности Республики Беларусь : каталог :

(по состоянию на 01.02.2012) / Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (Госстандарт), Научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации" (БелГИСС). — Минск : БелГИСС, 2012. — V, 18 с. ; 29 см. — 50 экз. — [12-2768] .

УДК 614.84(476)(083.74)(085)

4509. Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы :

сборник материалов VI Международной научно-практической конференции курсантов (студентов), слушателей магистратуры и адъюнктов (аспирантов), 5–7 апреля 2012 г. : в 2 ч. — Минск : КИИ, 2012. — 20 см. — В надзаголовке: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Государственное учреждение образования "Командно-инженерный институт". — Библиография в конце докладов. — 110 экз. — ISBN 978-985-7018-08-6 .

Ч. 1. — 382, [1] с. : ил. — Часть текста на английском и белорусском языках. — ISBN 978-985-7018-06-2. — [12-3061] .

УДК 614.8.082(082)

4510. Ч. 2. — 383 с. : ил. — Часть текста на английском языке. — ISBN 978-985-7018-07-9 .

— [12-3063] .

УДК 614.8.082(082)

4511. Пожарная аварийно-спасательная техника и связь : учебник для курсантов и слушателей высших учебных заведений по специальности "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" : в 2 ч. / [Б. Л. Кулаковский и др.] ; под редакцией Б. Л. Кулаковского ; Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Командноинженерный институт. — Минск : Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности МЧС Республики Беларусь, 2012–. — 25 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Кузнецов А. В., Маханько В. И., Томчук С. Л .

— ISBN 978-985-6956-26-6 (в пер.) .

Ч. 1 : Устройство и принципы работы : в 2 кн., кн. 1. — 2012. — 421, [1] с. : ил., схемы .

— Библиография: с. 412–413 (23 назв.). — 1445 экз. — ISBN 978-985-6956-22-8. — [12-3261] .

УДК [614.843/.847:62-1+614.84.086](075.8/.9)

4512. Рубцов, Ю. Н. Тактика проведения аварийно-спасательных работ. Методики расчета сил и средств : пособие по решению пожарно-тактических задач для курсантов и студентов инженерного факультета специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" / Ю. Н. Рубцов, Д. Л. Подобед, Т. И. Халапсина ; Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, "Гомельский инженерный институт" МЧС Республики Беларусь, Кафедра "Ликвидация чрезвычайных ситуаций". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 85 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 74 (11 назв.). — 30 экз. — ISBN 978-985-535УДК 614.842.65(075.8) Гл. таксама № 4298 615 Фармакалогiя. Агульная тэрапiя. Таксiкалогiя

4513. Волотовская, А. В. Основные принципы комплексного применения лечебных физических факторов : учебно-методическое пособие / А. В. Волотовская, Л. Е. Козловская ;

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра физиотерапии и курортологии. — Минск : БелМАПО, 2012. — 29 с. ; 21 см. — Библиография: с. 29 (12 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-499-567УДК 615.83(075)

4514. Гольдинберг, Б. М. Бальзаковский возраст службы крови г. Минска : [к 40-летию организации] / Б. М. Гольдинберг, О. В. Климович. — Минск : Право и экономика, 2012. — 79, [1] с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 79–80 (11 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-552УДК [615.38+616.15]:614.2(476-25)(091)

4515. Дядичкин, А. Ф. В помощь персоналу, занятому эксплуатацией источников снабжения медицинскими газами : производственно-практическое пособие / А. Ф. Дядичкин. — Минск : БОИМ, 2010. — 68 с. : ил., схема ; 20 см. — 500 экз. — ISBN 978-985-6328-51-3. — [12-2973] .

УДК [615.47:621.642.02-98]:658.345.8

4516. Использование кислородно-гелиевых ингаляций при подготовке к Олимпийским играм : методические рекомендации / В. Н. Никандров [и др.] ; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Республиканский центр спортивной медицины, Национальная академия наук Республики Беларусь, Институт физиологии НАН Беларуси. — Минск : Республиканский учебно-методический центр физического воспитания населения, 2012. — 14 с. :

ил. ; 20 см. — Авторы также: Домашевич Е. В., Жук О. Н., Лаптева И. М., Лосицкий Е. А. — Библиография: с. 12–13 (14 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-6658-74-0. — [12-3033] .

УДК 615.835.5:[796.071:796.032.2](083.132)

4517. Лосицкий, Е. А. Рекомендации по применению озонотерапии в комплексной подготовке спортсменов к ХХХ летним Олимпийским играм 2012 г. в Лондоне : методические рекомендации / Е. А. Лосицкий, А. Ю. Филимонов ; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Республиканский центр спортивной медицины. — Минск : Республиканский учебно-методический центр физического воспитания населения, 2012. — 21 с. ; 20 см. — На обложке авторы не указаны. — Библиография: с. 20–21 (19 назв.). — 100 экз. — ISBN 978УДК 615.835.3:[796.071:796.032.2](083.132)

4518. Эльяшевич, Е. Г. Материалы к практическим занятиям по истории фармации :

методические рекомендации : [для студентов] / Е. Г. Эльяшевич ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра организации фармации. — Минск : БГМУ, 2011. — 41, [1] с. ; 20 см. — Библиография в конце занятий. — 120 экз. — ISBN 978-985-528-514-5. — [12-2839] .

УДК 615.1(091)(083.132)(075.8) Гл. таксама № 4521 616 Паталогiя. Клiнiчная медыцына

4519. Антонович, Ж. В. Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики аллергических заболеваний : учебно-методическое пособие : [для студентов] / Ж. В. Антонович ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра пропедевтики внутренних болезней. — Минск :

БГМУ, 2012. — 39, [1] с. ; 20 см. — Библиография: с. 34 (10 назв.). — 120 экз. — ISBN 978УДК 616-021.3-07/-08(075.8)

4520. Безводицкая, А. А. Антисептика : учебно-методическое пособие : [для студентов] / А. А. Безводицкая ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра общей хирургии. — Минск : БГМУ, 2012. — 30, [3] с. ; 20 см. — Библиография: с. 32 (7 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985-528УДК 616-089.165(075.8)

4521. Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации : материалы 67-й научной сессии сотрудников университета, 2–3 февраля 2012 г. / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет ; [редактор: В. П. Дейкало]. — Витебск : ВГМУ, 2012. — 520 с. : ил. ; 29 см. — Часть текста на белорусском языке. — Библиография в конце докладов. — 100 экз. — ISBN 978УДК [616+615.1](082)

4522. Лысенко, Г. Д. "Живая" и "мертвая" вода для здоровья и быта / Г. Д. Лысенко. — Слоним : Слонимская типография, 2012. — 45 с. : ил. ; 20 см. — 7000 экз. — ISBN 978-985УДК 616-085.89

4523. Методы определения количества и функциональной активности Т- и В-лимфоцитов : учебно-методическое пособие : [для студентов / Т. А. Канашкова и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии. — Минск : БГМУ, 2012. — 36, [3] с. : ил. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также:

Адамович Т. Г., Черношей Д. А., Шабан Ж. Г. — Библиография: с. 38 (7 назв.). — 75 экз. — ISBN 978-985-528-524-4. — [12-2865] .

УДК [616-097:612.422]-074/-076(075.8)

4524. Михайлов, А. Н. Квалификационные тесты по лучевой диагностике : [переработанные] : тестовый контроль знаний врачей лучевой диагностики (врач-рентгенолог, врачМРТ), претендующих на присвоение квалификационных категорий / [Михайлов Анатолий Николаевич] ; под редакцией А. Н. Михайлова, Э. Е. Малевич ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, [Кафедра лучевой диагностики]. — Минск : БелМАПО, 2012. — 329, [1] с. : ил. ; 21 см .

— Автор указан перед выпускными данными. — 100 экз. — ISBN 978-985-499-562-5. — [12-3114] .

УДК 616-073.75(076.1)(075)

4525. Мониторинг нервно-мышечного блока в анестезиологии : учебно-методическое пособие : [для студентов / С. С. Грачев и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра анестезиологии и реаниматологии. — Минск : БГМУ, 2012. — 21, [1] с. : ил. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Ровдо И. М., Скрягин А. Е., Ялонецкий И. З .

— Библиография: с. 21 (12 назв.). — 85 экз. — ISBN 978-985-528-535-0. — [12-2874] .

УДК 616-089.5-07(075.8)

4526. Патологическая физиология : практикум в 2 ч. для студентов медико-психологического факультета / [Н. Е. Максимович и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра патологической физиологии. — Гродно : ГрГМУ, 2011–. — 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Лелевич А. В., Троян Э. И., Ходосовский М. Н .

Ч. 1. — 2011. — 298 с. : ил., схемы. — Библиография в конце тем. — 120 экз. — ISBN 978-985-496-885-8. — [12-2948] .

УДК 616-092(076.58)

4527. Самаль, Т. Н. Первичные иммунодефициты у детей : учебно-методическое пособие : [для студентов] / Т. Н. Самаль ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 1-я кафедра детских болезней. — Минск : БГМУ, 2012. — 37, [1] с. : схема ; 20 см. — Библиография: с. 27 (15 назв.). — 40 экз .

— ISBN 978-985-528-552-7. — [12-2845] .

УДК 616-097-008.64-053.2-07(075.8)

4528. Теория и практика сестринского дела : сборник тестовых заданий и вопросы к государственному экзамену : (специальность сестринское дело) / [А. Р. Плоцкий и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 219 с. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Байгот С. И., Богуцкий М. И., Гарелик П. В., Дубровщик О. И., Егорова Т. Ю., Заборовский Г. И., Кравчук Ю. В., Лис М. А., Мармыш Г. Г., Пирогова Л. А., Соколов К. Н., Солоненко Ю. Т., Хильмончик Н. Е., Хованская Г. Н., Цилиндь И. Т., Цыркунов В. М. — 40 экз. — ISBN 978-985-496-900-8. — [12-2946] .

УДК 616-083(076.3)(075.8)

616.1 Паталогія сардэчна-сасудзістай сістэмы .

Сардэчна-сасудзістыя захворванні

4529. Кулагин, А. Е. Сердечно-легочная реанимация у детей : учебно-методическое пособие : [для студентов] / А. Е. Кулагин, А. В. Сикорский ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра анестезиологии и реаниматологии, 2-я кафедра детских болезней. — Минск : БГМУ, 2012 .

— 49, [2] с. : ил., схемы ; 20 см. — Библиография: с. 43 (12 назв.). — 99 экз. — ISBN 978УДК [616.12+616.24]-036.882-08(075.8)

4530. Мориц, А. Нет болезням сердца! / Андреас Мориц ; [перевел с английского П. А. Самсонов]. — 4-е изд. — Минск : Попурри, 2011. — 108, [1] с. : ил. ; 20 см. — (Здоровье и альтернативная медицина). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-1538-3. — [12-2909] .

УДК 616.1-085.85

4531. Мориц, А. Секрет здорового сердца / Андреас Мориц ; [перевел с английского П. А. Самсонов]. — 2-е изд. — Минск : Попурри, 2011. — 108, [1] с. : ил. ; 20 см. — (Здоровье и альтернативная медицина). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 10100 экз .

— ISBN 978-985-15-1557-4. — [12-3178] .

УДК 616.1-085.85 Гл. таксама № 4514

616.2 Захворванні дыхальнай сістэмы

4532. Антонович, Ж. В. Симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики бронхиальной астмы : учебно-методическое пособие : [для студентов] / Ж. В. Антонович ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра пропедевтики внутренних болезней. — Минск : БГМУ, 2012. — 43, [2] с. ; 20 см. — Библиография: с. 40 (10 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-528УДК 616.248-07/-08(075.8)

4533. Голуб, А. М. Гнойные заболевания легких и плевры : учебно-методическое пособие : [для студентов] / А. М. Голуб, С. А. Алексеев ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра общей хирургии. — Минск : БГМУ, 2012. — 32, [2] с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 29 (11 назв.). — Термины и понятия, используемые при диагностике и лечении гнойных заболеваний легких и плевры: с. 30–33. — 99 экз. — ISBN 978-985-528-561-9. — [12-2857] .

УДК 616.24/.25-002.3-089(075.8)

4534. Меркулова, Е. П. Заболевания уха : учебное пособие : [для студентов] / Е. П. Меркулова. — Минск : Белпринт, 2011. — 318, [1] с. : ил., схемы ; 20 см. — 99 экз. (доп. тираж). — ISBN 978-985-459-237-4. — [12-3362] .

УДК 616.28-008-08(075.8)

4535. Неинвазивная вентиляция легких : учебно-методическое пособие : [для студентов / А. Е. Скрягин и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра анестезиологии и реаниматологии. — Минск : БГМУ, 2011. — 26 с. : ил. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л .

Авторы также: Грачев С. С., Иванькович Н. К., Кулагин А. Е., Прасмыцкий О. Т., Ржеутская Р. Е., Ровдо И. М. — 50 экз. — ISBN 978-985-528-508-4. — [12-2836] .

УДК 616.24-085.816(075.8) Гл. таксама № 4529

616.3 Захворванні стрававальнай сістэмы. Хваробы стрававальнага тракта

4536. Астапенко, В. В. Хирургические заболевания толстой кишки : учебно-методическое пособие : [для студентов] / В. В. Астапенко, С. А. Алексеев, П. А. Левченко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра общей хирургии. — Минск : БГМУ, 2012. — 36, [2] с. ; 20 см. — Библиография: с. 37 (5 назв.). — 99 экз. — ISBN 978-985-528-563-3. — [12-2894] .

УДК 616.345-089(075.8)

4537. Бовтюк, Н. Я. Заболевания желчевыводящих путей : учебно-методическое пособие : [для студентов] / Н. Я. Бовтюк, С. А. Алексеев, П. П. Кошевский ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра общей хирургии. — Минск : БГМУ, 2012. — 34 с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 33 (12 назв.). — 40 экз. — ISBN 978-985-528-545-9. — [12-2888] .

УДК 616.361-089(075.8)

4538. Бурак, Ж. М. Изменения цвета зубов у детей и подростков : учебно-методическое пособие : [для студентов] / Ж. М. Бурак, А. В. Бутвиловский, А. И. Яцук ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра стоматологии детского возраста. — Минск : БГМУ, 2012. — 20, [1] с. ; 20 см .

— Библиография: с. 20 (19 назв.). — 99 экз. — ISBN 978-985-528-529-9. — [12-2843] .

УДК 616.314-008.4-053.2-07(075.8)

4539. Красавцев, Е. Л. Иммунологические и морфологические изменения при хроническом гепатите С и их роль в прогнозировании эффективности интерферонотерапии : монография / Е. Л. Красавцев ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гомельский государственный медицинский университет. — Гомель : ГГМУ, 2012. — 161 с. : ил. ; 20 см .

— Библиография в конце глав. — 100 экз. — ISBN 978-985-506-404-7. — [12-3011] .

УДК 616.36-002.2-097-085.37

4540. Латышева, С. В. Ошибки, осложнения в эндодонтии и методы их профилактики :

учебно-методическое пособие : [для студентов] / С. В. Латышева, О. И. Абаимова, Т. В. Будевская ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 1-я кафедра терапевтической стоматологии. — Минск :

БГМУ, 2012. — 39, [3] с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 41 (11 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-985-528-551-0. — [12-2897] .

УДК 616.314.163-089.157-084(075.8)

4541. Модификация поверхности титановых имплантатов и ее влияние на их физико-химические и биомеханические параметры в биологических средах / [В. В. Савич и др. ; под научной редакцией В. В. Савича] ; Национальная академия наук Беларуси, Институт порошковой металлургии. — Минск : Беларуская навука, 2012. — 243, [1] с. : ил. ; 20 см .

— Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Киселев М. Г., Макаренко М. В., Сарока Д. И. — Библиография: с. 228–241 (202 назв.). — 120 экз. — ISBN 978-985-08-1379-4 .

— [12-2971] .

УДК 616.314-77:[621.762:546.82]

4542. Мориц, А. Удивительное очищение печени / Андреас Мориц ; [перевел с английского П. А. Самсонов]. — 8-е изд. — Минск : Попурри, 2012. — 269, [1] с. : ил. ; 20 см. — (Серия "Здоровье и альтернативная медицина"). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 20000 экз. — ISBN 978-985-15-1576-5. — [12-2907] .

УДК [616.36+616.366]-003.7-085

4543. Раевнева, Т. Г. Заболевания кишечника: диагностика, дифференциальный диагноз, тактика ведения : учебно-методическое пособие : [для студентов] / Т. Г. Раевнева,

С. Е. Алексейчик ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 1-я кафедра внутренних болезней. — Минск :

БГМУ, 2012. — 30, [2] с. : схема ; 20 см. — 50 экз. — ISBN 978-985-528-525-1. — [12-2863] .

УДК 616.34-002-07/-08(075.8)

4544. Раевнева, Т. Г. Наследственно-обусловленные нарушения обмена веществ с поражением печени : учебно-методическое пособие : [для студентов] / Т. Г. Раевнева ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 1-я кафедра внутренних болезней. — Минск : БГМУ, 2012. — 17, [1] с. ;

20 см. — 32 экз. — ISBN 978-985-528-526-8. — [12-2844] .

УДК 616.36-002-06:616-008.9-056.7-07/-08(075.8)

4545. Раевнева, Т. Г. Неалкогольная жировая болезнь печени : учебно-методическое пособие : [для студентов] / Т. Г. Раевнева ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 1-я кафедра внутренних болезней. — Минск : БГМУ, 2012. — 17, [2] с. : ил. ; 20 см. — 50 экз. — ISBN 978-985-528-527-5 .

— [12-2833] .

УДК 616.36-003.826-08(075.8)

4546. Современные аспекты изготовления съемных протезов : учебно-методическое пособие : [для студентов / С. А. Наумович и др.] ; Министерство здравооохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра ортопедической стоматологии. — Минск : БГМУ, 2012. — 214 с. : ил. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Крушинина Т. В., Пискур В. В., Полоник И. С., Ралло В. Н. — Библиография: с. 210–213 (79 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-528-542-8. — [12-2854] .

УДК 616.314-089.23-77(075.8)

4547. Якубчик, Т. Н. Клиническая гастроэнтерология : пособие для студентов лечебного, педиатрического, медико-психологического факультетов, врачей-интернов, клинических ординаторов, врачей-гастроэнтерологов и терапевтов / Т. Н. Якубчик ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра факультетской терапии. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 306 с. : ил., схемы ; 21 см .

— Библиография: с. 304–305 (12 назв.). — 99 экз. — ISBN 978-985-496-884-1. — [12-2956] .

УДК 616.33/.34-07/-08(075.8) Гл. таксама № 4564

616.4 Захворванні крывятворнай сістэмы, лімфатычнай сістэмы і залоз унутранай сакрэцыі. Эндакрынныя захворванні

4548. Козыро, И. А. Синдромы с нарушением секреции альдостерона у детей : учебнометодическое пособие : [для студентов] / И. А. Козыро, А. В. Солнцева ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 1-я кафедра детских болезней. — Минск : БГМУ, 2012. — 27 с. ; 20 см. — Библиография: с. 25 (6 назв.). — 40 экз. — ISBN 978-985-528-548-0. — [12-2855] .

УДК [616.453-008.6:577.175.532]-053.2-08(075.8)

4549. Фитотерапия при эндокринной патологии : пособие для студентов лечебного, медико-психологического, медико-диагностического факультетов и врачей / [О. В. Гулинская и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра госпитальной терапии. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 140 с. : ил. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Дорошкевич И. П., Никонова Л. В., Тишковский С. В. — Библиография: с. 140 (14 назв.). — 99 экз. — ISBN 978-985-496-882-7. — [12-2957] .

УДК 616.43/.47-085.322(075.8)

616.6 Захворваннi мочапалавой сiстэмы

4550. Трансплантация почки : учебно-методическое пособие / [О. В. Калачик и др.] ;

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра кардиохирургии с курсом трансплантологии. — Минск : БелМАПО, 2012. — 56 с. : ил. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л .

Авторы также: Болонкин Л. С., Долголикова А. А., Пикиреня И. И. — Библиография: с. 53–56 (40 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-499-568-7. — [12-3054] .

УДК 616.61-089.843(075)

616.7 Захворванні апорна-рухальнай сістэмы. Шкілет і мышачная сістэма

4551. Кезля, О. П. Что такое остеопороз? : информация для специалистов здравоохранения / Кезля О. П. — Минск : [б. и.], 2011. — 34 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 34 (13 назв.) .

— 3000 экз. — [12-3142] .

УДК 616.71-007.234-08

4552. Сорока, Н. Ф. Ревматоидный артрит : современные методы лечения / Н. Ф. Сорока. — Минск : [б. и.], 2012. — 36 с. : ил. ; 21 см. — На обложке: информация для специалистов здравоохранения. — Библиография: с. 27 (9 назв.). — 3000 экз. — [12-3138] .

УДК 616.72-002.77-08

4553. Судебно-медицинская экспертиза переломов нижней челюсти : учебно-методическое пособие : [для студентов / Л. Н. Гришенкова и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра судебной медицины. — Минск : БГМУ, 2012. — 52, [2] с. : ил. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Анищенко С. Л., Горбачев Ф. А., Кузьмичев В. А., Шаранда В. А. — Библиография: с. 52–53 (29 назв.). — 40 экз. — ISBN 978-985-528-541-1 .

— [12-2872] .

УДК 616.716.4-001.5:340.6(075.8)

616.8 Неўрапаталогія. Неўралогія. Нервовая сістэма

4554. Диагностика когнитивных нарушений у больных первично хроническим вирусным энцефалитом, обоснование терапии, реабилитации : учебно-методическое пособие / [Филиппович Н. Ф. и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра неврологии и нейрохирургии, РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации. — Минск : БелМАПО, 2012. — 50 с. : ил. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Стахейко Н. В., Филиппович А. Н., Филиппович Н. С. — Библиография: с. 48–50 (21 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-499-570-0. — [12-3047] .

УДК 616.831-002-07/-08(075)

4555. Кулагин, А. Е. Судорожные состояния у детей: патофизиология, неотложная терапия : учебно-методическое пособие : [для студентов] / А. Е. Кулагин, Л. В. Шалькевич, Д. А. Фурманчук ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра анестезиологии и реаниматологии. — Минск : БГМУ, 2012. — 29, [1] с. ; 20 см. — Библиография: с. 21 (12 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985-528-556-5. — [12-2890] .

УДК 616.8-009.24-053.2-08(075.8)

616.89 Псіхіятрыя. Паталагічная псіхіятрыя. Псіхапаталогія .

Псіхічныя (душэўныя) хваробы. Псіхозы

4556. Григорьева, Н. К. Суицидальное поведение детей и подростков : методические рекомендации : [для студентов] / Н. К. Григорьева, Т. Н. Алыко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра психиатрии и медицинской психологии. — Минск : БГМУ, 2011. — 31, [1] с. ; 20 см .

— Библиография: с. 26 (8 назв.). — 90 экз. — ISBN 978-985-528-519-0. — [12-2838] .

УДК [616.89-008.441.44-084+159.97]-053.5/.6(075.8)

4557. Ласый, Е. В. Выявление пациентов с суицидальным риском в общемедицинской практике : учебно-методическое пособие / Е. В. Ласый, О. И. Паровая ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра психиатрии и наркологии. — Минск : БелМАПО, 2012. — 34 с. ; 21 см .

— Библиография: с. 33–34 (25 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-499-569-4. — [12-3052] .

УДК 616.89-008.441.44-07(075) 616.9 Інфекцыйныя захворванні. Інфекцыйныя ліхарадкі

4558. Медицинская паразитология : (материалы к элективному курсу) : учебно-методическое пособие : [для студентов / В. Э. Бутвиловский и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра биологии. — Минск : БГМУ, 2011. — 168, [3] с. : ил., схемы ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Давыдов В. В., Жаворонок С. В., Заяц Р. Г. — Библиография: с. 170 (18 назв.). — 30 экз. — ISBN 978-985-528-511-4. — [12-2900] .

УДК 616.99(075.8)

4559. Порада, Н. Е. Конспект лекций по курсу специализации "Частная эпидемиология" :

эпидемиология инфекционных болезней : учебно-методическое пособие : [для студентов :

в 2 ч.] / Порада Н. Е. ; Министерство образования Республики Беларусь, Международный государственный экологический университет им. А. Д. Сахарова, Факультет экологической медицины, Кафедра радиационной гигиены и эпидемиологии. — Минск : МГЭУ, 2012. — 21 см. — 30 экз. — ISBN 978-985-551-041-4 .

Ч. 1. — 110, [1] с. — Библиография: с. 110–111 (27 назв.). — ISBN 978-985-551-039-1. — [12-3066] .

УДК 616.9-036.22(075.8)

4560. Ч. 2. — 50, [1] с. — Библиография: с. 50–51 (30 назв.). — ISBN 978-985-551-040-7 .

— [12-3068] .

УДК 616.9-036.22(075.8) 617 Хiрургiя. Артапедыя. Афтальмалогiя

4561. Барнс, Д. Улучшение зрения без очков по методу Бейтса / Джонатан Барнс ; [перевод с английского П. А. Самсонова]. — Минск : Попурри, 2012. — 155, [2] с. : ил. ; 20 см + приложение (2 отдельных л. табл.). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-1483-6. — [12-3093] .

УДК 617.7-084

4562. Ленькова, И. И. Ожоги и отморожения челюстно-лицевой области : учебнометодическое пособие : [для студентов] / И. И. Ленькова, Н. П. Пархимович ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра челюстно-лицевой хирургии. — Минск : БГМУ, 2012. — 26, [1] с. : ил. ; 20 см .

— Библиография: с. 26 (8 назв.). — 99 экз. — ISBN 978-985-528-550-3. — [12-2849] .

УДК 617.52-001.17/.18-08(075.8)

4563. Хирургические болезни : учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности "Медико-психологическое дело" / [С. М. Смотрин и др.] ; под общей редакцией С. М. Смотрина ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь,

Гродненский государственный медицинский университет. — Гродно : ГрГМУ, 2011. — 501 с. :

ил., схемы ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Гаврилик Б. Л., Климович И. И., Меламед В. Д. — 120 экз. — ISBN 978-985-496-920-6 (в пер.). — [12-2961] .

УДК 617-089(075.8)

4564. Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология : сборник задач :

[для студентов / И. О. Походенько-Чудакова и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра хирургической стоматологии. — Минск : БГМУ, 2012. — 210, [1] с. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Авдеева Е. А., Бармуцкая А. З., Евтухов В. Л., Казакова Ю. М., Максимович Е. В., Федченко И. Ю., Чешко Н. Н., Чудаков О. П., Шевела Т. Л. — Библиография: с. 205–206 (29 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985-528-540-4. — [12-2852] .

УДК [617.52+616.31]-089(076.3)(075.8) Гл. таксама № 4494

–  –  –

62 Iнжынерная справа. Тэхнiка ў цэлым 620 Выпрабаваннi матэрыялаў. Таваразнаўства. Сiлавыя станцыi .

Агульная энергетыка

4570. Коррозия и защита металлических конструкций и оборудования : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов", "Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий", "Технология электрохимических производств" / [И. М. Жарский и др.]. — Минск : Вышэйшая школа, 2012. — 302, [1] с., [8] л. ил. : ил. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Иванова Н. П., Куис Д. В., Свидунович Н. А. — Библиография: с. 298–300 (60 назв.). — 1000 экз .

— ISBN 978-985-06-2029-3 (в пер.). — [12-3177] .

УДК 620.193/.197-034(075.8)

4571. Сухоцкий, А. Б. Вторичные энергетические ресурсы. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 1-43 01 06 "Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент" / А. Б. Сухоцкий ; Белорусский государственный технологический университет. — Минск : БГТУ, 2012. — 91 с. : ил., схемы ; 20 см. — Библиография: с. 89–90 (31 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985-530-137-1. — [12-2750] .

УДК [620.97+620.92+502.174.3](075.8) 4572. "Энергоресурсосберегающие технологии, оборудование и материалы", международная выставка-конференция (9 ; 2012 ; Витебск). 9-я Международная выставкаконференция "Энергоресурсосберегающие технологии, оборудование и материалы" : 8 февраля 2012 г., г. Витебск, Республика Беларусь / [под общей редакцией Людмилы Прокофьевой]. — Витебск : Витебский областной центр маркетинга, 2012.

— 86 с., включая обложку :

ил. ; 30 см. — В надзаголовке: Витебский областной исполнительный комитет, Витебское областное управление по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов, ККУП "Витебский областной центр маркетинга". — 450 экз. — ISBN 978УДК 620.97(083.824) 621 Агульнае машынабудаванне. Ядзерная тэхналогія .

Электратэхніка. Тэхналогія машынабудавання

4573. Мурашко, В. С. Математическое моделирование и алгоритмизация инженерных задач : лабораторный практикум для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-36 01 01 "Технология машиностроения" / В. С. Мурашко ; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого, Кафедра "Технология машиностроения". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 151 с. :

ил. ; 21 см. — Библиография: с. 147–148 (16 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985-535-046-1. — [12-2891] .

УДК 621:[519.8+004.421.2](076.58)

621.0 Тэорыя машынабудавання (машыназнаўства). Ядзерная тэхніка

621.039 Ядзерная тэхніка. Ядзерная (атамная) энергетыка .

Атамная прамысловасць у цэлым Гл. № 4469

621.3 Электратэхнiка

4574. Курулев, А. П. Теория электрических цепей. Справочник : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по специальностям, закрепленным за УМО : в 3 ч. / А. П. Курулев ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. — Минск : БГУИР, 2012–. — 20 см. — ISBN 978-985-488-820-0 .

Ч. 1 : Электрические цепи постоянного и переменного тока. — 2012. — 89, [1] с. : ил., схемы. — Библиография: с. 88 (10 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-488-821-7. — [12-2803] .

УДК 621.3.024/.025(035)(075.8)

621.31 Электраэнергетыка. Вытворчасць, перадача і рэгуляванне электраэнергіі. Электравымяральная тэхніка .

Тэхнічнае выкарыстанне магнетызму і статычнай электрычнасці

4575. Диагностика электрооборудования : учебно-методический комплекс для студентов высших учебных заведений специальности 1-74 06 05-01 "Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика)" / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет, Кафедра практической подготовки студентов ; [составители: В. И. Русан, К. Ю. Шварц] ;

под общей редакцией Русана В. И. — Минск : БГАТУ, 2012. — 294, [1] с. : ил., схема ; 21 см .

— Библиография: с. 260–262 (30 назв.). — 250 экз. — ISBN 978-985-519-494-2 (в пер.). — [12-2864] .

УДК 621.31:620.179.1(075.8)

4576. Инструкция о порядке и условиях оснащения пользователей и производителей электрической энергии приборами учета ее расхода : [утверждено Министерством энергетики Республики Беларусь 14.12.11 : введено 02.02.12]. — Минск : Экономэнерго, 2012. — 19 с. ; 20 см. — 1000 экз. — ISBN 978-985-7029-03-7. — [12-2974] .

УДК 621.317.785(083.133)

4577. Становление и развитие электрической станции : [история Лукомльской ГРЭС] /

А. В. Озерец [и др.]. — Минск : Рифтур, 2011. — 254, [1] с. : ил. ; 31 см. — Авторы также:

Базыленко А. А., Герасимов В. В., Ионенков И. В., Ицкович М. Я., Кусков И. А. — Библиография: с. 251–253 (43 назв.). — 1000 экз. — ISBN 978-985-6919-37-7 (в пер.). — [12-2775] .

УДК 621.311(476.5-22Лукомль)(091)

621.37 Радыётэхнiка. Тэхнiка электрамагнiтных ваганняў

4578. Алферова, Т. В. Электротехнологические установки сельскохозяйственного производства : курс лекций по одноименной дисциплине для студентов специальности 1-43 01 03 "Электроснабжение", специализации 1-43 01 03 05 "Электроснабжение предприятий агропромышленного комплекса" дневной формы обучения / Т. В. Алферова, О. Ю. Пухальская ;

Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого, Кафедра "Электроснабжение". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 118 с.

:

ил., схемы ; 21 см. — 30 экз. — ISBN 978-985-535-050-8. — [12-3156] .

УДК 631.371:621.31(075.8)

621.38 Электроніка. Фотаэлектроніка. Электронныя лямпы .

Трубкі. Рэнтгенатэхніка. Паскаральнікі часціц

4579. Кирильчук, В. Б. Основы проектирования СВЧ интегральных схем : учебнометодическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по специальностям радиотехнического профиля : в 2 ч. / В. Б. Кирильчук, Д. В. Лихачевский ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. — Минск : БГУИР, 2011–2012. — 21 см. — ISBN 978-985-488-520-9 .

Ч. 2 : Элементная база СВЧ интегральных схем. — 2012. — 307 с. : ил., схемы. — Библиография: с. 307 (15 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-488-686-2. — [12-2814] .

УДК 621.382.049.77(075.8)

4580. Электронные приборы. Лабораторный практикум : в 2 ч. : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, обеспчеивающих получение высшего образования по специальностям, закрепленным за УМО / [А. Я. Бельский и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Кафедра электроники. — Минск : БГУИР, 2012–. — 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Дробот С. В., Мельников В. А., Путилин В. Н., Русакович В. Н., Хандогин М. С. — ISBN 978-985-488-777-7 .

Ч. 1 : Активные компоненты полупроводниковой электроники. — 2012. — 73, [1] с. : ил .

— Библиография: с. 73–74 (23 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-488-778-4. — [12-2805] .

УДК 621.382(076.58)

621.39 Электрасувязь. Тэлеграфная сувязь. Тэлефонная сувязь .

Радыёсувязь. Тэхніка і апаратура для перадачы выяў. Тэлекіраванне Гл. № 4131

621.6 Транспартаванне, размеркаванне і захоўванне вадкасцей і газаў .

Устаноўкі, абсталяванне і апаратура

4581. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды : утверждено Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 16.09.11. — Минск : Экономэнерго, 2012. — 134 с. ; 20 см. — 1350 экз. — ISBN 978-985УДК 621.64-027.45:658.345.8(083.131)

4582. Фруцкий, В. А. Сварка трубопроводов : учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-70 05 01 "Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ" / В. А. Фруцкий ; Министерство образования Республики

Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк : ПГУ, 2012. — 123 с. :

ил., схемы ; 20 см. — Библиография: с. 119 (6 назв.). — 30 экз. — ISBN 978-985-531-294-0 .

— [12-3332] .

УДК 621.643:621.791.75(075.8)

621.7 Тэхналогія механаапрацоўкі ў цэлым: працэсы, інструмент, абсталяванне і прыстасаванні

4583. Денисов, Л. С. Сварка и качество / Л. С. Денисов. — Минск : Право и экономика, 2012. — 185, [1] с. : ил., схемы ; 29 см. — Библиография: с. 182–186 (86 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-552-068-0. — [12-3264] .

УДК 621.791.015

4584. Новые материалы и технологии их обработки : сборник научных работ XII Республиканской студенческой научно-технической конференции, [26–29 апреля 2011 г.]. — Минск : БНТУ, 2012. — 325, [1] с. : ил., схемы ; 29 см. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Государственное предприятие "Научно-технологический парк БНТУ "Политехник", Механикотехнологический факультет. — Библиография в конце научных работ. — 50 экз. — ISBN 978УДК [621.762+621.74+621.795](082)

621.9 Формаўтварэнне са зняццем стружкі. Молаты і прэсы .

Раздзяляльныя аперацыі без зняцця стружкі, драбненне, апрацоўка ліставога матэрыялу, выраб разьбы Гл. № 4584 622 Горная справа. Горныя прадпрыемствы (рудні, шахты, кар'еры) .

Здабыча карысных выкапняў

4585. Березовский, Н. И. Горно-транспортные машины и подъемные механизмы : учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных работ для студентов специальностей 1-36 10 01 "Горные машины и оборудование" и 1-36 13 01 "Технология и оборудование торфяного производства" : в 2 ч. / Н. И. Березовский, Г. И. Лютко, С. Г. Оника ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Горные машины". — Минск : БНТУ, 2012–. — 21 см. — ISBN 978-985-525-761-6 .

Ч. 1. — 2012. — 40, [1] с. : ил. — Библиография: с. 41 (6 назв.). — 100 экз. — ISBN 978УДК 622.64(076.58) 623 Ваенная тэхніка. Тэхніка наземных і паветраных узброеных сіл .

Тэхніка ваенна-марскога флоту

4586. Короленок, Т. С. Подвижные мастерские по ремонту и техническому обслуживанию вооружения, военной и специальной техники транспортных войск : учебное пособие для курсантов вузов специальности 1-95 01 13 "Управление подразделениями транспортных войск (по направлениям)" и для студентов вузов, обучающихся по программе подготовки младших командиров по военно-учетным специальностям 837182 "Командир отделения (автомобильных отделений)" и 849182 "Командир отделения (технических отделений)" / Т. С. Короленок, В. И. Гуринович, Н. Н. Галуза ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра военно-специальной подготовки. — Гомель : БГУТ, 2012. — 66, [1] с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 67 (5 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-468-728-5. — [12-3029] .

УДК 623:629.083(075.8) Гл. таксама № 4621 625 Дарогі. Чыгункі. Чыгуначнае будаўніцтва .

Аўтамабільныя дарогі. Дарожнае будаўніцтва 625.7/.8 Аўтамабiльныя дарогi. Дарожнае будаўнiцтва Гл. № 4637 628 Санітарная тэхніка. Санітарна-тэхнічныя збудаванні .

Водазабеспячэнне. Каналізацыя. Асвятленне

4587. Промышленная безопасность : сборник нормативных правовых актов / [составитель: Юхновский Н. К.]. — Минск : Инженерный центр ОО "БОИМ", 2012. — 302 с. ; 29 см .

— Библиография: с. 258–300. — 300 экз. — ISBN 978-985-6328-52-0. — [12-3272] .

УДК [628.5+658.345.8](476)(094.1) 629 Тэхнiка сродкаў транспарту

629.3 Наземныя сродкi транспарту (акрамя рэйкавых)

4588. Годовой отчет 2011 / Производственное объединение "БелАЗ". — [Б. м. : б. и.], 2012. — 42 с., включая обложку : ил. ; 30 см. — 500 экз. — [12-2800] .

УДК 629.35:658.114.45(476)"2011"(047.1)

4589. Диагностика технического состояния машин : практикум для студентов специальности 1-37 01 03 "Тракторостроение" / Министерство образования Республики Беларусь,

Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Тракторы" ; [составители:

В. П. Бойков и др.]. — Минск : БНТУ, 2012. — 115, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. — Составители также: Бобровник А. И., Коваль В. А., Рахлей А. И. — Библиография: с. 116 (7 назв.). — 100 экз .

— ISBN 978-985-525-549-0. — [12-2684] .

УДК 629.366.083(076.58)

4590. Многоцелевые гусеничные и колесные машины : теория : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Тракторостроение", "Многоцелевые гусеничные и колесные машины" / [В. П. Бойков и др.] ; под общей редакцией В. П. Бойкова. — Минск : Новое знание ; Москва : Инфра-М, 2012. — 542 с. : ил., схемы ; 22 см .

— (Высшее образование). — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Гуськов В. В., Коробкин В. А., Равино В. В., Усс И. Н. — Библиография: с. 540–542 (28 назв.). — 1200 экз. — ISBN 978-985-475-490-1 (Новое знание). — ISBN 978-5-16-005514-5 (Инфра-М) (в пер.). — [12-2835] .

УДК 629.365/.367(075.8)

4591. Суперавтомобили мира / [перевод с английского: Э. Ионова ; главный художник Т. Евсеева ; автор текста Р. Дридж]. — Москва : Мир энциклопедий Аванта + : Астрель, 2011. — 127, [1] с. : ил. ; 30 см. — (Самые красивые и знаменитые). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 7000 экз. — ISBN 978-5-98986-582-6 (Мир энциклопедий Аванта +). — ISBN 978-5-271-40331-6 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0882-9 (Харвест) (в пер.). — [12-3214] .

УДК 629.331(100)

629.4 Цяга цягнікоў на чыгунках. Рухомы састаў, лакаматывы .

Вагоны. Служба рухомага саставу

4592. Планирование работы вагонного хозяйства с использованием методов математического моделирования : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности "Подвижной состав железнодорожного транспорта" / [В. И. Сенько и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра "Вагоны и вагонное хозяйство". — Гомель : БГУТ, 2012 .

— 275, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также:

Гурский Е. П., Сенько Л. В., Шевченко Д. Н. — Библиография: с. 275–276 (31 назв.). — 250 экз. — ISBN 978-985-468-848-0 (в пер.). — [12-3112] .

УДК 629.44:519.87(075.8)

629.7 Авiяцыя i касманаўтыка. Лятальныя апараты .

Ракетная тэхнiка. Касмiчная тэхнiка

4593. Гречихин, Л. И. Аэродинамика летательных аппаратов / Л. И. Гречихин, А. А. Лапцевич, Н. Г. Куць ; под редакцией Л. И. Гречихина ; Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Департамент по авиации, Минский государственный высший авиационный колледж, Луцкий национальный технический университет. — Минск : Право и экономика, 2012. — 284 с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 279–284 (113 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-552-049-9. — [12-3103] .

УДК 629.735:533.6(03) 63 Сельская гаспадарка. Лясная гаспадарка. Паляванне. Рыбная гаспадарка 630 Лясная гаспадарка. Лесаводства

4594. Государственное лесохозяйственное учреждение "Островецкий лесхоз" / Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь, Гродненское государственное производственное лесохозяйственное объединение. — Минск : Редакция журнала "Лесное и охотничье хозяйство", [2012]. — 12, [1] с., включая обложку ; 30 см. — 1000 экз. — ISBN 978УДК 630.9(476.6)

4595. Леса и лесное хозяйство Беларуси = Forest and forestry of Belarus : 2012 : справочно-информационные материалы / Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь ;

[составитель Новицкая Ружена Евгеньевна ; переводчик: Н. Побирушко ; фото Р. Новицкой, О. Шарафанович]. — Минск : Редакция журнала "Лесное и охотничье хозяйство", 2012. — 28 с. : ил., схема, фот. ; 30 см. — Текст параллельно на русском и английском языках. — 1000 экз. — ISBN 978-985-90245-6-6. — [12-2780] .

УДК 630(476)

4596. Ловчий, Н. Ф. Кадастр типов сосновых лесов Белорусского Полесья / Н. Ф. Ловчий ; Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича. — Минск : Беларуская навука, 2012. — 220, [1] с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 207–219. — 300 экз. — ISBN 978-985-08-1386-2. — [12-3002] .

УДК 630.1:582.475(476-13) Гл. таксама № 4243 631/638 Сельская гаспадарка 631 Сельская гаспадарка ў цэлым

631.1 Арганiзацыя i кiраванне сельскагаспадарчай вытворчасцю

4597. Иван Федорович Кудрявцев : к 90-летию со дня рождения / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет ; [составители: Л. С. Герасимович, А. В. Крутов]. — Минск : БГАТУ, 2012. — 75 с. : ил., портр. ; 20 см. — 100 экз. — ISBN 978-985-519-506-2. — [12-2912] .

УДК 631.172(476)(091)(092)+929Кудрявцев

4598. Производственная эксплуатация машинно-тракторного парка : учебное пособие для учащихся учреждений, реализующих образовательные программы среднего специального образования по специальности "Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства" / [А. В. Новиков и др.] ; под редакцией А. В. Новикова. — Минск :

ИВЦ Минфина, 2011. — 326 с. : ил., схемы ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Будько Ю. В., Добыш Г. Ф., Казакевич П. П., Ляхов А. П., Непарко Т. А., Тимошенко В. Я., Чеботарев В. П., Шило И. Н. — Библиография: с. 324 (10 назв.). — 900 экз. — ISBN 978-985-6993-54-4. — [12-2688] .

УДК 631.173.2(075.32)

631.4 Глебазнаўства. Глебавыя даследаванні

4599. Агрохимическая характеристика почв сельскохозяйственных земель Республики Беларусь (2007–2010) / [И. М. Богдевич и др.] ; РУП "Институт почвоведения и агрохимии". — Минск : Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2012. — 275 с. :

ил. ; 29 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Бутовская Л. П., Вертинский Ч. С., Вышепрудов В. Ф., Галушко С. А., Гринцевич С. Н., Домино В. П., Каленик Г. И., Калымаго В. Г., Карпович П. И., Касьянчик С. А., Конашенко Ю. И., Лапа В. В., Леонтьев В. Б., Ломонос О. Л., Любезный М. И., Михайловская Н. А., Подвойский Л. Г., Рак М. В., Романюк О. А., Сатырова Н. П., Таврыкина О. М., Терещенко Н. Д., Тужик О. В., Фирсенков В. Н., Хатулев И. Н., Черныш А. Ф., Шейгеревич Ю. Д., Шелег Л. А. — Библиография: с. 270–275. — 200 экз. — [12-2765] .

УДК 631.42(476)"2007/2010"

4600. Программа повышения плодородия почв и эффективности использования удобрений в хозяйствах Столбцовского района Минской области / [А. Ф. Черныш и др.] ;

Институт почвоведения и агрохимии, Комитет по сельскому хозяйству Столбцовского районного исполнительного комитета. — Минск : [б. и.], 2012. — 99 с. : ил. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Богатырева Е. Н., Ломонос М. М., Рак М. В., Серая Т. М., Устинова А. М., Цытрон Г. С., Шибут Л. И. — 60 экз. — [12-3022] .

УДК [631.452+631.8]:631.11(476.1)(083.97)

4601. Соколовский, И. В. Основы земледелия : пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям 1-75 01 01 "Лесное хозяйство", 1-75 02 01 "Садовопарковое строительство" / И. В. Соколовский, В. Н. Босак ; Белорусский государственный технологический университет. — Минск : БГТУ, 2012. — 136 с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 133–134 (18 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-985-530-136-4. — [12-2867] .

УДК [631.4/.5+631.8](075.8) <

–  –  –

631.8 Угнаенні. Унясенне ўгнаенняў. Стымуляцыя росту раслін .

Роставыя рэчывы

4603. Применение новых форм жидких азотно-серосодержащих удобрений под сельскохозяйственные культуры : (рекомендации) / [Г. В. Пироговская и др.] ; РУП "Институт почвоведения и агрохимии", ОАО "Светлогорскхимволокно". — Минск : [б. и.], 2012 .

— 31 с. : ил. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Богдевич И. М., Вовк В. И., Исаева О. И., Каленик Г. И., Кравчук И. П., Лапа В. В., Машинский П. Г., Русалович А. М., Серебряков Г. Ф., Сороко В. И., Хмелевский С. С. — Библиография: с. 31 (8 назв.). — 200 экз. — [12-3019] .

УДК 631.812.2:631.84:631.11(083.132)

4604. Ресурсосберегающая технология компостирования полужидкого навоза с торфом и другими компонентами : (рекомендации) / [В. В. Лапа и др.] ; РУП "Институт почвоведения и агрохимии". — Минск : [б. и.], 2012. — 23 с. : ил. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Бирюков Р. Н., Бирюкова О. М., Богатырева Е. Н., Мезенцева Е. Г., Рак М. В., Серая Т. М. — Библиография: с. 23 (6 назв.). — 150 экз. — [12-3021] .

УДК 631.879.42:[631.862+631.878]:631.11(083.132) Гл. таксама № 4600–01

–  –  –

633/635 Раслінаводства ў цэлым. Асобныя культуры

4606. Патентование сортов растений в Республике Беларусь : аналитический обзор / [В. А. Бейня и др. ; перевод: М. Г. Солодухо, Е. В. Грибко] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Государственное учреждение "Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений". — Минск [т. е. Орша : Оршанская типография], 2012. — 35, [1] с. : ил. ; 20 см. — Текст параллельно на русском и английском языках. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Ошмяна Е. А., Русских И. А., Савченко Т. В., Семашко Т. В. — Библиография: с. 35–36 (12 назв.). — 60 экз. — ISBN 978УДК [633/635:631.526.32]:001.894(476)(048.8)

4607. Результаты испытания сортов картофеля, овощных, плодово-ягодных культур, рапса озимого и ярового, сои, подсолнечника, льна-долгунца и масличного на хозяйственную полезность в Республике Беларусь за 2009–2011 годы / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, ГУ "Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений" ; [материалы подготовлены: Николаенко П. В. и др.] .

— Минск : [б. и.], 2012. — 196 с. : ил. ; 29 см. — Материалы подготовлены также: Грибко А. П., Лобан Е. М., Лобач Е. И., Марченко О. В., Маскаленко Н. В., Шекина Г. Г., Юхновец Л. В .

— На корешке: II. — 170 экз. — [12-3295] .

УДК 633/635:631.526.32(476)"2009/2011"(083.4) 633 Паляводства. Палявыя культуры і іх вытворчасць

4608. Результаты испытания сортов кукурузы, однолетних и многолетних трав, свеклы кормовой и сахарной на хозяйственную полезность в Республике Беларусь за 2009–2011 годы / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, ГУ "Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений" ; [материалы подготовлены: Николаенко П. В. и др.]. — Минск : [б. и.], 2012. — 185 с. : ил. ; 29 см. — Материалы подготовлены также: Грибко А. П., Лобан Е. М., Марченко О. В., Юхновец Л. В .

— На корешке: ІІІ. — 170 экз. — [12-3298] .

УДК 633-152.632(476)"2009/2011"(083.4)

4609. Результаты испытания сортов озимых, яровых зерновых, зернобобовых и крупяных культур на хозяйственную полезность в Республике Беларусь за 2009–2011 годы / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, ГУ "Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений" ; [материалы подготовлены: Николаенко П. В. и др.]. — Минск : [б. и.], 2012. — 209 с. : ил. ; 29 см. — Материалы подготовлены также: Грибко А. П., Лобач Е. И., Маскаленко Н. В., Юхновец Л. В. — На корешке: I. — 170 экз. — [12-3297] .

УДК 633.1-152.632(476)"2009/2011"(083.4) 635 Агародніна. Агародніцтва. Дэкаратыўнае садоўніцтва

4610. Капуста белокочанная и цветная. Секреты богатого урожая / [составитель Н. П. Воробей]. — Минск : Траско, 2012. — 16 с. : ил. ; 20 см. — (Серия "Домашний погребок"). — 4500 экз. — ISBN 978-985-7032-11-2. — [12-2830] .

УДК 635.34/.35-15:631.115.11+641.4(083.12)

4611. Огурцы. Секреты богатого урожая / [составитель Н. П. Воробей]. — Минск :

Траско, 2012. — 16 с. : ил. ; 20 см. — (Серия "Домашний погребок"). — 4500 экз. — ISBN 978-985-7032-10-5. — [12-2828] .

УДК 635.63-15:631.115.11+641.4(083.12)

4612. Перцы, баклажаны. Секреты богатого урожая / [составитель Н. П. Воробей]. — Минск : Траско, 2012. — 16 с. : ил. ; 20 см. — (Серия "Домашний погребок"). — 4500 экз. — ISBN 978-985-7032-09-9. — [12-2829] .

УДК [635.646+635.649]-15:631.115.11+641.4(083.12)

4613. Помидоры. Секреты богатого урожая / [составитель Н. П. Воробей]. — Минск :

Траско, 2012. — 16 с. : ил. ; 20 см. — (Серия "Домашний погребок"). — 4500 экз. — ISBN 978-985-7032-08-2. — [12-2827] .

УДК 635.64-15:631.115.11+641.4(083.12) 636/638 Жывёлагадоўля. Прадукты жывёлагадоўлі і палявання. Пчалярства 636 Агульная жывёлагадоўля. Развядзенне млекакормячых жывёл і птушак .

Жывёлагадоўля. Хатнія жывёлы і іх развядзенне

4614. Измайлович, И. Б. Птицеводство : учебник для студентов учреждений высшего образования по специальности "Зоотехния" / И. Б. Измайлович, Б. В. Балобин. — Минск :

ИВЦ Минфина, 2012. — 342 с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 327 (14 назв.). — 400 экз. — ISBN 978-985-6993-58-2 (в пер.). — [12-2813] .

УДК 636.5(075.8)

4615. Медведский, В. А. Фермерское животноводство. Практикум : для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / В. А. Медведский, Е. А. Капитонова ; Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск :

ВГАВМ, 2011. — 199 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 193–195 (54 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-985-512-430-7. — [12-2906] .

УДК 636:631.115.1(076.58)

4616. Методические рекомендации по стандартизации признаков племенной ценности ремонтного молодняка и свиноматок на основе регрессионных моделей / РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству" ; [разработали: Л. А. Федоренкова и др.]. — Жодино : Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству, 2011. — 23 с., включая обложку : ил. ; 20 см. — Разработали также: Аниховская И. В., Ераховец И. А., Заяц В. Н., Петрушко И. С., Приступа Н. В., Романенко А. В., Храмченко Н. М., Шейко Р. И., Янович Е. А. — 100 экз. — [12-3153] .

УДК 636.4.082.2:006(083.132)

4617. Микуленок, В. Г. Кормление свиней в условиях промышленных комплексов :

учебно-методическое пособие : [для студентов и слушателей ФПК] / В. Г. Микуленок, А. В. Кахнович, А. В. Жалнеровская ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск : ВГАВМ, 2012. — 54, [1] с., включая обложку ; 21 см. — Библиография: с. 54 (12 назв.) .

— 100 экз. — ISBN 978-985-512-604-2. — [12-2898] .

УДК 636.4.084(075.8/.9)

4618. Программа кормления высокопродуктивных коров (5000–10 000 кг молока) в Республике Беларусь / РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству" ; [разработчики: Н. А. Попков и др.]. — 2-е изд., переработанное и дополненное. — Жодино : Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству, 2011. — 92 с. ; 21 см. — Разработчики также: Голушко В. М., Дедковский В. А., Каллаур М. Г., Козинец Т. Г., Курепин А. А., Саханчук А. И. — 100 экз .

— ISBN 978-985-6895-11-4. — [12-2919] .

УДК 636.2.084(476)(083.97)

4619. Рансфорд, С. Лошади и пони : иллюстрированная энциклопедия / Санди Рансфорд ;

[главный редактор Мелисса Фэрли ; перевод С. Л. Баскиной] ; иллюстрации Боба Лэнгриша ;

[художник Майк Дэвис]. — Москва : Астрель, 2011. — 224 с. ; 28 см. — Издано при участии

ООО "Харвест" (Минск). — Словарь: с. 216–219. — Указатель: с. 220–223. — Библиография:

с. 224 (14 назв.). — 2500 экз. — ISBN 978-5-271-38943-6 (Астрель). — ISBN 978-985-18Харвест). — [12-3209] .

УДК 636.1(031) 637 Прадукты жывёлагадоўлi і палявання

4620. Лабораторный контроль качества молока : учебно-методическое пособие для студентов биотехнологического факультета по специальностям 1-74 03 04 "Ветеринарная санитария и экспертиза" и 1-74 03 01 "Зоотехния", слушателей ФПК и ПК / [В. И. Шляхтунов и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск : ВГАВМ, 2011. — 62 с., включая обложку : ил. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Карпеня М. М., Подрез В. Н., Шамич Ю. В. — Библиография: с. 61 (9 назв.). — 150 экз .

— ISBN 978-985-512-610-3. — [12-2896] .

УДК 637.12.04/.07(075.8/.9)

–  –  –

654 Тэлекамунікацыя і дыстанцыйнае кіраванне (арганізацыя і эксплуатацыя)

4629. Бизнес-продовольствие, 2011–2012 : телефонный справочник / [составители: Багрицевич И. А. и др.]. — Минск : Бизнес-Информ, 2012. — 167 с., [2] л. ил. : ил. ; 29 см. — Составители также: Бутько Л. Н., Майорова М. В., Токарева В. В., Чепик Ю. И. — Алфавитный и тематический рубрикаторы: с. 3–4. — Регистр фирм: с. 115–167. — 350 экз. — ISBN 978-985-90247-2-6. — [12-2776] .

УДК 654.15(476)(058.7):[[637+663/664]:658.114]

4630. Контакт! Барановичи, 2012 : Ганцевичи, Ивацевичи, Ляховичи : телефонный справочник / [составители: Богатырева А. и др. ; фото: Галапеев В. Н. и др.]. — 4-е изд. — Минск : Белфакта Медиа, 2012. — 193 с., [2] л. ил. : ил., карты ; 24 см. — Фото также: Герасименя В. В., Ивашко В. А., Пешехонов И. Н. — Словарь-указатель: с. 11–24. — Регистр фирм: с. 131–158. — 3000 экз. — ISBN 978-985-6463-91-7 (ошибоч.). — [12-3229] .

УДК 654.15(476.7)(058.7):[334.7+338.46]

4631. Контакт! Борисов, 2012 : телефонный справочник / [Богатырева А. и др. ; фото:

Дыбовский А. Л.]. — Минск : Белфакта Медиа, 2012. — 109 с. : ил. ; 24 см. — Словарьуказатель: с. 9–20. — Регистр фирм: с. 81–94. — 4000 экз. — ISBN 978-985-6463-95-5. — [12-3230] .

УДК 654.15(476.1-21Борисов)(058.7):[334.7+338.46]

4632. Контакт! Витебск, 2012 : телефонный справочник / [составители: Богатырева и др. ;

фото: Дыбовский А. Л., Сальникова О. А.]. — 6-е изд. — Минск : Белфакта Медиа, 2012. — 223 с., [2] л. ил. : ил., карты ; 24 см. — Словарь-указатель: с. 11–28. — Регистр фирм: с. 163–192 .

— 10000 экз. — ISBN 978-985-6463-92-4. — [12-3227] .

УДК 654.15(476.5-25)(058.7):[334.7+338.46]

4633. Контакт! Лида, 2012 : телефонный справочник / [составители: А. Богатырева и др. ;

фото: Пешехонов И. Н.]. — 4-е изд. — Минск : Белфакта Медиа, 2011. — 131 с. : ил., схемы, карты ; 24 см. — Словарь-указатель: с. 7–20. — Регистр фирм: с. 89–104. — 3000 экз. — ISBN 978-985-6463-91-7. — [12-2692] .

УДК 654.15(476.6-21Лида)(058.7):[334.7+338.46]

4634. Контакт! Мозырь, 2012 : Калинковичи : телефонный справочник / [составители:

А. Богатырева и др.]. — 3-е изд. — Минск : Белфакта Медиа, 2011. — 127 с. : ил., схемы, карты ; 24 см. — Словарь-указатель: с. 9–20. — Регистр фирм: с. 85–104. — 3000 экз. — ISBN 978-985-6463-94-8. — [12-2693] .

УДК 654.15(476.2)(058.7):[334.7+338.46]

4635. Контакт! Полоцк/Новополоцк, 2012 : телефонный справочник / [составители:

А. Богатырева и др.]. — Минск : Белфакта Медиа, 2011. — 113 с. : ил. ; 24 см. — Словарьуказатель: с. 7–20. — Регистр фирм: с. 83–96. — 4000 экз. — ISBN 978-985-6463-96-2. — [12-2691] .

УДК 654.15(476.5)(058.7):[334.7+338.46] 655 Паліграфічная прамысловасць. Выдавецкая справа. Кніжны гандаль

4636. Метадычныя рэкамендацыі па публікацыі польскамоўных дакументаў па гісторыі Беларусі ХVI – першай паловы ХIХ ст. / Дэпартамент па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы ; [складальнік А. І. Шаланда]. — Мінск : БелНДІДАС, 2012. — 46 с. : іл. ; 20 см. — Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. — 100 экз. — ISBN 978-985-6733-63-8. — [12-2731] .

УДК 655.53:[930.25(=162.1):94(476)"15/18"](083.132) Гл. таксама № 4708 656 Транспарт. Арганізацыя і кіраванне рухам. Паштовая сувязь

656.1 Дарожны (бязрэйкавы) транспарт

4637. Дороги Беларуси, 2011 : год предприимчивости в дорожной отрасли / [главный редактор Николай Лещенко]. — Минск : Редакция газеты "Транспортный вестник", 2012. — 70, [1] с., включая обложку : ил. ; 30 см. — 2000 экз. — [12-2757] .

УДК [656.1+625.7/.8](476)"2011"

4638. Правила дорожного движения с иллюстрациями и комментариями : с изменениями и дополнениями согласно Указу Президента Республики Беларусь № 526 от 18 октября 2007 г., согласно Указу Президента Республики Беларусь № 663 от 4 декабря 2008 г., согласно Указу Президента Республики Беларусь № 52 от 23 января 2009 г., согласно Указу Президента Республики Беларусь № 634 от 17 декабря 2009 г., согласно Указу Президента Республики Беларусь № 611 от 25 ноября 2010 г., согласно Указу Президента Республики Беларусь № 621 от 30 декабря 2011 г. : согласовано с Управлением ГАИ МВД Республики Беларусь : [новая редакция / составитель Жданович Валентина Николаевна]. — Минск : Букмастер : Кузьма, 2012. — 63 с. : ил., схемы ; 28 см. — На титульном л. и обложке: Республика Беларусь. — 15000 экз. — ISBN 978-985-549-217-8 (Букмастер). — ISBN 978-985-453-519-7 (Кузьма). — [12-3263] .

УДК 656.11.05(476)(083.131)

4639. Тарасенко, П. Н. Эвакуаторы поврежденных автомобилей : пособие : [для слушателей и курсантов] / П. Н. Тарасенко ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Военная автомобильная техника". — Минск : БНТУ, 2012. — 126, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 123–126 (49 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985-525-637-4. — [12-3034] .

УДК 656.13.087:623(075.8/.9)

–  –  –

658 Арганізацыя вытворчасці. Кіраванне. Эканоміка прадпрыемстваў

4648. Витун, С. Е. Финансы предприятий : практикум по одноименной дисциплине для студентов специальности 1-25 01 04 – Финансы и кредит : в 3 ч. / С. Е. Витун, А. И. Чигрина ;

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. — Гродно : ГрГУ, 2012. — 20 см. — ISBN 978-985-515-500-4 .

Ч. 2. — 2012. — 46 с. : схемы. — 80 экз. — ISBN 978-985-515-516-5. — [12-2702] .

УДК 658.14/.17(076.58)

4649. Ч. 3. — 2012. — 47 с. : схемы. — 80 экз. — ISBN 978-985-515-517-2. — [12-2703] .

УДК 658.14/.17(076.58)

4650. Грицай, А. В. Экономика организации (предприятия) : методическое пособие к практическим занятиям для студентов экономических специальностей всех форм обучения / А. В. Грицай, Т. Л. Слюсарь ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Кафедра экономики. — Минск : БГУИР, 2012. — 86 с. ; 20 см. — Библиография: с. 86 (10 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-488-776-0. — [12-3195] .

УДК 658(075.8)

4651. Дахи, К. Д. Бизнес-менеджмент в странах с трансформирующейся экономикой = Business management in countries with transforming economics : (методы и опыт бизнес-менеджмента предприятий Республики Беларусь и России фирмам Республики Ирак) / Дахи Карим Джабер. — Минск : Право и экономика, 2012. — 262 с. : схемы ; 21 см. — (Серия "Высшая школа бизнеса"). — Библиография: с. 252–262 (157 назв.). — 150 экз. — ISBN 978УДК 658(476+470+567)

4652. Дедюлина, О. С. Экономика предприятия : учебно-методический комплекс для студентов радиотехнического факультета и факультета информационных технологий / О. С. Дедюлина, И. В. Краско, Е. Б. Малей ; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк : ПГУ, 2011. — 190, [1] с. : схемы ;

21 см. — Библиография: с. 190–191 (27 назв.). — 60 экз. — ISBN 978-985-531-269-8. — [12-3347] .

УДК 658(075.8)

4653. Донской, Н. П. Антикризисное управление и стратегический менеджмент : краткий курс лекций / Н. П. Донской ; Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Международный университет "МИТСО". — Минск : МИТСО, 2012. — 79 с. ; 20 см. — Библиография: с. 78–79 (25 назв.). — Глоссарий: с. 73–78. — 200 экз. — ISBN 978-985-497УДК 658:[005.931.1+005.21](075.8)

4654. Ерина, С. И. Теория анализа хозяйственной деятельности : учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / С. И. Ерина ; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк : ПГУ, 2011. — 191 с. : схемы ; 20 см. — Библиография: с. 191 (15 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985-531-172-1. — [12-3199] .

УДК 658:005.52(075.8)

4655. Кейсы о белорусском бизнесе : методическое пособие : [для преподавателей] /

Фонд "Евразия", Витебский государственный технологический университет. — Витебск :

ВГУ, 2012. — 168 с. : ил., схемы ; 21 см. — В надзаголовке: Проект "Кейсы о белорусском бизнесе": разработка и внедрение в практику бизнес-образования. — 150 экз. — ISBN 978УДК 658(476)(072.8)

4656. Кобзик, Е. Г. Анализ хозяйственной деятельности : курс лекций : [для студентов] / Е. Г. Кобзик ; Государственный институт управления и социальных технологий БГУ, Кафедра управления финансами и недвижимостью. — Минск : ГИУСТ БГУ, 2012. — 106, [1] с. ;

20 см. — Библиография: с. 106–107 (15 назв.). — 99 экз. — ISBN 978-985-491-077-2. — [12-2825] .

УДК 658:005.52(075.8)

4657. Пыко, В. Т. Экономика предприятия (организации) : учебно-методическое пособие : для слушателей системы переподготовки и повышения квалификации / В. Т. Пыко, Л. А. Лобан ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. — Минск : БГЭУ, 2012. — 96, [2] с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 98 (9 назв.). — 800 экз. — ISBN 978-985-484-809-9. — [12-2965] .

УДК 658(075.9)

4658. Современные концепции и методы управления : монография / [О. Шамов и др.] ;

под научной редакцией О. Шамова, В. Матвейчука ; Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. — Гродно : ГрГУ, 2011. — 309 с. : ил., схемы ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Иончик И., Кобылиньска У., Ли Чон Ку, Матвейчук В., Сачыньска-Сокул С., Томашук А. — Библиография в конце разделов. — 100 экз .

— ISBN 978-985-515-514-1. — [12-2708] .

УДК 658

4659. Техническое нормирование и стандартизация : учебное пособие для студентов высших учебных заведений по экономическим специальностям / [В. В. Паневчик и др.] ; под редакцией В. В. Паневчика. — Минск : БГЭУ, 2012. — 382, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Какошко Е. С., Косандрович Е. Г., Самойлов М. В. — Библиография: с. 382–383. — 1000 экз. — ISBN 978-985-484-798-6. — [12-2987] .

УДК [658.53+006](075.8)

4660. Экономика организации : пособие для студентов экономических специальностей и слушателей специального факультета по переподготовке кадров ОСП "Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза" : в 3 ч. / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики АПК ; [авторы-составители: Л. М. Соколова, А. П. Петров-Рудаковский]. — Гомель : БТЭУПК, 2011–. — 21 см .

Ч. 2. — 2012. — 199 с. — Библиография: с. 187–192 (78 назв.). — 410 экз. — ISBN 978УДК 658(075.8/.9) Гл. таксама № 4587 659 Рэклама. Інфармацыйная работа. Сувязі з грамадскасцю

4661. Протасеня, В. С. Теория и история рекламы : практикум : [для студентов] : в 2 ч. / В. С. Протасеня, Н. В. Карелина, Ю. Е. Челяпина ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. — Минск : БГЭУ, 2012–. — 21 см. — ISBN 978-985-484-834-1 .

Ч. 1 : Теория рекламы. — 2012. — 113, [1] с. : ил., схемы. — Библиография: с. 112–114 .

— 70 экз. — [12-2995] .

УДК 659.1(076.58) 66 Хiмiчная тэхналогiя. Хiмiчная прамысловасць .

Харчовая прамысловасць. Металургія. Роднасныя галiны

4662. Волокна и пленки, 2011 : перспективные технологии и оборудование для производства и переработки волокнистых и пленочных материалов : материалы международной научно-практической конференции-семинара, 28 октября 2011 г., [Могилев / редколлегия:

А. В. Акулич (отв. редактор) и др.]. — Могилев : МгГУП, 2011. — 189 с. : ил. ; 29 см. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет продовольствия, Белорусский государственный концерн по нефти и химии "Белнефтехим". — Библиография в конце докладов.

— Авторский алфавитный указатель:

с. 188–189. — 45 экз. — ISBN 978-985-6979-32-6. — [12-2791] .

УДК 66/67(082) 67/68 Розныя галiны прамысловасцi i рамёствы. Дакладная механіка Гл. № 4662 671 Вытворчасць вырабаў з высакародных металаў і каштоўных камянёў

4663. Луговой, В. П. Технология ювелирного производства : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности "Технология и оборудование для ювелирного производства" / В. П. Луговой. — Минск : Новое знание ; Москва : ИнфраМ, 2012. — 525 с., [2] л. ил. : ил. схемы ; 21 см. — (Высшее образование). — Библиография:

с. 522–525 (71 назв.). — 99 экз. — ISBN 978-985-475-489-5 (Новое знание) (в пер.). — [12-2840] .

УДК 671.1.02(075.8) 675 Гарбарная прамысловасць. Футравая вытворчасць .

Вырабы з футра. Вытворчасць штучнай скуры Гл. № 4479 677 Тэкстыльная прамысловасць

4664. Лобацкая, Е. М. Материаловедение трикотажного производства : практикум : пособие для учащихся учреждений, реализующих образовательные программы профессионально-технического образования по специальности "Технология трикотажа и трикотажных изделий" / Е. М. Лобацкая. — Минск : Белорусская Энциклопедия, 2012. — 72, [1] с. : ил., схемы ; 20 см. — Библиография: с. 72 (7 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-985-11-0616-1. — [12-3113] .

УДК 677.025(076.532)

4665. Проектирование хлопкопрядильного производства : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности "Технология пряжи, тканей, трикотажа и нетканых материалов", "Автоматизация технологических процессов и производств (легкая промышленность), "Экономика и организация производства (легкая промышленность)" / [Коган Александр Григорьевич и др.]. — Витебск : ВГТУ, 2011. — 394 с. : ил., схемы ; 21 см. — Авторы указаны перед выпускными данными. Авторы также: Баранова А. А., Медвецкий С. С., Рыклин Д. Б., Скобова Н. В., Соколов Л. Е. — Библиография: с. 393–394 (26 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-985-481-235-9. — [12-3344] .

УДК 677.022.33(075.8) 678 Прамысловасць высокамалекулярных рэчываў .

Гумавая прамысловасць. Прамысловасць пластмас

4666. Технология переработки пластмасс : методические указания, программы и контрольные задания по специальным дисциплинам для студентов специальности 1-48 01 02 "Химическая технология органических веществ, материалов и изделий" специализации 1-48 01 02 06 "Технология переработки пластмасс" заочной формы обучения / Белорусский государственный технологический университет, Кафедра технологии нефтехимического синтеза и переработки полимерных материалов ; [составители: Н. Р. Прокопчук и др.]. — Минск : БГТУ, 2012. — 104, [1] с. ; 20 см. — Составители также: Касперович О. М., Мануленко А. Ф., Ревяко М. М., Хрол Е. З., Яценко В. В. — Библиография в конце глав. — 50 экз .

— ISBN 978-985-530-146-3. — [12-2747] .

УДК 678.5.029(075.4)

681.5 Аўтаматыка. Сістэмы аўтаматычнага кіравання і рэгулявання .

Інтэлектуальная тэхніка. Тэхналогія кіравання .

Абсталяванне сістэм кіравання. Тэхнічная кібернетыка

4667. Ярошевич, А. В. Теория автоматического управления технологическими системами : конспект лекций для студентов специальности 1-36 01 01 "Технология машиностроения" / А. В. Ярошевич ; Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра автоматизации технологических процессов и производств. — Брест : БрГТУ, 2012. — 78 с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография: с. 78 (5 назв.). — 50 экз. — ISBN 978-985-493-217-0. — [12-3060] .

УДК 681.51(075.8) 687 Швейная прамысловасць. Вытворчасць адзення. Індустрыя прыгажосці

4668. Трутченко, Л. И. САПР швейных изделий : практикум по изучению промышленных САПР одежды для студентов специальности 50 01 02 "Конструирование и технология швейных изделий" дневной и заочной форм обучения / Трутченко Л. И., Довыденкова В. П., Кукушкина Ю. М. ; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический университет. — Витебск : ВГТУ, 2011. — 73 с. : ил. ; 21 см. — На обложке авторы не указаны. — Библиография: с. 63–64 (23 назв.). — 95 экз. — ISBN 978УДК [687:658.512]:004.9(076.58) <

–  –  –

69.0 Будаўніцтва. Агульныя пытанні

4675. Межотраслевые правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте зданий и сооружений : [утверждено Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь 29.12.11]. — Минск : Центр охраны труда и промышленной безопасности, 2012. — 18, [1] с. ; 20 см. — 500 экз. — ISBN 978-985-6915-46-1. — [12-2970] .

УДК 69.059.25:658.345.8(083.131)

4676. Организация строительства : методические рекомендации для подготовки к экзаменам студентам специальности 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство" дневной и заочной форм обучения : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Организация строительства и управление недвижимостью" ; [составители: Н. И. Зайко, Е. В. Штурбина]. — Минск :

БНТУ, 2012–. — 21 см .

Ч. 1. — 2012. — 116, [1] с. : ил., схемы. — Библиография: с. 117 (12 назв.). — 150 экз. — [12-3324] .

УДК 69.05(075.8)

4677. Охрана труда : конспект лекций для студентов специальностей 1-74 05 01 "Мелиорация и водное хозяйство", 1-70 04 03 "Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов" и слушателей ИПКиПК / Ивасюк П. П. [и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра технологии строительного производства. — Брест : БрГТУ, 2011. — 335 с. : ил. ; 21 см. — Авторы также: Водчиц Н. Н., Кузьмич В. М., Лешко Г. В., Ребров Г. Е. — Библиография: с. 331–334 (74 назв.). — 80 экз. — ISBN 978-985-493-209-5. — [12-2704] .

УДК 69.05:658.345.8(075.8/.9) 691 Будаўнiчыя матэрыялы

4678. Каталог продукции-2012. Изделия энергосберегающие в строительстве / [Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь], Научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации" (БелГИСС). — Минск : БелГИСС, 2012. — X, 101, [3] с., [11] л. ил. ;

29 см. — (Государственная система каталогизации продукции) (Серия "Энергосбережение и энергоэффективность"). — Алфавитные указатели: с. 1–3, 89–101. — 15 экз. — [12-2784] .

УДК 691:620.9(083.74)(085.2)

–  –  –

697 Ацяпленне, вентыляцыя i кандыцыянiраванне паветра ў будынках

4680. Протасевич, А. М. Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности "Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна" / А. М. Протасевич. — Минск : Новое знание ; Москва : Инфра-М, 2012. — 285 с. :

ил., схемы ; 22 см. — (Высшее образование). — Библиография: с. 284–285 (36 назв.). — 700 экз .

— ISBN 978-985-475-491-8 (Новое знание). — ISBN 978-5-16-005515-2 (Инфра-М) (в пер.) .

— [12-2831] .

УДК 697:620.97(075.8)

7 МАСТАЦТВА. ЗАБАВЫ. ВІДОВІШЧЫ. СПОРТ Гл. № 4140

7.0 Агульныя пытаннi мастацтва

4681. Советский стиль : время и вещи / автор идеи М. Колева ; ответственный редактор В. Зусева ; [главный художник Т. Евсеева ; фотографы: Аронов А. и др.]. — Москва : Мир энциклопедий Аванта +, 2012. — 207 с. : ил., фот. ; 34 см. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — Фотографы также: Белослудцева М., Иванова Н., Константинов И., Любцов Ю., Ляшенко А., Мержанов С., Сучкова Е. — Библиография: с. 205. — Именной указатель: с. 206. — Cодержит авторов: Ермилова Д. Ю., Колева М. С., Мержанов С. Б., Сапожникова И. Н., Севрюкова В. И., Смиренный И. Н., Стругова О. Б., Юрова Е. С., Яхненко Е. В .

— 5100 экз. — ISBN 978-5-98986-520-8 (Мир энциклопедий Аванта +). — ISBN 978-5-271Астрель). — ISBN 978-985-18-0523-1 (Харвест) (в пер.). — [12-3296] .

УДК [7.036+391](47+57)"192/198" 71 Планiроўка. Раённая і гарадская планіроўка. Планiроўка ў маштабе краіны .

Ландшафтная i садова-паркавая архiтэктура

4682. Города мира / [ответственный редактор Л. Садовская ; главный художник Т. Евсеева ; фотографы: Д. Воздвиженский и др.]. — Москва : Мир энциклопедий Аванта + : Астрель, 2011. — 181, [2] с. : ил., фот. ; 30 см. — (Самые красивые и знаменитые). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — Фотографы также: Иванов В., Каменев А., Константинов И., Любцов Ю., Мироненко О., Окатов П., Тягны-Рядно А., Чистобаев С. — Содержит авторов: Алексеева Н. Н., Бибикова О. П., Давыдова Н. В., Козляков В. Н., Листопадов Н. А., Локшин А. Е., Малышев В. В., Навлицкая Г. Б., Новиков В. И., Самбурова Е. Н. — 4000 экз. — ISBN 978-5-98986-056-2 (Мир энциклопедий Аванта +). — ISBN 978-5-271Астрель). — ISBN 978-985-18-0866-9 (Харвест) (в пер.). — [12-3202] .

УДК [711.42/.43:72+94](100)(082) 72 Архiтэктура

4683. Архитектура : сборник научных трудов / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет ; [редколлегия: главный редактор А. С. Сардаров и др.]. — Минск : БНТУ, 2008–. — 30 см. — ISSN 2218-547X .

Вып. 4 /... Архитектурный факультет. — 2012. — 142, [1] с., [3] л. ил. : ил. — Часть текста на английском и польском языках. — Библиография в конце научных трудов. — 100 экз .

— [12-3289] .

УДК 72(082) 73/76 Выяўленчае мастацтва. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва

4684. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство : рабочая тетрадь : к учебнику Н. М. Сокольниковой, [С. П. Ломова] "Изобразительное искусство" : 2-й класс / Н. М. Сокольникова ; [под общей редакцией И. А. Петровой]. — Москва : АСТ : Астрель, 2012. — 47 с. : ил. ; 26 см. — (Планета знаний). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 20000 экз. — ISBN 978-5-17-064076-8 (АСТ). — ISBN 978-5-271-26342-2 (Астрель). — ISBN 978-985-16-9654-9 (Харвест). — ISBN 978-985-16-9564-9 (ошибоч.). — [12-3216] .

УДК 73/75(075.2)

–  –  –

741/744 Маляванне i чарчэнне

4686. Вышнепольский, В. И. Рабочая тетрадь : к учебнику "Черчение" А. Д. Ботвинникова, В. Н. Виноградова, И. С. Вышнепольского / В. И. Вышнепольский. — Москва : АСТ :

Астрель, 2012. — 79 с. : ил. ; 29 см. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — На обложке: черчение. — 20000 экз. — ISBN 978-5-17-051348-2 (АСТ). — ISBN 978-5-271Астрель). — ISBN 978-985-16-4805-0 (Харвест). — [12-2751] .

УДК 744(075.3)

4687. Киселевский, О. С. Резьбовые соединения : учебно-методическое пособие по выполнению расчетно-графической работы для студентов механических специальностей / О. С. Киселевский ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра "Графика". — Гомель : БГУТ, 2012. — 48, [2] с. : ил. ; 21 см .

— Библиография: с. 49 (9 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-985-468-988-3. — [12-3036] .

УДК 744.4:621.99(076.58)

4688. Цакунов, А. А. Инженерная графика. Основы строительного черчения : пособие по одноименной дисциплине для курсантов и слушателей специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" инженерного факультета и факультета заочного обучения / А. А. Цакунов, Т. Э. Каптилович ; Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь, Кафедра "Пожарная профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 132 с. : ил., схемы ; 29 см. — Библиография: с. 132 (28 назв.). — 30 экз .

— ISBN 978-985-535-024-9. — [12-3205] .

УДК 744:[696+624.9](075.8/.9)

4689. Эдвардс, Б. Откройте в себе художника = The new drawing on the right side

of the brain / Бетти Эдвардс ; [перевод с английского П. А. Самсонова]. — 4-е изд. — Минск :

Попурри, 2012. — 287 с., [6] л. ил. : ил. ; 24 см. — Глоссарий: с. 285–287. — 10000 экз. — ISBN 978-985-15-1540-6. — [12-2681] .

УДК 741.02 745/749 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Мастацкiя промыслы

4690. Сладкова, О. В. Забавные фигурки : [из бисера : подробные схемы и пошаговые описания] / О. В. Сладкова ; [художник А. Ю. Юркова]. — Москва : АСТ : Астрель, 2011. — 110, [1] с. : ил. ; 25 см. — (Волшебный мир бисера). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — На переплете автор не указан. — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-071794-1 (АСТ). — ISBN 978-5-271-32653-0 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0700-6 (Харвест) (в пер.). — [12-3286] .

УДК 746.54 75/76 Жывапiс. Графіка

4691. Величайшие живописцы мира / [ответственный редактор Т. Каширина ; главный художник Т. Евсеева]. — Москва : Мир энциклопедий Аванта + : Астрель, 2011. — 180, [3] с. :

ил. ; 30 см. — (Самые красивые и знаменитые). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — Указатель имен: с. 182. — Из содержания: авторы: Альбедиль М., Бокова В., Дмитриев А., Каширина Т., Николаева Т., Чернова А., Языкова И. — Содержит статьи о художниках: Боттичелли С., Брейгель П. старший, Ван Гог В., Ватто А., Вейден Р. ван дер, Веласкес Д. Р. С., Гоген П., Джорджоне, Джотто ди Бондоне, Караваджо М., Климт Г., Леонардо да Винчи, Матисс А., Миро Х., Ренуар О., Рубенс П. П., Тернер У., Эль Греко. — 3000 экз .

— ISBN 978-5-98986-271-9 (Мир энциклопедий Аванта +). — ISBN 978-5-271-23607-5 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0929-1 (Харвест) (в пер.). — [12-3210] .

УДК 75.071.03(1-87)(082)

4692. Несцярчук, Л. М. Напалеон Орда. Шлях да Бацькаўшчыны : [кніга-альбом] / Леанід

Несцярчук ; [аўтары прадмоў: К. Сумар, Аляксандр Лакотка, Вольга Дадзіёмава]. — Мінск :

Мастацкая літаратура, 2012. — 429, [1] с. : іл. ; 25 см. — Рэзюмэ паралельна на беларускай і англійскай мовах. — Частка тэксту на іспанскай, латышскай, літоўскай, нямецкай, партугальскай, польскай, рускай, украінскай і французскай мовах. — Бібліяграфія: с. 407–421 (528 назв.). — 1000 экз. — ISBN 978-985-02-1326-6 (у пер.). — [12-3288] .

УДК [75/76.071.1.03(092)+929Орда](084.1) 78 Музыка

4693. Барановская, Т. Г. Музыкальная эстетика : пособие по одноименной дисциплине для студентов специальностей: 1-03 01 08 – Музыкальное искусство. Специальные музыкальные дисциплины; 1-18 01 01-01 – Народное творчество (хоровая музыка); 1-18 01 01-02 – Народное творчество (инструментальная музыка) / Т. Г. Барановская ; Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. — Гродно : ГрГУ, 2012. — 41 с. ; 29 см. — Библиография: с. 34–35 (33 назв.), библиография в конце глав. — 40 экз. — ISBN 978-985-515-513-4 .

— [12-2771] .

УДК 78.01(075.8)

4694. Воронина, Н. П. Преемственность традиций в современной вокальной педагогике Беларуси / Наталья Воронина. — Минск : Мэджик, 2011. — 226, [1] с. ; 21 см. — Библиография: с. 201–227 (272 назв.). — 30 экз. — ISBN 978-985-6473-52-7. — [12-3026] .

УДК [784+[377+378].016:784](476)

4695. Субботняя, А. Г. Восточные традиции в европейском музыкальном искусстве второй половины ХХ – начала ХХI века : монография / А. Г. Субботняя ; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра музыки. — Витебск : ВГУ, 2011. — 155 с. : ил., нотные ил. ; 21 см. — Библиография: с. 106–116 (170 назв.). — Перечень названий музыкальных произведений: с. 139–143 (46 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-517-327-5. — [12-2716] .

УДК 78(4).036"19/20":781.7(5-11/-15)

4696. Таирова, Л. С. Народно-инструментальное исполнительство Беларуси / Л. С. Таирова ; Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусский государственный университет культуры и искусств. — Минск : БГУ культуры и искусств, 2012. — 186 с., [7] л. ил. :

нотные ил. ; 20 см. — Библиография: с. 141–158 (226 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985УДК 785.071.2:781.7(476) 79 Забавы. Відовішчы. Гульні. Спорт

4697. Страдов, Г. М. Мастерство художника телевидения : учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальностям "Кинотелеоператорство (по направлениям)", "Режиссура (по направлениям)" / Г. М. Страдов ; Белорусская государственная академия искусств. — Минск : БГАИ, 2012. — 255 с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 243–244 (37 назв.). — 150 экз. — [12-3012] .

УДК 79.071.2:654.197(075.8) 791 Кіно. Кінафільмы

4698. Мойсейчук, С. Б. Режиссура культурно-досуговых программ : учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений по направлению специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная) / С. Б. Мойсейчук ; Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусский государственный университет культуры и искусств. — Минск : БГУ культуры и искусств, 2012. — 98 с. : схема ; 20 см. — Библиография: с. 82–85, библиография в конце тем. — Краткий словарь драматургических и режиссерских терминов:

с. 86–92. — 200 экз. — ISBN 978-985-6798-94-1. — [12-3352] .

УДК 791/793.071.2(075.8)

–  –  –

793 Грамадскія забавы і святкаванні. Мастацтва руху. Танец Гл. № 4698 796/799 Спорт. Гульні. Фiзiчная культура. Спартыўныя гульні

4700. Антидопинговые правила для применения на ХХХ летних Олимпийских играх в г. Лондоне, 2012 / Международный олимпийский комитет, [Национальное антидопинговое агентство ; составитель А. А. Ванхадло ; перевод с английского Е. В. Куриленкова]. — Минск : Республиканский учебно-методический центр физического воспитания населения, 2012. — 77 с. ; 20 см. — Заглавие обложки: Антидопинговые правила для применения на ХХХ летних Олимпийских играх 2012 г. в Лондоне. — На обложке: no doping. — 300 экз. — ISBN 978-985-6658-73-3. — [12-3046] .

УДК [796.011.5:615.216.6]:796.032.2(410.1-25)"2012"(083.131)

4701. Легкая атлетика : пособие для преподавателей и студентов 2-го и 3-го курсов / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра физического воспитания и спорта ; [авторы-составители: А. С. Суворов, В. Л. Царанков]. — Гомель : БТЭУПК, 2012. — 59 с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 51 (5 назв.). — 80 экз. — ISBN 978-985-461-937-8. — [12-3385] .

УДК 796.42(075)

4702. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата в спорте и фитнесе :

методические рекомендации / Г. М. Загородный [и др.] ; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Республиканский центр спортивной медицины, Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования. — Минск : Республиканский учебно-методический центр физического воспитания населения, 2012. — 39 с. : ил. ; 20 см. — Авторы также: Капустина Л. Г., Кривцун А. В., Лосицкий Е. А. — 100 экз. — ISBN 978-985-6658-71-9. — [12-3050] .

УДК 796.01:616.7-001.5/.7-084(083.132)

4703. Роутерт, П. Анатомия тенниса / Пол Роутерт, Марк Ковач ; [перевод с английского П. А. Самсонова]. — Минск : Попурри, 2012. — 222, [2] с. : ил. ; 24 см. — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-1561-1. — [12-2663] .

УДК 796.342.012:611.1/.8

4704. Смирнов, В. А. Плавание : учебно-методическое пособие по одноименной дисциплине для курсантов и слушателей специальности 1-94 01 01 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" инженерного факультета и факультета заочного обучения / В. А. Смирнов, А. А. Жарский, А. Е. Матвеев ; Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, "Гомельский инженерный институт" МЧС Республики Беларусь, Кафедра "Пожарная аварийно-спасательная и физическая подготовка". — Гомель : ГГТУ, 2012 .

— 39 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 38 (11 назв.). — 30 экз. — ISBN 978-985-535-022-5 .

— [12-3170] .

УДК 797.2(075.8/.9)

4705. Список запрещенных веществ и методов 2011 : международный стандарт : настоящий список вступает в силу с 1 января 2011 / World Anti-Doping Agency ; [под общей редакцией А. А. Ванхадло ; перевод с английского А. В. Лытиной]. — Минск : РУМЦ ФВН, 2010. — 19, [1] с. ; 20 см. — На титульном л. и обложке: Всемирный антидопинговый кодекс. — 800 экз. — ISBN 978-985-6658-42-9. — [12-3032] .

УДК 796.011.5:615.216.6(100)(083.81)

4706. Список запрещенных препаратов-2010 : международный стандарт : настоящий перечень вступает в силу с 1 января 2010 / Всемирное антидопинговое агентство ; [под общей редакцией А. А. Ванхадло]. — Минск : РУМЦ ФВН, 2009. — 21 с. ; 20 см. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — На титульном л.: Всемирный антидопинговый кодекс. — На титульном л.: 3-е изд. — 300 экз. — ISBN 978-985-6658-27-6. — [12-3031] .

УДК 796.011.5:615.216.6(100)(083.81)

4707. Экстракорпоральная ударно-волновая терапия в спортивной медицине : методическое пособие для врачей / В. С. Улащик [и др.] ; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Республиканский центр спортивной медицины, Национальная академия наук Республики Беларусь, Институт физиологии НАН Беларуси. — Минск : Республиканский учебно-методический центр физического воспитания населения, 2012. — 32 с. : ил. ; 20 см .

— Авторы также: Загородный Г. М., Карпенков К. М., Лосицкий Е. А. — Библиография:

с. 31 (18 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-6658-72-6. — [12-3043] .

УДК 796.01:616.7-001.5/.7-085.81

–  –  –

81 Мовазнаўства і мовы. Лінгвістыка 811 Мовы

4709. Английский язык : 5-й класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / [Л. М. Лапицкая и др.]. — 2-е изд. — Минск : Аверсэв, 2012. — 140, [1] с. : ил. ; 20 см. — (Рабочие тетради) .

— Обложка на английском языке. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Калишевич А. И., Севрюкова Т. Ю., Седунова Н. М. — 5100 экз. — ISBN 978-985-19УДК 811.111(075.3=161.3=161.1)

4710. Английский язык : 8-й класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / [Л. М. Лапицкая и др.]. — 2-е изд. — Минск : Аверсэв, 2012. — 144 с. : ил. ; 20 см. — (Рабочие тетради). — Обложка на английском языке. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Волков А. В., Демченко Н. В., Калишевич А. И., Севрюкова Т. Ю., Юхнель Н. В. — 5100 экз. — ISBN 978-985-19-0084-4. — [12-3183] .

УДК 811.111(075.3=161.3=161.1)

4711. Буров, А. А. Дискурсивная практика : учебно-методический комплекс : в 3 ч. / А. А. Буров, Е. М. Галуц, Т. А. Кальчук ; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест : БрГУ, 2012–. — 21 см. — ISBN 978-985-473-821-5 .

Ч. 1 : Реферирование общественно-политического текста. — 2012. — 80 с. — Библиография: с. 79 (8 назв.). — Словарь наиболее употребительной лексики немецких СМИ: с. 54–78 .

— 60 экз. — ISBN 978-985-473-822-2. — [12-2674] .

УДК 811.112.2'42(075.8)

4712. Горячева, Н. Ю. Английский язык : рабочая тетрадь : к учебнику Н. Ю. Горячевой, С. В. Ларькиной, Е. В. Насоновской "Английский язык" : 2-й класс / Н. Ю. Горячева,

С. В. Ларькина, Е. В. Насоновская ; [под общей редакцией И. А. Петровой]. — Москва : АСТ :

Астрель, 2012. — 79 с. : ил. ; 26 см. — (Планета знаний). — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 7000 экз. — ISBN 978-5-17-054580-3 (АСТ). — ISBN 978-5-271-21333-5 (Астрель). — ISBN 978-985-16-9161-2 (Харвест). — [12-3222] .

УДК 811.111(075.2)

4713. Грачева, Л. А. Учимся общаться на французском языке = Apprenons communiquer en franais : пособие для студентов, изучающих французский язык как второй иностранный : в 4 ч. / Л. А. Грачева, Т. Я. Селищева ; Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный лингвистический университет. — Минск : МГЛУ, 2012–. — 21 см. — Обложка на французском языке. — ISBN 978-985-460-473-2 .

Ч. 1. — 2012. — 207 с. : ил. — 280 экз. — ISBN 978-985-460-474-9. — [12-3321] .

УДК 811.133.1(075.8)

4714. Гриднев, М. Р. Межкультурная компетенция в профессиональной деятельности :

практикум для студентов специальности 1-23 01 02-02 "Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (международный туризм)" : в 3 ч. / [Гриднев Михаил Романович, Гриднева Лилия Александровна]. — Минск : Институт современных знаний, 2012. — 21 см .

— Авторы указаны перед выпускными данными. — ISBN 978-985-547-007-7 .

Ч. 2. — 2012. — 105, [1] с. : ил. — Библиография: с. 105 (18 назв.). — 100 экз. — ISBN 985-547-009-5. — ISBN 978-985-547-009-1. — [12-3003] .

УДК 811.111(076.58)

4715. Ч. 3. — 2012. — 113, [1] с. : ил. — Библиография: с. 113 (18 назв.). — 100 экз. — ISBN 985-547-010-9. — ISBN 978-985-547-010-7. — [12-3004] .

УДК 811.111(076.58)

4716. Карневская, Е. Б. Английский язык. На пути к успеху : пособие для учащихся старших классов общеобразовательных школ, гимназий, колледжей / Е. Б. Карневская, З. Д. Курочкина, Е. А. Мисуно. — 9-е изд. — Минск : Аверсэв, 2012. — 428, [1] с. ; 20 см. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). — Авторы и заглавие обложки на английском языке. — 3100 экз. — ISBN 978-985-19-0074-5. — [12-2935] .

УДК 811.111(075.3)

4717. Карневская, Е. Б. Учимся слушать и понимать английскую речь = Learning to listen : с аудиоприложением (СD) : учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности "Современные иностранные языки" / Е. Б. Карневская, Н. А. Павлович, В. В. Лопатько. — 4-е изд. — Минск : Аверсэв, 2012. — 288 с. : ил. ; 20 см + 1 электронно-оптический диск (СD-RОМ). — (Учебник высшей школы). — Авторы и заглавие обложки на английском языке. — Библиография: с. 278–279. — 1100 экз. — ISBN 978-985-19-0072-1. — ISBN 978-985-19-0073-8 (СD-ROM). — [12-2651] .

УДК 811.111(075.8)

4718. Малинина, А. А. Английский язык : волшебная тетрадь по грамматике : для младших школьников / А. А. Малинина. — Минск : Аверсэв, 2012. — 112, [1] с., включая обложку :

ил. ; 29 см. — (Welcome to the World of English). — Словарь: с. 108–112. — 3100 экз. — ISBN 978-985-19-0056-1. — [12-2798] .

УДК 811.111'36(075.2)

4719. Маслова, М. Е. Английский язык : практические задания для подготовки к централизованному тестированию и устному экзамену / М. Е. Маслова, Ю. В. Маслов, Т. А. Селезнева. — Минск : ТетраСистемс, 2012. — 192 с. ; 20 см. — Библиография: с. 191 (18 назв.) .

— 2000 экз. — ISBN 978-985-536-266-2. — [12-2949] .

УДК 811.111(075.3/.4)

4720. Модальные глаголы = Modal verbs : сборник учебных материалов для студентов 2-го курса лингвистических специальностей учреждений высшего образования / Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет ; [составитель: В. М. Ивановский]. — Барановичи : БарГУ, 2012. — 153, [3] с. ; 19 см. — На обложке: English. — Библиография: с. 155 (17 назв.). — 95 экз. — ISBN 978-985-498-499-5. — [12-2911] .

УДК 811.111'367.625(075.8)

4721. Немецко-русский словарь. Русско-немецкий словарь. Русско-немецкий тематический словарь. Краткая грамматика немецкого языка : 4 кн. в одной. — Москва : Астрель, 2011. — 506, [1] с. ; 20 см. — Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-5-271-39562-8 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0965-9 (Харвест). — [12-3151] .

УДК 811.112.2'374=161.1+811.161.1'374=112.2+811.112.2'36

4722. Практический курс немецкого языка = Sprachpraxic Deutsch : (основной иностранный язык) : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности "Романо-германская филология" / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра немецкой филологии ; [составители: Н. О. Лапушинская и др.]. — Витебск : ВГУ, 2011. — 408 с. : ил. ; 21 см. — Составители также: Буракова О. М., Кириллова Ф. М., Пипченко Е. А .

— Библиография: с. 404–407 (54 назв.). — 75 экз. — ISBN 978-985-517-323-7. — [12-2721] .

УДК 811.112.2(075.8)

4723. Практический курс французского языка = Cours pratique du franais economique :

учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по экономическим специальностям / [О. Н. Федоренко и др.]. — Минск : БГЭУ, 2011. — 191 с. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Комарова М. А., Лобынько Д. В., Салущева Ж. И., Хацкевич А. В. — Библиография: с. 191 (7 назв.). — 350 экз. — ISBN 978-985УДК 811.133.1(075.8)

4724. Профессиональный английский: государственное строительство = Professional English: state building : сборник текстов : в 3 ч. / Академия управления при Президенте Республики Беларусь ; [составитель А. Г. Храмченков]. — Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2012–. — 21 см. — ISBN 978-985-527-062-2 .

Ч. 1. — 2012. — 67, [2] с. — Библиография: с. 67–68 (23 назв.). — 100 экз. — ISBN 978УДК 811.111(075):342.5

4725. Профессиональный английский: социальная сфера = Professional English: social welfare : сборник текстов : [для слушателей] : в 2 ч. / Академия управления при Президенте Республики Беларусь ; [составитель Л. В. Вертаева]. — Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2012–. — 21 см. — ISBN 978-985-527-061-5 .

Ч. 1. — 2012. — 68 с. — Библиография: с. 67 (12 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-527УДК 811.111(075.9):316.3

4726. Рудэнка, А. М. Украінская мова для беларускамоўных : дапаможнік для студэнтаў філалагічнага факультэта / А. М. Рудэнка, Н. А. Валатоўская. — Мінск : БДУ, 2012. — 93, [2] с. :

схема ; 20 см. — Бібліяграфія: с. 64–65, 93–94. — Кароткія слоўнікі лінгвістычных тэрмінаў украінска-беларускі і беларуска-ўкраінскі: с. 76–83. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-588-9 .

— [12-3315] .

УДК 811.161.2(075.8)

4727. Селезнева, Т. А. Английский партнер = The english partner = Englischer Partner :

сборник методических материалов : [для студентов] : в 3 ч. / Т. А. Селезнева ; Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет. — Барановичи : БарГУ, 2011–2012. — 30 см. — ISBN 978-985-498-494-0 .

Ч. 2. — 2012. — 110, [3] с. : ил. + 1 электронно-оптический диск (CD-R). — Часть текста параллельно на английском и немецком языках. — Заглавие обложки: Английский партнер = The english partner. — Библиография: с. 112 (7 назв.). — 110 экз. — ISBN 978-985-498-496-4 .

— [12-3273] .

УДК 811.111(075.8)

4728. Ч. 3. — 2012. — 100, [3] с. : ил. + 1 электронно-оптический диск (CD-R). — Часть текста параллельно на английском и немецком языках. — Общее заглавие обложки и части:

Английский партнер = The english partner. — Библиография: с. 102 (5 назв.). — 110 экз. — ISBN 978-985-498-497-1. — [12-3274] .

УДК 811.111(075.8)

4729. Тесты по грамматике. Типичные ошибки = Tests in the use of English with a supplement on special difficulties / И. И. Панова [и др.]. — 8-е изд. — Минск : Аверсэв, 2012 .

— 220, [1] с. : схемы ; 20 см. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). — На титульном л .

и обложке: English. — Авторы также: Карневская Е. Б., Курочкина З. Д., Мисуно Е. А. — 2100 экз. — ISBN 978-985-19-0075-2. — [12-3194] .

УДК 811.111'36(075.3/.4) Гл. таксама № 4743 811.161.1 Руская мова

4730. Белый, В. В. Научный стиль речи : учебно-методическое пособие : [для иностранных учащихся подготовительного отделения] / В. В. Белый, М. К. Гладышева, Т. И. Самуйлова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра белорусского и русского языков. — 2-е изд. — Минск :

БГМУ, 2011. — 102, [3] с. : ил., схемы ; 29 см. — Библиография: с. 104 (6 назв.). — 280 экз .

— ISBN 978-985-528-513-8. — [12-3212] .

УДК 811.161.1'38(075.4)-054.6

4731. Белый, В. В. Русский рассказ : учебно-методическое пособие : [для иностранных учащихся 1–2-х курсов] / В. В. Белый, Н. В. Кислик ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра белорусского и русского языков. — 2-е изд., исправленное. — Минск : БГМУ, 2012. — 160, [3] с. ;

20 см. — Библиография: с. 162 (11 назв.). — 30 экз. — ISBN 978-985-528-510-7. — [12-2862] .

УДК [811.161.1+821.161.1.09](075.8)-054.6

4732. Готовимся к олимпиаде по русскому языку и литературе : [для учащихся старших классов / Е. Е. Долбик и др.]. — Минск : Белорусская ассоциация "Конкурс", 2012. — 64 с. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Леонович В. Л., Облова О. А., Царева О. И. — На обложке: участнику игры-конкурса по русскому языку и литературе "Журавлик-2011". — 63700 экз. — ISBN 978-985-557-003-6. — [12-2968] .

УДК [811.161.1+821.161.09](075.3)

4733. Грабчикова, Е. С. Русский язык : 3-й класс : опорные таблицы, памятки и схемы / Е. С. Грабчикова. — 2-е изд. — Минск : Пачатковая школа, 2012. — 39 с. : ил., схемы ; 17х25 см .

— 3000 экз. — ISBN 978-985-6988-26-7. — [12-3218] .

УДК 811.161.1(075.2)

4734. Ладутько, М. В. Культура речи: предупреждение нарушений норм современного русского языка : практикум : учебно-методическое пособие для студентов филологических специальностей высших учебных заведений / М. В. Ладутько, Л. И. Мамонтова ; Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова. — Могилев : МгГУ, 2012. — 204, [2] с. ; 20 см. — Библиография: с. 204–205 (41 назв.) .

— 350 экз. — ISBN 978-985-480-756-0. — [12-3010] .

УДК 811.161.1'271(076.58)

4735. Лисовская, Е. А. Узелочки на память, или Мнемонические способы изучения орфографии / Елена Анатольевна Лисовская. — Минск : Белорусская ассоциация "Конкурс", 2012. — 32 с. : ил. ; 29 см. — На обложке: участнику игры-конкурса по русскому языку и литературе "Журавлик-2011". — 54200 экз. — ISBN 978-985-557-004-3. — [12-2799] .

УДК 811.161.1'36(075.2/.3)

4736. Михайловская, Л. В. Букварь : учебное пособие для 1-го класса специальных общеобразовательных школ для детей с нарушением слуха : для работы в классе / Л. В. Михайловская, Л. П. Бардиян. — 3-е изд., переработанное и дополненное. — Минск : Народная асвета, 2012. — 111 с. : ил. ; 30 см. — 408 экз. — ISBN 978-985-03-1749-0 (в пер.). — [12-3208] .

УДК 811.161.1'351(075.2)-056.263

4737. Монич, И. В. Рабочая тетрадь по русскому языку : 7-й класс : практикум для учащихся общеобразовательных учреждений / И. В. Монич. — 3-е изд. — Мозырь : Белый Ветер, 2012–. — 20 см. — (Дидактический материал). — На обложке: русский язык .

1-е полугодие. — 2012. — 25, [2] с. — 4013 экз. — ISBN 978-985-538-681-1. — [12-3399] .

–  –  –

811.161.3 Беларуская моваPages:   || 2 |
Похожие работы:

«Ю.Г. Дегальцев, И.В. Закржевская, ИАЭ-5702/3 A.H. Киселев, Л.Л. Лышов, Г.В. Семина, Ю.Н. Юровских ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НПМ С КОНСТРУКЦИОННЫМИ И ТОПЛИВОСОДЕРЖАЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ УДК: 621.039.58 Ключевые слова: Т...»

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ СЕКРЕТАРИАТ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 августа 1980 г. N 256/14-56 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ КЛАССА КВАЛИФИКАЦИИ ВОДОЛАЗАМ...»

«Cir 305 AN/177 Эксплуатация новых крупногабаритных самолетов на существующих аэродромах Утверждено Генеральным секретарем и опубликовано с его санкции Июнь 2004 года Международная организация гражданской авиации О...»

«LOGIRY Шкафы управления и Комплекты автоматики для вентиляции Каталог и схемы подключения 23.06.2017г. г. Челябинск | +7(351)750-08-42 | a.logiry.com LOGIRY ОБОЗНАЧЕНИЕ Обозначение Комплекта Автоматики КА**** И*** Индивидуальный номер заказа (необязательно) Номер комплекта автоматики (по запросу) Обозначение Шкафа Управл...»

«СОГЛАСОВАНО Директор ЦМИИ ГП ВНИИФТРИ В.П.Ярына 10 июля 1998 г. РЕКОМЕНДАЦИЯ Государственная система обеспечения единства измерений МЕТОДИКА ЭКСПРЕССНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ 222Rn В ВОЗДУХЕ С ПОМОЩЬЮ РАДИОМЕТРА РАДОНА ТИПА РРА Москва, 2004 г. СОДЕРЖАНИЕ стр.1. Норма погрешнос...»

«Севернорусским говорам известен глагол клюкать 1пахать’ (J1K ТЭ). В результате контаминации слова заклюка клюкать начинают воспри­ ниматься как производное и производящее соответственно. Этому не препятствуют ни словообразовательная модель "префикс за+ глаголь­ ная основа + нулев...»

«СОГЛАСОВАНО "Ивановский ЦСМ" яма 009 г. Внесены в Государственный КОМПЛЕКСЫ реестр средств измерений РЕОГРАФИЧЕСКИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ Регистрационный ОЦЕНКИ СИСТЕМНОГО И -С 4 Г N РЕГИОНАРНОГО КРОВОТОКА G N.s КРЕО-СПЕКТР-01-НЕЙРОСОФТ Взамен Ns Выпускаются по ТУ 9441-003-13218158-2004 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Комплекс...»

«Б.П. Гоголев СБРОСИМ ЯРМО РАБСТВА КАК ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Курск 2007 г. Российские ученые социалистической ориентации (РУСО) Курское отделение Б.П. Гоголев Посвящается 90-летию Великой Октябрьской социалистической революции Сбросим ярмо р...»

«Улей (Hive) Что такое Hive Улей стратегическая игра для 2-х игроков, от которой вы не сможете оторваться. Для игры вам не потребуется игровое поле, играть можно на любой ровной поверхности. Улей сделан из 22 прочных пластиковых фишек. Фишки делятся на 2 цвета, по 11 черных и 11 кремовых, на них выгравированы различные насекомые, каж...»

«ОАО "Дорогобужкотломаш" Инструкция По производству обмуровочных работ А-22910И Введение Настоящая инструкция является руководством по производству обмуровочных работ при монтаже водогрейных котлов и предназначена для монтажа водогрейных котлов и предназна...»

«Заявление об "атаке" на третий сектор в России не вошло в коммюнике XI форума НКО стран Балтики На самом мероприятии участники форума просили внести в итоговый документ слова обеспокоенности "случаями давления и запугивания" НКО в России. Председатель международного координационного комитета форума и сети неправительственных организа...»

«1 перевод Белоусова В.И. Изменение базальтовых гиалокластитов на геотермальном поле Си Клифф. Хребет Горда (R.A . Zierenberg, P. Schiffman, I.R. Jonasson, R. Tosdal, W. Pickthorn,J. McClain Alteration of basalt hyaloclastite at the off-axis Sea Cliff hydrothermal field, Gorda...»

«Инструкция по эксплуатации HD Видеокамера HC-V210 Номер модели HC-V210M HC-V110 Перед использованием этого изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте данные инструкции и сохраните это руководство для дальнейшего использования. VQT4T...»

«УДК 821.161.1-312.4 ББК 84(2Рос=Рус)6-44 Л93 Дизайн серии Петра Петрова Автор иллюстраций Екатерина Асадчева В оформлении переплета использовано фото из архива автора Любенко, Иван Иванович. Л93 Супостат / Иван Любенко. — Москва : Издательство "Э", 2015. — 320 с. — (Ре...»

«Synology DiskStation DS115j Руководство по быстрой установке Synology_QIG_DS115j_20140616 Содержание Глава 1: Перед началом работы Содержимое упаковки 3 Первый взгляд на Synology DiskStation 4 Правила техники безопасности 5 Глава 2: Установка оборудован...»

«АВТОФУРГОНЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ Большую долю продукции предприятия составляют специальные автомобили на базовых шасси отечественного и иностранного производства, оснащенные различным оборудованием. Аварийно ремонтные автомобили и техпомощи ООО...»

«Внимание! изменения, внесенные Законом КР от 8 июня 2017 года № 100, вступают в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования указанного Закона . УТРАЧИВАЕТ СИЛУ с 1 января 2019 года в соответствии с Кодексом КР от 13 апреля 2017 года 58 КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ от 4 августа 1998 года № 114 199...»

«жизнь и творчество 0. 3. /Мандельштама жизнь и творчество 0.3М андельш тама * воспоминания материалы к биографии "новые стихи" комментарии исследования Издание является первой в стране книгой* специально посвя­ щенной жизни и творчеству выдающегося русского советского поэ­ та О. Э. Мандельштама (1891...»

«Должностные инструкции заведующего доу по охране труда 25-03-2016 1 Инкубационное коченево неукротимо торчит про неразделенность. Липкий даосизм — это отправное растворение, если, и только если фашиствующий светлячок при...»

«Автоматизированная система для измерения параметров ультразвуковых пьезопреобразователей А.Е. Базулин, Е.Г. Базулин, А.Х. Вопилкин, Д.С. Тихонов ООО "Научно-производственный центр "ЭХО+" 123458, г. Москва, ул. Твардовского д. 8, Технопарк "Строгино" E-mail: android@echoplus.ru В статье приведено описание автоматизированной системы калибров...»

«ОАО "Гроднохлебпром" филиал "Новогрудский хлебозавод" Филиал "Новогрудский хлебозавод" осуществляет свою деятельность с 1964 года. В 1994 году завод был реконструирован. Предметом деятельности филиала "Новогрудский хлебозавод" является пр...»

«Коагулограмма. Тесты и их диагностическая значимость Профессор Кочетов А.Г. Доцент Лянг О.В.Вопросы: Функции системы гемостаза? Локализация системы гемостаза? Звенья системы гемостаза? Пут...»

«Акустическая система Whisper XD Руководство пользователя Сведения о покупке Серийный номер указан на задней панели изделия. Запишите эти номера в отведенных ниже строках. Они понадобятся при обращении в торговую организацию по вопроса, связанным с данным изделием. Модель: Whisper...»


 
2018 www.wiki.pdfm.ru - «Бесплатная электронная библиотека - собрание ресурсов»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.